OPIS CZASOPISMA

„Kultura-Społeczeństwo-Edukacja” jest czasopismem naukowym wydawanym na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w formie półrocznika. Czasopismo istnieje od roku 2012. Artykuły w nim publikowane są w języku polskim oraz angielskim, jak również innych językach kongresowych. Każdy z artykułów zawiera tytuł, jak i streszczenie w języku angielskim. Ponadto, strona internetowa czasopisma także zawiera wersję anglojęzyczną. Rada czasopisma składa się z redaktorów tematycznych. Procedura recenzji publikowana jest w każdym z numerów, jak również dostępna jest na stronie czasopisma. Procedura ta jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki zawartych w publikacji „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” z roku 2011. Przesłanie redakcji czasopisma artykułu w celu jego publikacji tożsame jest ze zgodą autora na obowiązującą procedurę recenzji. Redakcja rezerwuje sobie prawo do formalnej oceny nadsyłanych tekstów. Otrzymane teksty zostają przekazane do recenzji dokonywanej przez dwóch recenzentów nie będących członkami rady redakcyjnej. Recenzenci stanowieni są przez samodzielnych pracowników naukowych zatrudnionych w zewnętrznej wobec redakcji instytucji. Otrzymane teksty zawsze przesyłane są do recenzentów z instytucji innej niż instytucja, w której zatrudniony jest autor tekstu. Procedura recenzencka jest zawsze anonimowa zgodnie z zasadami „podwójnie ślepej recenzji” (autorzy i recenzenci nie znają nawzajem swoich personaliów). Autorzy informowani są o wyniku procedury recenzenckiej. Rada czasopisma stosuje także odpowiednie kroki w celu ochrony przed zjawiskiem „ghostwriting” poprzez wymóg złożenia przez autora/autorkę pisemnego oświadczenia wskazującego, które części tekstu zostały przez niego/nią przygotowane w przypadku tekstów z większą niż jeden liczbą autorów (w części teoretycznej koncepcje i idee badawcze, a w części metodologicznej wyniki badań np. statystycznych). Rada czasopisma podejmuje także kroki w celu udoskonalenia tej procedury poprzez zastosowania innych narzędzi tak, aby wspomniane zjawisko całkowicie wyeliminować. Podejmowane są także kroki w celu zamieszczenia na stronie internetowej skróconej wersji tekstów i abstraktów zamieszczanych w każdym z numerów czasopisma.

INDEKSOWANE W:

CEJSH, Index Copernicus, Biblioteka Nauki, Most Wiedzy, WorldCat, Polska Bibliografia Naukowa


WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): 40

ISSN (Print): 2300-0422 ISSN (Online): 2719-2717

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2016 r. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS  Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodow
Licencja Creative Commons

Finansowanie czasopisma

2020-04-15

Tłumaczenie zawartości 4 numerów czasopisma "Kultura-Społeczeństwo-Edukacja" na język angielski i ich wydanie- zadanie finansowane w ramach umowy 608/P-DUN/2019. ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

Finansowanie czasopisma

2019-02-01

„Tłumaczenie zawartości 4 numerów czasopisma "Kultura-Społeczeństwo-Edukacja" na język angielski i ich wydanie - zadanie finansowane w ramach umowy 792/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

Finansowanie czasopisma

2018-12-29

 

Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikowanych w czasopiśmie „Kultura-Społeczeństwo-Edukacja” artykułów – zadanie finansowane w ramach umowy nr 703/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Tom 20 Nr 2 (2021)

Opublikowane: 2021-12-28

Warunki praktykowania edukacji domowej w Polsce

Magdalena Giercarz-Borkowska

231-239

Wyświetl wszystkie numery