O języku Catechismusa Mikołaja Reja (funkcjonowanie przysłówków)
PDF

Słowa kluczowe

językoznawstwo diachroniczne
język religijny
język osobniczy
semantyka

Jak cytować

Kozaryn, D. (2018). O języku Catechismusa Mikołaja Reja (funkcjonowanie przysłówków). Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (35-36), 45–54. https://doi.org/10.14746/psj.2018.4

Abstrakt

Celem niniejszej pracy jest analiza funkcjonowania przysłówków w części Catechismusa Mikołaja Reja. Badaniu poddano 67 leksemów, które użyte zostały w sumie 205 razy (co stanowi zaledwie 2,37% wszystkich tekstowych słów pochodzących z badania Catechismusa) z częstotliwością od 1 do 18, które pokazują, że ten sam przysłówek – w zależności od kontekstu – może spełniać różne funkcje i przyjmować różne odcienie znaczenia. Podkreślić trzeba także to, że religijnego charakteru tego tekstu nie można było rozpoznać, opierając się wyłącznie na przysłówkach wspomnianych w artykule. Z drugiej strony, to czy przysłówki charakteryzujące się najwyższą częstotliwością w analizowanym fragmencie Katechizmu, tj. iście (użyte 18 razy), ustawicznie (16 razy), snadnie (15 razy) i zawżdy (11 razy), pojawiłyby się też i miałyby największą liczbę zastosowań w innych tekstach o charakterze religijnym, wymaga podjęcia dodatkowych badań.

https://doi.org/10.14746/psj.2018.4
PDF

Bibliografia

Grzegorczykowa R., 1975, Cechy semantyczne i składniowe polskich przysłówków, Wrocław.

Kozaryn D., 2005, O słownictwie „Catechismusa” z 1543 r., w: Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji Gniezno 3–5 czerwca 2004, red. S. Mikołajczak, T. Węcławski, Poznań, s. 197–202.

Kuraszkiewicz W., 1986, Częstotliwość wyrazów w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza i w „Wizerunku” Mikołaja Reja, w: tegoż, Polski język literacki. Studia nad historią i strukturą, Warszawa – Poznań, s. 694–714.

Maciuszko J.M., 2002, Mikołaj Rej. Zapomniany teolog ewangelicki z XVI wieku, Warszawa.

Ostrowska E., 1961, Studia nad Rejem. Katechizm z r. 1543 dziełem Reja, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, nr 37, Prace Językoznawcze, z. 4 (Filologia, z. 8), s. 27–108.

Rej M., 1910, Catechismus, to jest nauka barzo pożyteczna każdemu wiernemu krześcijaninowi, jako sie ma w zakonie Bożym a w wierze i w dobrych uczynkach sprawować, oprac. F. Pułaski, Biblioteka Pisarzów Polskich nr 66, Kraków.

Safarewicz J., 1948, O fleksji przysłówków w języku polskim, „Język Polski”, R. 28, s. 47–50.

Saloni Z., 1974, Klasyfikacja gramatyczna leksemów polskich, „Język Polski”, R. 54, s. 3–13, 93–101.

Sambor J., 1974, Słownictwo bardzo częste w pięciu stylach współczesnej polszczyzny, „Poradnik Językowy”, z. 9, s. 466–475, z. 10, s. 533–537.

Smółkowa T., 1974, Słownictwo i fleksja „Lalki” Bolesława Prusa. Badania statystyczne, Wrocław.

Stachurski E., 1998, Słowa-klucze polskiej epoki romantycznej, Kraków.

Starnawski J., 1997, Dwa wystąpienia Mikołaja Reja z roku 1543, w: Mikołaj Rej z Nagłowic. Sylwetka – twórczość – epoka, red. M. Garbaczowa, Kielce, s. 17–27.

Witczak T., 1975, Wokół Catechismusa, w: tegoż, Studia nad twórczością Mikołaja Reja, Poznań, s. 91–120.

Zaron Z., 2003, Funkcjonalna klasyfikacja leksemów polskich (kolejna propozycja), w: Studia z gramatyki i leksykologii języka polskiego, red. M. Gębka-Wolak i in., Toruń, s. 179–188.