Poznańskie Spotkania Językoznawcze

Aktualny numer

Nr 35-36 (2018)
Opublikowany 2021 lipca 29

OPIS CZASOPISMA
„Poznańskie Spotkania Językoznawcze” to półrocznik, który jest ‒ zgodnie z tradycją zapoczątkowaną przez prof. Zdzisławę Krążyńską i prof. Zygmunta Zagórskiego, redaktorów pierwszego tomu (wówczas serii wydawniczej) z 1996 roku ‒ płaszczyzną wymiany polskiej i europejskiej myśli naukowej w zakresie najważniejszych aspektów lingwistyki diachronicznej i synchronicznej. W każdym numerze staramy się harmonijnie łączyć różne punkty widzenia, odmienne metodologie i nowoczesne perspektywy badawcze. Publikujemy zarówno teksty zawierające poglądy tradycyjne, jak też autorów formułujących ryzykowne hipotezy. Komponując poszczególne numery, respektujemy zasadę dynamicznej równowagi między rozważaniami teoretycznymi i konstruowaniem odkrywczych generalizacji z jednej strony a wartościami dokumentacyjno-materiałowymi i pragmatycznymi z drugiej. Dzięki takim założeniom czasopismo pozytywnie waloryzuje dokonania językoznawstwa jako dziedziny zdolnej do analizy, interpretacji i oceny skomplikowanych problemów współczesności.

INDEKSOWANE W:

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL - IC JOURNALS MASTER LIST; CEJSH; PKP Index; Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:DOI: 10.14746/psj ISSN (Print): 2082-9825; ISSN (Online): 2450-0259 PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2015 R. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0

Ogłoszenia

Aktualizacja platformy PRESSto

W dniach 11- 20.12.2019r. będzie przeprowadzana aktualizacja platformy PRESSto oraz dostosowanie interfejsu witryny do kolejnej wersji systemu OJS3. W związku z tymi pracami uprzejmie prosimy o o niewprowadzanie nowych artykułów i kont użytkowników. Przerwa w działaniu będzie dotyczyła również obsługi pełnego procesu redakcyjnego. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Z poważaniem,

Redakcja PRESSto


Więcej…

2019 grudnia 10

Artykuły naukowe

Joanna Gorzelana
9-22
Spojrzenie człowieka na Boga Ojca w Pieśniach sobie śpiewanych Konstancji Benisławskiej na podstawie leksyki określającej ojca
pdf
Magdalena Jankosz
23-32
Wpływ sytuacji komunikacyjnej na zachowania Jana Pawła II podczas spotkania z młodzieżą na Wzgórzu Lecha w 1979 roku
pdf
Andrzej Kominek
33-43
Językowy obraz wolności w pismach ks. Franciszka Blachnickiego
PDF
Dorota Kozaryn
45-54
O języku Catechismusa Mikołaja Reja (funkcjonowanie przysłówków)
PDF
Stanisław Koziara
55-65
Polszczyzna biblijna a polszczyzna literacka. Historyczne związki i uwarunkowania
PDF
Małgorzata Nowak
67-77
Echo modlitwy wewnętrznej w notatkach Karola Wojtyły – Jana Pawła II
PDF
Anna Petrikova
79-91
Категория гоноратива в греко-католических молитвословиях
pdf (Русский)
Małgorzata Rybka, Marta Wrześniewska-Pietrzak
93-116
„Obejmuję spojrzeniem duszy całą Ojczyznę umiłowaną” – ojczyzna jako wartość w homiliach Jana Pawła II
PDF
Jolanta Sławek
117-130
O Polsce, „umiłowanej ojczyźnie wszystkich Polaków”, czyli o pojęciu ojczyzny w homiliach Jana Pawła II
PDF
Wojciech Stelmach
131-144
Język polski w statucie synodu łęczyckiego z 1285 roku – tłumaczenie kanonów
PDF
Dagmara Świerkowska
145-157
Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Językowy obraz marności w tekstach slamerów (na materiale antologii tekstów poznańskiej sceny slamerskiej w 2016 roku)
PDF
Urszula Wieczorek
159-167
Pojęcie radości w opisie doświadczenia mistycznego
PDF
Wyświetl wszystkie wydania