Pressto.

Nagłowek strony

Poznańskie Spotkania Językoznawcze

Baner

OPIS CZASOPISMA
„Poznańskie Spotkania Językoznawcze” to półrocznik, który jest ‒ zgodnie z tradycją zapoczątkowaną przez prof. Zdzisławę Krążyńską i prof. Zygmunta Zagórskiego, redaktorów pierwszego tomu (wówczas serii wydawniczej) z 1996 roku ‒ płaszczyzną wymiany polskiej i europejskiej myśli naukowej w zakresie najważniejszych aspektów lingwistyki diachronicznej i synchronicznej. W każdym numerze staramy się harmonijnie łączyć różne punkty widzenia, odmienne metodologie i nowoczesne perspektywy badawcze. Publikujemy zarówno teksty zawierające poglądy tradycyjne, jak też autorów formułujących ryzykowne hipotezy. Komponując poszczególne numery, respektujemy zasadę dynamicznej równowagi między rozważaniami teoretycznymi i konstruowaniem odkrywczych generalizacji z jednej strony a wartościami dokumentacyjno-materiałowymi i pragmatycznymi z drugiej. Dzięki takim założeniom czasopismo pozytywnie waloryzuje dokonania językoznawstwa jako dziedziny zdolnej do analizy, interpretacji i oceny skomplikowanych problemów współczesności.

INDEKSOWANE W:

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL - IC JOURNALS MASTER LIST; CEJSH; PKP Index; Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:DOI: 10.14746/psj
ISSN (Print): 2082-9825; ISSN (Online): 2450-0259
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2015 R. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0

Statystyka pobierania artykułów czasopisma

51287

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo