Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Teksty należy nadsyłać drogą pocztową na adres redakcji lub na adres mailowy sekretarza redakcji, dr Jaremy Drozdowicza: drozd23@wp.pl

Redakcja prosi o nadsyłanie tekstów spełniających następujące wymagania:

 • czcionka Times New Roman, rozmiar 12, przypisy rozmiar 10
 • interlinia 1,5
 • tekst wyjustowany (do prawego i lewego marginesu)
 • strony numerowane w prawym dolnym rogu cyframi arabskimi
 • czarny kolor czcionki

Do tekstu należy załączyć abstrakt oraz słowa kluczowe (oba również w języku angielskim). Ponadto należy zamieścić wykaz źródeł i literatury wykorzystanej w artykule oraz stosować w tekście przypisy dolne o ciągłym systemie numeracji w całym tekście. Opis bibliograficzny powinien być dokonany według następującego wzoru:

 • pozycje książkowe: J. Bruner "Kultura edukacji", przeł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2006.
 • czasopisma: Z. Melosik, Rekonstrukcje tożsamości seksualnej w społeczeństwie współczesnym (wybrane konteksty seksualizacji), "Studia edukacyjne", 2011, nr 7/2011, s. 7-25.
 • teksty zamieszczone w wydawnictwach ciągłych o charakterze wydawnictw zbiorowych należy traktować tak samo jak artykuły w czasopismach
 • teksty zawarte w pracach zbiorowych: S. Jaskulska, Ocenianie zachowania na stopień a rozwój ucznia, [w:] Studia z pedagogiki i nauk pogranicza, A. Cybal-Michalska, D. Kopeć, W. Segiet (red.), Poznań 2011, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 125-143.
 • w przypisach stosujemy skróty łacińskie takie jak: ibidem, op. cit. ead. itp., ponadto należy uwzględnić tłumacza tekstu, do którego się odwołujemy (pod warunkiem, że został wymieniony w danej publikacji)
 • prace niepublikowane: J. Drozdowicz, Pomiędzy ladino a indio. Współczesne oblicze samoidentyfikacji Majów w Gwatemali, maszynopis pracy magisterskiej, Poznań 2002.
 • źródła internetowe: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł kursywą, adres strony, data dostępu w Internecie.
 •  

W przygotowaniu publikacji naukowej pomocne są narzędzia do tworzenia przypisów i bibliografii załącznikowej. Użytkownicy mogą korzystać z płatnych programów (np. RefWorks, EndNote Desktop, Citavi, Papers) lub ogólnodostępnych bezpłatnych narzędzi (np. Mendeley, EndNote Basic, Zotero)

► Mendeley - http://mendeley.com

Mendeley to skierowane do naukowców oprogramowanie firmy Elsevier, wspomagające zarządzanie bibliografią. Ułatwia gromadzenie interesujących nas źródeł informacji, ich organizowanie, cytowanie, a także dzielenie się nimi z innymi badaczami. Cechuje go intuicyjność i przejrzysty interfejs (tylko w języku angielskim).

Program ten daje możliwość pracy na dwóch wersjach: desktop i web (pozwala na przechowywanie i synchronizację dokumentów pomiędzy kilkoma komputerami i za pośrednictwem prywatnego konta online).  Dzięki automatycznemu wykrywaniu metadanych pozwala - na pobieranie i gromadzenie z baz danych (np. z PubMed,  Google Scholar, Scopus, z multiwyszukiwarki) oraz z Internetu rekordów do zacytowania w artykule oraz plików w wielu formatach (w tym PDF-ów). Pozwala na automatyczne generowanie bazy dokumentów z wskazanego katalogu na dysku i ręczne dodawanie rekordów  umożliwia tworzenie folderów, podfolderów, grup, dodawanie tagów. Współpracuje z edytorami tekstów i pozwala na automatyczne tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej w tekście oraz  daje możliwość stosowania różnorodnych stylów bibliograficznych (w tym polskich). Pozwala także na dzielenie się zgromadzonymi opisami z innymi naukowcami oraz na pracę w grupach.

► EndNote Basic - wejście na platformie Web of Science

EndNote Basic to funkcjonujący w trybie online i udostępniany na platformie Web of Science (należy wybrać opcję EndNote z górnego paska menu strony startowej platformy) program służący do gromadzenia opisów bibliograficznych i tworzenia, na ich podstawie, przypisów oraz bibliografii załącznikowej, na przykład na potrzeby przygotowywanej publikacji naukowej.

Program pozwala na przeszukiwanie baz danych i katalogów online, przenoszenie wybranych opisów bibliograficznych do swoich folderów utworzonych w programie poprzez ręczne wpisanie opisów (przydatne przy pozycjach, które nie występują w bibliograficznych bazach danych). Umożliwia bezpośredni import z przeglądanych baz danych, ponieważ większość baz i wyszukiwarek naukowych, np. Google Scholar, posiada funkcję automatycznego eksportu, a także z dysku komputera (pliki tekstowe o rozszerzeniu .txt). Pozwala na automatyczne tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej w edytorze Microsoft Word oraz daje możliwość dobrania odpowiedniego formatu opisu bibliograficznego (w wersji ogólnodostępnej ograniczony tylko do kilkunastu podstawowych formatów). Program ten pozwala nadzielenie się posiadanymi danymi bibliograficznymi z innymi osobami.

Polecamy pomoc doświadczonych bibliotekarzy Oddziału Informacji i Transferu Wiedzy Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu