Zasady etyki

Zasady etyki publikacyjnej są realizowane zgodnie z wymogami COPE
 
W celu zachowania najwyższych standardów wydawniczych rada naukowa czasopisma "Kultura - Społeczeństwo - Edukacja" ustanawia poniższe zasady w kwestii etyki publikacyjnej:

Ze strony redakcji:
1. Redakcja podejmuje wszelkie wysiłki w celu realizacji procesu recenzenckiego zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi w kwestii praw autorskich
2. Redakcja zobowiązuje się uwzględniać w procesie wydawniczym normy etyczne związane z kwestią równouprawnienia i przeciwdziałania różnorakim formom dyskryminacji
3. Redakcja zobowiązuje się zachować wszelkie standardy w obszarze polityki prywatności i poufności, jak np. ochrona danych osobowych autorów, recenzentów i członków rady redakcyjnej
4. Redakcja zobowiązuje się do dalszego doskonalenia standardów etycznych w obszarze procedury wydawniczej i recenzenckiej w toku rozwoju czasopisma i zachowania zasady wolności akademickiej
5. Zaakceptowane artykuły traktowane są przez redakcję z pełnym profesjonalizmem i wszystkie przechodzą tą samą procedurę recenzencką
6. Przyjęta procedura recenzyjna opiera się na mechanizmie podwójnie ślepej recenzji
7. Redaktorzy czasopisma zobligowani są do wskazania potencjalnych konfliktów interesów zachodzących pomiędzy autorami i recenzentami. W tego typu przypadkach redakcja czasopisma powinna przedsięwziąć wszelkie kroki by takowych konfliktów uniknąć
8. Wszelka odpowiedzialność za i prawo do akceptacji lub odrzucenia nadesłanych artykułów należy do redakcji czasopisma
9. Rada czasopisma podejmuje wszelkie kroki w celu wykrycia i przeciwdziałania zjawisku plagiatu

Ze strony recenzenta:
1. Recenzent dokonuje oceny tekstu wyłącznie pod względem merytorycznym i/lub warsztatowym
2. Recenzent zobowiązuje się do zachowania zasady poufności względem ocenianych tekstów
3. Recenzent podpisując umowę recenzencką zobowiązuje się na dostarczenie redakcji recenzji swojego autorstwa w wyznaczonym terminie i według wzoru arkusza recenzenckiego wskazanego przez redakcję czasopisma
4. Recenzenci zobowiązani są poinformować niezwłocznie redakcję o dostrzeżonych przez siebie fragmentach tekstu lub innych jego elementach sugerujących zjawisko plagiatu

Ze strony autora:
1. Autorzy przesłanych do redakcji tekstów zobligowani są do dostarczenia listy afiliacji oraz ewentualnych źródeł finansowania (jeśli takowe ma miejsce w przypadku prezentowanych badań)
2. Autorzy zobligowani są do akceptacji polityki zero tolerancji wobec zjawiska plagiatu i fałszowania wyników badań stosowanej przez czasopismo
3. Niedozwolone jest publikowanie przez autorów tych samych badań w innych periodykach a dostarczony przez nich tekst musi posiadać oryginalny charakter
4. Autorzy nadesłanych do redakcji tekstów zobligowani są do akceptacji procedury recenzenckiej proponowanej przez nasze czasopismo, jak też do naniesienia poprawek sugerowanych przez recenzentów
5. W przypadku, gdy artykuł posiada więcej niż jednego autora osoba nadsyłająca artykuł zobligowana jest do dostarczenia redakcji informacji wskazującej, który z autorów odpowiedzialny jest za jaką cześć tekstu. Co więcej, wszelkie dane zawarte w tekście muszą być autentyczne i wiarygodne
6. Autorzy nanoszą w tekście informacje o źródłach zgodnie z przyjętym przez redakcję standardem przypisów i bibliografii
7. Autor poprzez nadesłanie tekstu do publikacji akceptuje jednocześnie stosowaną przez redakcję politykę przeciwdziałania zjawisku "ghostwriting" opisanych w zasadach procedury recenzenckiej dostępnej na stronie internetowej czasopisma

W przypadku naruszenie którejś z powyższych zasad etyki publikacyjnej redakcja zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wycofania takiego tekstu z procesu publikacji oraz wycofania już opublikowanych tekstów. Ponadto redakcja zachowuje prawo do podjęcia innych środków prawnych wobec autora/autorki łamiących świadomie te zasady. Zasady etyki publikacyjnej zgodne  z wytycznymi COPE dostępnymi pod tym adresem:

https://publicationethics.org/guidance/Guidelines