Pojęcie radości w opisie doświadczenia mistycznego
PDF

Słowa kluczowe

doświadczenie mistyczne
radość

Jak cytować

Wieczorek, U. (2018). Pojęcie radości w opisie doświadczenia mistycznego. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (35-36), 159–167. https://doi.org/10.14746/psj.2018.12

Abstrakt

Artykuł ma na celu semantyczną analizę mistycznych opisów pojęcia radość. Przede wszystkim definiowane jest pojęcie doświadczenia mistycznego i przedstawiono jego główne cechy. Pierwszy punkt dotyczy sposobu, w jaki pojęcie to jest używane w mistycznym dyskursie. Warto zauważyć, że potencjał oceny radości jest zarówno pozytywny, jak i negatywny. „Doczesne” emocje są postrzegane jako przeszkody w kontakcie danej osoby z Bogiem i są traktowane z podejrzliwością, ale przekształcone przez proces uświęcenia są częścią mistycznych błogosławieństw. Artykuł koncentruje się na pozytywnych odczuciach doświadczającego, które pojawiają się w jego ciele, gdy „dotyka” Absolutu i wewnętrznej percepcji mistrza własnych emocji i ich konceptualizacji w języku. Zewnętrzny obserwator oczywiście nie może dostrzec boskiej rzeczywistości w sposób, w jaki widzi ją mistyk, ale obserwując zachowanie osoby, można zobaczyć cielesne przejawy radości, która jest nieodłączną częścią mistycznego doświadczenia wyrażanego przez zmysłowy język. Dane językowe dostarczają dowodów na twierdzenie, że nie mamy innego języka, którym można by dzielić się doświadczeniem religijnym, jak tylko taki, który traktuje ciało jako medium komunikacyjne. Należy również podkreślić fakt, że radość mistyka jest dynamiczna i nie wyklucza negatywnych uczuć, takich jak ból i cierpienie. Podstawowym założeniem jest, że radość jest zjawiskiem powszechnym i że większość językowych sposobów wyrażania jej w cywilizacji judeochrześcijańskiej używa tych samych mechanizmów i pojęć.

https://doi.org/10.14746/psj.2018.12
PDF

Bibliografia

Fabiszak M., 2000, The Concept of Joy in ME – a Semantic Analysis, w: Pase Papers in Language Studies, red. B. Rozwadowska, Wrocław, s. 105–115.

Gicala A., 2006, Expressing the Inexpressible In Mystical Experience. Conceptual Metaphor and Blending in Translations of ‘The Cloud of Unknowing’, Łask.

Gicala A., 2010, Obraz obrazu: strategia przekładu metafory w tekstach mistycznych, Kraków, w: Między Oryginałem a Przekładem XVI. Strategie wydawców, strategie tłumaczy, red. J. Brzozowski, M. Filipowicz-Rudek, s. 281–288.

Gogacz M., 1985, Filozoficzne aspekty mistyki. Materiały do filozofii mistyki, Warszawa.

Grün A., Riedl G., 1998, Mistyka i eros, Kraków.

Jan od Krzyża, 1995, Dzieła, Kraków.

KKK – Katechizm Kościoła Katolickiego, 1994, Warszawa.

Kłoczowski J.A., 2001, Drogi człowieka mistycznego, Kraków.

Kochmańska W., Taras B. (red.), 2010, Od miłości do nienawiści. Językowe mechanizmy kreowania emocji, Rzeszów.

Kołakowski L., 1987, Jeśli Boga nie ma. O Bogu, diable, grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii, Londyn.

Mikołajczuk A., 2009, Obraz radości we współczesnej polszczyźnie, Warszawa.

Nowakowska-Kempna I., 1986, Konceptualizacja uczuć w języku polskim, Warszawa.

Nowakowska-Kempna I., Dąbrowska A., Anusiewicz J. (red.), 2000, Język a kultura, t. 14: Uczucia w języku i tekście, Wrocław.

Pajdzińska A., 1990, Jak mówimy o uczuciach? Poprzez analizę frazeologizmów do językowego obrazu świata, w: Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 87– 107.

SJP – Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak Warszawa 1989.

Wieczorek U., 2004, O niewyrażalności w języku. Mistyka języka, w: Studia linguistica Danutae Wesołowska oblata, red. H. Kurek, J. Labocha, Kraków, s. 311–318.

Wieczorek U., 2006, Język miłości w dyskursie mistycznym św. Jana od Krzyża, w: Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji Gniezno 3–5 czerwca 2004, red. S. Mikołajczak, ks. T. Węcławski, Poznań, s. 510–517.

Wierzbicka A., 1999, Emotions across Languages and Cultures. Diversity and Universals, Cambridge.

Wilson A., 2009, Barrier and penetration imagery in altered states of consciousness discourse: replicating the five-stage model of Christian mysticism in the Bible, w: Cognitive Approaches to Language and Linguistic Data: Studies in Honor of Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, „Polish Studies in English Language and Literature” (27), red. W. Oleksy, P. Stalmaszczyk, Frankfurt am Main, s. 357–372.

Zawada M., 2004, Antologia mistyczna, Kraków.