O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Z uwagi na założenia ogólne głównym celem naszego czasopisma (półrocznika) jest prezentowanie i korelowanie inspirujących poznawczo dokonań lingwistyki. Publikowane w poszczególnych numerach wysokiej jakości teksty dobieramy w taki sposób, by ich wzajemne relacje stanowiły naturalne podłoże krytycznych osądów i dyskusji. Naszym istotnym celem jest  przedstawianie zarówno poglądów wybitnych indywidualistów, jak też udostępnianie łamów zespołom badaczy, wybranym katedrom, instytutom czy wydziałom, szkołom i ciekawym nurtom. Dany półrocznik zazwyczaj tematycznie profilujemy. W pierwszej kolejności koncentrujemy się na następujących obszarach problemowych: kultura języka polskiego i komunikacji językowej, leksykologia, frazeologia, historia języka polskiego, dialektologia i onomastyka. Wymienione zakresy tematyczne interesują nas w odniesieniu do szeroko pojętej kultury, a więc w sferze artystycznej i nieartystycznej, w tzw. reprezentacjach realnych i wirtualnych oraz tych innych, których z humanistycznego punktu widzenia nie sposób pominąć.

Proces recenzji

  1. Redakcja „Poznańskich Spotkań Językoznawczych” dokonuje wstępnej kwalifikacji nadesłanych tekstów pod kątem ich zgodności z tematyką i profilem czasopisma.
  2. Do oceny każdego tekstu zakwalifikowanego do publikacji przez redakcję powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, w której afiliowany jest autor.
  3. W wypadku artykułów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
  4. Redakcja przyjmuje rozwiązanie, w którym autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces).
  5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznaczną konkluzją dotyczącą dopuszczenia artykuł do druku (z ewentualnym wskazaniem koniecznych poprawek) lub jego odrzucenia.
  6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji oraz formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
  7. Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów czasopisma nie są ujawniane. Raz w roku redakcja podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) w otwartych repozytoriach z podaniem linku do utworu ze strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Zasady etyki

Autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, w zgodzie z zasadami społecznej odpowiedzialności i etyką naukową. Ich obowiązkiem jest nie tylko wyraźne oddzielanie badań i poglądów własnych od badań i poglądów referowanych, lecz również wskazanie udziału naukowców współpracujących przy tworzeniu publikacji, w tym również podmiotów finansujących badania. Redakcja uznaje za niedopuszczalne praktyki typu ghostwriting i guest authorship, a w razie stwierdzenia takich przypadków powiadomi o nich instytucje macierzyste autorów.

Do swoich podstawowych obowiązków Redakcja zalicza: dbanie o najwyższy poziom naukowy, maksymalne otwarcie na innowacyjność metodologiczną oraz na nowe i inspirujące poglądy. Oceny publikacji dokonują specjaliści, kierując się stosownymi wytycznymi. Decyzja o nieprzyjęciu tekstu do druku jest precyzyjnie motywowana przez Redakcję na podstawie recenzji. Autorom przysługuje prawo do odpowiedzi na zarzuty bądź uwagi polemiczne.

W razie konieczności Redakcja publikuje sprostowania i dopowiedzenia, zarówno ze strony autorów, jak i czytelników. Ponadto, w trosce o wolność wymiany myśli, ewentualne głosy polemiczne czytelników może bezpośrednio przekazywać autorom. Odpowiada również na wszelkie inne uwagi.

Recenzenci

Recenzenci 2017 – 2018:

doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc. – Katedra Slawistyki, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Ostrawski (Katedra slavistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita), Czechy

prof. PaedD. Pavol Odaloš, CSc. – Instytut Języka Słowackiego i Komunikacji, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet im. Macieja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Katedra slovenského jazyka a komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici), Słowacja

prof. dr hab. Małgorzata Święcicka – Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska

prof. dr hab. Kazimierz Ożóg – Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa,  Wydział Filologiczny, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska

prof. dr hab. Jan Miodek – Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski, Polska

prof. dr hab. Władysława Książek-Bryłowa – Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska

prof. dr hab. Joanna Sobczykowa - Instytut Języka Polskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska

prof. UKSW Anna Kozłowska – Instytut Filologii Polskiej, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska

prof. KUL dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska - Instytut Filologii Polskiej, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska

prof. KUL dr hab. Henryk Duda - Instytut Filologii Polskiej, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska

 2014

prof. dr hab. Mieczysław Balowski, UAM
prof. dr hab. Danuta Bieńkowska
prof. dr hab. Maria Biolik
dr hab. Magdalena Czachorowska, prof. UKW
dr hab. Mirosława Mycawka, prof. UJ
dr hab. Kazimierz Sikora, prof. UJ
dr hab. Mirosława Siuciak, prof. UŚ
dr hab. Wanda Szulowska
prof. dr hab. Ryszard Tokarski
prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska

2013
Mieczysław Balowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Elena Czaszczyna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Swetłana Gaś, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Karolina Gortych-Michalak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Ewa Jarmołowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Konrad Juszczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Maciej Karpiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Ewa Kołodziejek, Uniwersytet Szczeciński
Jarosław Liberek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Tomasz Lisowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Aleksandra Matulewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Paweł Nowakowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Bogusław Nowowiejski, Uniwersytet w Białymstoku
Norbert Ostrowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Anna Piotrowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Irena Sarnowska-Giefing, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Krzysztof Stroński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Andrzej Sieradzki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Sandra Wawrzyniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Elżbieta Wesołowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Stefan Wiertlewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Piotr Wierzchoń, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Małgorzata Witaszek-Samborska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Władysław Zabrocki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

2012
Mieczysław Balowski
Elena Czaszczyna
Ewa Kołodziejak
Józef Kość
Andrzej Markowski
Andrzej Sieradzki
Urszula Sokólska
Wanda Szulowska
Małgorzata Święcicka
Małgorzata Witaszek-Samborska