Pressto.

Nagłowek strony

Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Kultura-Społeczeństwo-Edukacja?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Teksty należy nadsyłać drogą pocztową na adres redakcji lub na adres mailowy sekretarza redakcji, dr Jaremy Drozdowicza: drozd23@wp.pl

Redakcja prosi o nadsyłanie tekstów spełniających następujące wymagania:

 • czcionka Times New Roman, rozmiar 12, przypisy rozmiar 10
 • interlinia 1,5
 • tekst wyjustowany (do prawego i lewego marginesu)
 • strony numerowane w prawym dolnym rogu cyframi arabskimi
 • czarny kolor czcionki

Do tekstu należy załączyć abstrakt oraz słowa kluczowe (oba również w języku angielskim). Ponadto należy zamieścić wykaz źródeł i literatury wykorzystanej w artykule oraz stosować w tekście przypisy dolne o ciągłym systemie numeracji w całym tekście. Opis bibliograficzny powinien być dokonany według następującego wzoru:

 • pozycje książkowe: J. Bruner "Kultura edukacji", przeł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2006.
 • czasopisma: Z. Melosik, Rekonstrukcje tożsamości seksualnej w społeczeństwie współczesnym (wybrane konteksty seksualizacji), "Studia edukacyjne", 2011, nr 7/2011, s. 7-25.
 • teksty zamieszczone w wydawnictwach ciągłych o charakterze wydawnictw zbiorowych należy traktować tak samo jak artykuły w czasopismach
 • teksty zawarte w pracach zbiorowych: S. Jaskulska, Ocenianie zachowania na stopień a rozwój ucznia, [w:] Studia z pedagogiki i nauk pogranicza, A. Cybal-Michalska, D. Kopeć, W. Segiet (red.), Poznań 2011, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 125-143.
 • w przypisach stosujemy skróty łacińskie takie jak: ibidem, op. cit. ead. itp., ponadto należy uwzględnić tłumacza tekstu, do którego się odwołujemy (pod warunkiem, że został wymieniony w danej publikacji)
 • prace niepublikowane: J. Drozdowicz, Pomiędzy ladino a indio. Współczesne oblicze samoidentyfikacji Majów w Gwatemali, maszynopis pracy magisterskiej, Poznań 2002.
 • źródła internetowe: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł kursywą, adres strony, data dostępu w Internecie.

W przygotowaniu publikacji naukowej pomocne są narzędzia do tworzenia przypisów i bibliografii załącznikowej. Użytkownicy mogą korzystać z płatnych programów (np. RefWorks, EndNote Desktop, Citavi, Papers) lub ogólnodostępnych bezpłatnych narzędzi (np. Mendeley, EndNote Basic, Zotero)

► Mendeley - http://mendeley.com

Mendeley to skierowane do naukowców oprogramowanie firmy Elsevier, wspomagające zarządzanie bibliografią. Ułatwia gromadzenie interesujących nas źródeł informacji, ich organizowanie, cytowanie, a także dzielenie się nimi z innymi badaczami. Cechuje go intuicyjność i przejrzysty interfejs (tylko w języku angielskim).

Program ten daje możliwość pracy na dwóch wersjach: desktop i web (pozwala na przechowywanie i synchronizację dokumentów pomiędzy kilkoma komputerami i za pośrednictwem prywatnego konta online).  Dzięki automatycznemu wykrywaniu metadanych pozwala - na pobieranie i gromadzenie z baz danych (np. z PubMed,  Google Scholar, Scopus, z multiwyszukiwarki) oraz z Internetu rekordów do zacytowania w artykule oraz plików w wielu formatach (w tym PDF-ów). Pozwala na automatyczne generowanie bazy dokumentów z wskazanego katalogu na dysku i ręczne dodawanie rekordów  umożliwia tworzenie folderów, podfolderów, grup, dodawanie tagów. Współpracuje z edytorami tekstów i pozwala na automatyczne tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej w tekście oraz  daje możliwość stosowania różnorodnych stylów bibliograficznych (w tym polskich). Pozwala także na dzielenie się zgromadzonymi opisami z innymi naukowcami oraz na pracę w grupach.

► EndNote Basic - wejście na platformie Web of Science

EndNote Basic to funkcjonujący w trybie online i udostępniany na platformie Web of Science (należy wybrać opcję EndNote z górnego paska menu strony startowej platformy) program służący do gromadzenia opisów bibliograficznych i tworzenia, na ich podstawie, przypisów oraz bibliografii załącznikowej, na przykład na potrzeby przygotowywanej publikacji naukowej.

Program pozwala na przeszukiwanie baz danych i katalogów online, przenoszenie wybranych opisów bibliograficznych do swoich folderów utworzonych w programie poprzez ręczne wpisanie opisów (przydatne przy pozycjach, które nie występują w bibliograficznych bazach danych). Umożliwia bezpośredni import z przeglądanych baz danych, ponieważ większość baz i wyszukiwarek naukowych, np. Google Scholar, posiada funkcję automatycznego eksportu, a także z dysku komputera (pliki tekstowe o rozszerzeniu .txt). Pozwala na automatyczne tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej w edytorze Microsoft Word oraz daje możliwość dobrania odpowiedniego formatu opisu bibliograficznego (w wersji ogólnodostępnej ograniczony tylko do kilkunastu podstawowych formatów). Program ten pozwala nadzielenie się posiadanymi danymi bibliograficznymi z innymi osobami.

Polecamy pomoc doświadczonych bibliotekarzy Oddziału Informacji i Transferu Wiedzy Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

 

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.

 


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo