Wpływ sytuacji komunikacyjnej na zachowania Jana Pawła II podczas spotkania z młodzieżą na Wzgórzu Lecha w 1979 roku
pdf

Słowa kluczowe

sytuacja komunikacyjna
Jan Paweł II
gesty narracyjne
komunikacja werbalna

Jak cytować

Jankosz, M. (2018). Wpływ sytuacji komunikacyjnej na zachowania Jana Pawła II podczas spotkania z młodzieżą na Wzgórzu Lecha w 1979 roku. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (35-36), 23–32. https://doi.org/10.14746/psj.2018.2

Abstrakt

Celem mojego artykułu będzie pokazanie zachowań komunikacyjnych Jana Pawła II w określonej sytuacji komunikacyjnej. Problem badawczy zawiera się w pytaniu, jak sytuacja komunikacyjna determinuje zachowania mówcy. Materiałem źródłowym będzie nagranie wideo spotkania papieża z młodzieżą na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie 3 czerwca 1979 r. oraz zapis jego przemówienia. Wybieram to wystąpienie jako najbardziej reprezentatywne dla omawianego zagadnienia. W pierwszej części omówię pojęcie sytuacji komunikacyjnej i jej typy, w drugiej wskażę czynniki wyróżniające spotkanie na Wzgórzu Lecha jako potoczno-okazjonalną sytuację komunikacyjną, w trzeciej zaś przeanalizuję werbalne i niewerbalne środki wyrazu wykorzystane w tym przemówieniu. Posłużę się w tym celu zintegrowaną metodę analizy komunikacyjnej.

https://doi.org/10.14746/psj.2018.2
pdf

Bibliografia

Antas J., 2001, Co mówią ręce. Wprowadzenie do komunikacji niewerbalnej, w: Retoryka dziś. Teoria i praktyka, red. R. Przybylska i W. Przyczyna, Kraków, s. 437–460.

Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., 1976, Słownik terminów literackich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.

Grabias S., 2001, Język w zachowaniach społecznych, Lublin.

Jan Paweł II, 2010, Pielgrzymki do ojczyzny. Przemówienia, homilie, Kraków.

Jankosz M., 2018, Sytuacje komunikacyjne publicznych wystąpień Jana Pawła II podczas I pielgrzymki do Polski, „Polonia Sacra”, nr 1(50), s. 183–194.

Korolko M., 1990, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa.

Kulik-Jęsik A., 2009, Etyka i retoryka w dziełach Jana Pawła II, w: Retoryka i etyka, red. B. Sobczak i H. Zgółkowa, Poznań, s. 135–147.

Laskowska E., 2010, Niektóre składniki sytuacji komunikacyjnej, w: Sytuacja komunikacyjna i jej parametry, red. G. Sawicka, Bydgoszcz, s. 70–76.

Miodek J., 1998, Osobliwości stylu Jana Pawła II, w: Twórczość Karola Wojtyły, red. Z.W. Solski, Wrocław, s. 22–26.

Poniewierski J., 2006, Gesty Jana Pawła II, Kraków.

Sawicka G., 2014, Wprowadzenie, w: Sytuacja komunikacyjna i jej parametry. „Być nadawcą – być odbiorcą”, red. G. Sawicka, W. Czechowski, Toruń, s. 5–10.

Załazińska A., 2001, Schematy myśli wyrażane w gestach, Kraków.

Załazińska A., 2012, Metoda analizy środków niewerbalnych pojawiających się podczas wypowiedzi (Na podstawie programu Kuba Wojewódzki), w: Instrukcja obsługi tekstów. Metody retoryki, red. J. Wasilewski, A. Nita, Sopot, s. 253–269.

Załazińska A., 2016, Obraz. Słowo. Gest, Kraków.