Wpływ sytuacji komunikacyjnej na zachowania Jana Pawła II podczas spotkania z młodzieżą na Wzgórzu Lecha w 1979 roku

Main Article Content

Magdalena Jankosz

Abstrakt

Celem mojego artykułu będzie pokazanie zachowań komunikacyjnych Jana Pawła II w określonej sytuacji komunikacyjnej. Problem badawczy zawiera się w pytaniu, jak sytuacja komunikacyjna determinuje zachowania mówcy. Materiałem źródłowym będzie nagranie wideo spotkania papieża z młodzieżą na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie 3 czerwca 1979 r. oraz zapis jego przemówienia. Wybieram to wystąpienie jako najbardziej reprezentatywne dla omawianego zagadnienia. W pierwszej części omówię pojęcie sytuacji komunikacyjnej i jej typy, w drugiej wskażę czynniki wyróżniające spotkanie na Wzgórzu Lecha jako potoczno-okazjonalną sytuację komunikacyjną, w trzeciej zaś przeanalizuję werbalne i niewerbalne środki wyrazu wykorzystane w tym przemówieniu. Posłużę się w tym celu zintegrowaną metodę analizy komunikacyjnej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jankosz, M. (2018). Wpływ sytuacji komunikacyjnej na zachowania Jana Pawła II podczas spotkania z młodzieżą na Wzgórzu Lecha w 1979 roku. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (35-36), 23-32. https://doi.org/10.14746/psj.2018.2
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Magdalena Jankosz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych

Magdalena Jankosz
absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz filologii polskiej (specjalność: teatrologia) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, redaktor czasopism w Akademii Ignatianum w Krakowie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą werbalnych i niewerbalnych zachowań Jana Pawła II podczas I pielgrzymki do Polski. Autorka artykułów o tematyce papieskiej.

Referencje

 1. Antas J., 2001, Co mówią ręce. Wprowadzenie do komunikacji niewerbalnej, w: Retoryka dziś. Teoria i praktyka, red. R. Przybylska i W. Przyczyna, Kraków, s. 437–460.
 2. Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., 1976, Słownik terminów literackich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
 3. Grabias S., 2001, Język w zachowaniach społecznych, Lublin.
 4. Jan Paweł II, 2010, Pielgrzymki do ojczyzny. Przemówienia, homilie, Kraków.
 5. Jankosz M., 2018, Sytuacje komunikacyjne publicznych wystąpień Jana Pawła II podczas I pielgrzymki do Polski, „Polonia Sacra”, nr 1(50), s. 183–194.
 6. Korolko M., 1990, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa.
 7. Kulik-Jęsik A., 2009, Etyka i retoryka w dziełach Jana Pawła II, w: Retoryka i etyka, red. B. Sobczak i H. Zgółkowa, Poznań, s. 135–147.
 8. Laskowska E., 2010, Niektóre składniki sytuacji komunikacyjnej, w: Sytuacja komunikacyjna i jej parametry, red. G. Sawicka, Bydgoszcz, s. 70–76.
 9. Miodek J., 1998, Osobliwości stylu Jana Pawła II, w: Twórczość Karola Wojtyły, red. Z.W. Solski, Wrocław, s. 22–26.
 10. Poniewierski J., 2006, Gesty Jana Pawła II, Kraków.
 11. Sawicka G., 2014, Wprowadzenie, w: Sytuacja komunikacyjna i jej parametry. „Być nadawcą – być odbiorcą”, red. G. Sawicka, W. Czechowski, Toruń, s. 5–10.
 12. Załazińska A., 2001, Schematy myśli wyrażane w gestach, Kraków.
 13. Załazińska A., 2012, Metoda analizy środków niewerbalnych pojawiających się podczas wypowiedzi (Na podstawie programu Kuba Wojewódzki), w: Instrukcja obsługi tekstów. Metody retoryki, red. J. Wasilewski, A. Nita, Sopot, s. 253–269.
 14. Załazińska A., 2016, Obraz. Słowo. Gest, Kraków.