Pressto.

Nagłowek strony

Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Kultura-Społeczeństwo-Edukacja?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Teksty należy nadsyłać drogą pocztową na adres redakcji lub na adres mailowy sekretarza redakcji, dr Jaremy Drozdowicza: drozd23@wp.pl

Redakcja prosi o nadsyłanie tekstów spełniających następujące wymagania:

 • czcionka Times New Roman, rozmiar 12, przypisy rozmiar 10
 • interlinia 1,5
 • tekst wyjustowany (do prawego i lewego marginesu)
 • strony numerowane w prawym dolnym rogu cyframi arabskimi
 • czarny kolor czcionki

Do tekstu należy załączyć abstrakt oraz słowa kluczowe (oba również w języku angielskim). Ponadto należy zamieścić wykaz źródeł i literatury wykorzystanej w artykule oraz stosować w tekście przypisy dolne o ciągłym systemie numeracji w całym tekście. Opis bibliograficzny powinien być dokonany według następującego wzoru:

 • pozycje książkowe: J. Bruner "Kultura edukacji", przeł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2006.
 • czasopisma: Z. Melosik, Rekonstrukcje tożsamości seksualnej w społeczeństwie współczesnym (wybrane konteksty seksualizacji), "Studia edukacyjne", 2011, nr 7/2011, s. 7-25.
 • teksty zamieszczone w wydawnictwach ciągłych o charakterze wydawnictw zbiorowych należy traktować tak samo jak artykuły w czasopismach
 • teksty zawarte w pracach zbiorowych: S. Jaskulska, Ocenianie zachowania na stopień a rozwój ucznia, [w:] Studia z pedagogiki i nauk pogranicza, A. Cybal-Michalska, D. Kopeć, W. Segiet (red.), Poznań 2011, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 125-143.
 • w przypisach stosujemy skróty łacińskie takie jak: ibidem, op. cit. ead. itp., ponadto należy uwzględnić tłumacza tekstu, do którego się odwołujemy (pod warunkiem, że został wymieniony w danej publikacji)
 • prace niepublikowane: J. Drozdowicz, Pomiędzy ladino a indio. Współczesne oblicze samoidentyfikacji Majów w Gwatemali, maszynopis pracy magisterskiej, Poznań 2002.
 • źródła internetowe: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł kursywą, adres strony, data dostępu w Internecie.

 

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.

 


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo