Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.
  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Autor akceptuje wytyczne dla autorów, przyjęte w czasopiśmie Kultura-Społeczeństwo-Edukacja
  • Utwory opublikowane w czasopiśmie Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, na platformie Pressto należącej do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-ND 4.0)

Wytyczne dla autorów

I. Wymagania podstawowe

1. Artykuł powinien zostać dostarczony w postaci elektronicznej poprzez system Pressto (https://pressto.amu.edu.pl/) w formacie pliku doc. lub docx. programu MS Word. W systemie tym niezbędnym krokiem będzie dla nowych autorów stworzenie konta. Zezwala ono na monitorowanie statusu nadesłanego tekstu na różnych etapach jego redakcji. W przypadku dalszych pytań związanych z procesem składania tekstu prosimy kierować je do sekretarza redakcji, dr Bożeny Kanclerz, na adres b.k@amu.edu.pl

2. Do systemu Pressto wgrywamy dwa pliki: Pierwszy plik z tekstem DO RECENZJI wgrywamy w Pressto (wymaga to usunięcia danych autora z tekstu, metadanych pliku tekstowego oraz wszelkich danych w tekście, dzięki którym możliwe jest zidentyfikowanie autora przez recenzenta).     

3. Drugi plik WYDAWNICZY powinien zawierać dane autora (imię i nazwisko, afiliację, numer ORCID, e-mail, biogram autora ( do 100 słów). Służy on celom wydawniczym.

4. Oba teksty załączamy w formacie pliku typu doc. lub docx. przy jednoczesnym zachowaniu następujących warunków:

- Tekst musi posiadać tytuł w języku polskim i języku angielskim,

- Autor wskazuje 5 słów kluczowych ( muszą być odzwierciedleniem problemów poruszanych w tekście), 

- Streszczenie w języku angielskim autor przygotowuje we własnym zakresie. Streszczenie powinno zostać przygotowane zgodnie z schematem: określenie celu artykułu, problem, metody, rezultaty). Powinno ono stanowić skróconą wersję artykułu (200-250 słów).

- Przypisy w tekście według stylu APA wersja 7 ( nazwisko autora, rok, strona)

- Bibliografia według  stylu APA wersja 7 np.                                                                                                                                                                                     

Długosz-Kurczabowa, K., & Dubisz, S. (2006). Gramatyka historyczna języka polskiego.
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Kubacka-Jasiecka, D. (2016). Kryzys emocjonalny i trauma szansą na rozwój i potęgowanie
zdrowia. Wątpliwości i pytania. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 22(1), 51–89.
Dudek, B., & Banach, K. (2009). Zastosowanie teorii zachowania zasobów Stevana Hobfolla
do analizy stresu traumatycznego. W: J. Strelau, B. Zawadzki, M. Kaczmarek (red.), Konsekwencje psychiczne traumy – uwarunkowania i terapia (s. 64–74). Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Zimecki, M. (2016, 19 maja). Wykluczenie cyfrowe na Kubie: Owszem, ale w jakim stopniu? Medium po polsku. https://medium.com/polish/wykluczenie-cyfrowe-na-kubie-owszem-ale-w-jakim-stopniu-9644fe1c32b5

- A4 standardowego maszynopisu (marginesy: 25 mm), czcionka Times New Roman, 12 punktów, odstęp 1,5 wiersza, brak automatycznego dzielenia wyrazów. Stopień pisma w materiałach uzupełniających (tabele, przypisy, podpisy) powinien być o 2 punkty mniejszy od stopnia pisma tekstu głównego (10 pkt). Maksymalna szerokość tabel i rysunków to 12,5 cm przy układzie pionowym i 18 cm przy układzie poziomym.

- Przy wykorzystaniu jakichkolwiek materiałów pochodzących z innych publikacji należy stosować się do przepisów wynikających z prawa autorskiego.

II. Tekst główny

1. Przygotowany tekst powinien zawierać następującą strukturę: wprowadzenie, tło teoretyczne, część metodologiczna, rezultaty (wyniki badań), dyskusja/zakończenie/podsumowanie, bibliografia

2. Objętość artykułu: 0,8 do 1,5 arkusza

3. Akapity należy rozpoczynać wcięciem ustawionym jednakowo dla całego dokumentu (za pomocą linijki górnej bądź w oknie formatowania akapitu).
4. Dokładne cytaty wprowadza się za pomocą cudzysłowów „drukarskich”. Cytat w cytacie oznacza się cudzysłowem «francuskim». Cudzysłów francuski należy wstawiać z tabeli znaków (polecenie: wstaw symbol). Można też stosować oddzielny akapit o mniejszym stopniu pisma.
5. Omawianą leksykę zapisuje się pochyłą odmianą czcionki (kursywą).
6. Odmianą pochyłą (kursywą) zapisuje się ponadto: tytuły dzieł drukowanych (O dobrej i złej polszczyźnie, Kamienie na szaniec), wtrącenia obcojęzyczne (a propos, ex lege), łacińskie nazwy systematyczne (Corvus corvus), włoskie terminy muzyczne (legato).
7. Partie tekstu można wyróżniać przez pogrubienie lub rozstrzelenie. Nie stosuje się wyróżnienia poprzez podkreślenie. Należy również unikać łączenia kilku rodzajów wyróżnień. Wyróżnienia powinny być stosowane jednolicie i konsekwentnie w obrębie danej pracy.

W przygotowaniu publikacji naukowej pomocne są narzędzia do tworzenia przypisów i bibliografii załącznikowej. Użytkownicy mogą korzystać z płatnych programów (np. RefWorks, EndNote Desktop, Citavi, Papers) lub ogólnodostępnych bezpłatnych narzędzi (np. Mendeley, EndNote Basic, Zotero)

► Mendeley - http://mendeley.com

Mendeley to skierowane do naukowców oprogramowanie firmy Elsevier, wspomagające zarządzanie bibliografią. Ułatwia gromadzenie interesujących nas źródeł informacji, ich organizowanie, cytowanie, a także dzielenie się nimi z innymi badaczami. Cechuje go intuicyjność i przejrzysty interfejs (tylko w języku angielskim).

Program ten daje możliwość pracy na dwóch wersjach: desktop i web (pozwala na przechowywanie i synchronizację dokumentów pomiędzy kilkoma komputerami i za pośrednictwem prywatnego konta online).  Dzięki automatycznemu wykrywaniu metadanych pozwala - na pobieranie i gromadzenie z baz danych (np. z PubMed,  Google Scholar, Scopus, z multiwyszukiwarki) oraz z Internetu rekordów do zacytowania w artykule oraz plików w wielu formatach (w tym PDF-ów). Pozwala na automatyczne generowanie bazy dokumentów z wskazanego katalogu na dysku i ręczne dodawanie rekordów  umożliwia tworzenie folderów, podfolderów, grup, dodawanie tagów. Współpracuje z edytorami tekstów i pozwala na automatyczne tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej w tekście oraz  daje możliwość stosowania różnorodnych stylów bibliograficznych (w tym polskich). Pozwala także na dzielenie się zgromadzonymi opisami z innymi naukowcami oraz na pracę w grupach.

► EndNote Basic - wejście na platformie Web of Science

EndNote Basic to funkcjonujący w trybie online i udostępniany na platformie Web of Science (należy wybrać opcję EndNote z górnego paska menu strony startowej platformy) program służący do gromadzenia opisów bibliograficznych i tworzenia, na ich podstawie, przypisów oraz bibliografii załącznikowej, na przykład na potrzeby przygotowywanej publikacji naukowej.

Program pozwala na przeszukiwanie baz danych i katalogów online, przenoszenie wybranych opisów bibliograficznych do swoich folderów utworzonych w programie poprzez ręczne wpisanie opisów (przydatne przy pozycjach, które nie występują w bibliograficznych bazach danych). Umożliwia bezpośredni import z przeglądanych baz danych, ponieważ większość baz i wyszukiwarek naukowych, np. Google Scholar, posiada funkcję automatycznego eksportu, a także z dysku komputera (pliki tekstowe o rozszerzeniu .txt). Pozwala na automatyczne tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej w edytorze Microsoft Word oraz daje możliwość dobrania odpowiedniego formatu opisu bibliograficznego (w wersji ogólnodostępnej ograniczony tylko do kilkunastu podstawowych formatów). Program ten pozwala nadzielenie się posiadanymi danymi bibliograficznymi z innymi osobami.

Polecamy pomoc doświadczonych bibliotekarzy Oddziału Informacji i Transferu Wiedzy Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.