Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Językowy obraz marności w tekstach slamerów (na materiale antologii tekstów poznańskiej sceny slamerskiej w 2016 roku)

Main Article Content

Dagmara Świerkowska

Abstrakt

Niniejszy artykuł prezentuje pojęcie marności w językowym obrazie świata slamerów skupionych wokół poznańskiej sceny slamerskiej. Bazę materiałową stanowią 34 teksty, wydane w antologii slamerskiej pt. Poetycki freestyle. Poznańska scena slamerska w 2016 roku. Przeanalizowane teksty zostały uszeregowane w kilka pól tematycznych związanych z obrazem relacji międzyludzkich, religii, miasta i codzienności w tekstach slamerów. We wnioskach klarują się elementy językowego obrazu marności w twórczości slam poetry. Ponadto artykuł podejmuje kwestie związane z określeniem miejsca slamu wśród innych dziedzin sztuki oraz sytuuje go wobec zwrotu performatywnego w kulturze.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Świerkowska, D. (2018). Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Językowy obraz marności w tekstach slamerów (na materiale antologii tekstów poznańskiej sceny slamerskiej w 2016 roku). Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (35-36), 145-157. https://doi.org/10.14746/psj.2018.11
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Dagmara Świerkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Dagmara Świerkowska
absolwentka studiów polonistycznych i slawistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorantka związana z Zakładem Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej. Jej rozprawa doktorska będzie dotyczyć gatunków wypowiedzi polskiej sceny slamerskiej. Współorganizatorka takich projektów slamerskich i literackich jak: LiteruFKA, Ogólnopolskie Mistrzostwa Slamu Poetyckiego czy Slam na KontenerART.

Referencje

 1. Bartmiński J. (red.), 2004, Językowy obraz świata, Lublin.
 2. Budnik A., Dworek M., Mikulewicz M. (red.), 2017, Poetycki freestyle. Poznańska scena slamerska w 2016 roku, Poznań.
 3. Doroszewski W., 1962, Słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa.
 4. Dunaj B., 2001, Słowniki współczesnego języka polskiego, t. 1–2, Kraków.
 5. Fischer-Lichte E., 2008, Estetyka performatywności, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków.
 6. Gorzkowicz J., 2013, Czy slamer jest współczesnym wagantem? Praktyki performansu poetyckiego wobec tradycji średniowiecznych, w: Najlepszy poeta nigdy nie wygrywa. Historia slamu w Polsce 2003–2012, red. A. Kołodziej, Kraków, s. 200–217.
 7. Grad J., 2005, Teoretyczno-metodologiczne problemy badań ludycznej aktywności człowieka, w: Kultura, komunikacja, podmiotowość. Szkice epistemologiczno – kulturoznawcze, red. K. Zamiary, Poznań, s. 123–135.
 8. Jastrzębska J., 2013, (R)ewolucja performatywna zjawisk scenicznych. Od salonu do slamu, w: Najlepszy poeta nigdy nie wygrywa. Historia slamu w Polsce 2003–2012, red. A. Kołodziej, Kraków, s. 177–197.
 9. Kołodziej A. (red.), 2013, Najlepszy poeta nigdy nie wygrywa. Historia slamu w Polsce 2003–2012, Kraków.
 10. Kołodziej A., 2013, Odbiorca na fotelu krytyka. Slam przeciwko instytucjonalizacji sztuki, w: Najlepszy poeta nigdy nie wygrywa. Historia slamu w Polsce 2003–2012, red. A. Kołodziej, Kraków, s. 246–263.
 11. Kunstler-Langner D., 1996, Idea vanitas, jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku, Toruń.
 12. Pease A., 2001, Mowa ciała. Jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów, tłum. P. Żak, Kielce.
 13. Zagórski Z., 2008, Nazwy części miasta (dzielnic, osiedli, wsi, osad miejskich), w: Nazewnictwo geograficzne Poznania. Zbiór studiów, red. Z. Zagórski, Poznań, s. 31–164.