Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Językowy obraz marności w tekstach slamerów (na materiale antologii tekstów poznańskiej sceny slamerskiej w 2016 roku)
PDF

Słowa kluczowe

slam
językowy obraz świata
vanitas
performatyka

Jak cytować

Świerkowska, D. (2018). Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Językowy obraz marności w tekstach slamerów (na materiale antologii tekstów poznańskiej sceny slamerskiej w 2016 roku). Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (35-36), 145–157. https://doi.org/10.14746/psj.2018.11

Abstrakt

Niniejszy artykuł prezentuje pojęcie marności w językowym obrazie świata slamerów skupionych wokół poznańskiej sceny slamerskiej. Bazę materiałową stanowią 34 teksty, wydane w antologii slamerskiej pt. Poetycki freestyle. Poznańska scena slamerska w 2016 roku. Przeanalizowane teksty zostały uszeregowane w kilka pól tematycznych związanych z obrazem relacji międzyludzkich, religii, miasta i codzienności w tekstach slamerów. We wnioskach klarują się elementy językowego obrazu marności w twórczości slam poetry. Ponadto artykuł podejmuje kwestie związane z określeniem miejsca slamu wśród innych dziedzin sztuki oraz sytuuje go wobec zwrotu performatywnego w kulturze.

https://doi.org/10.14746/psj.2018.11
PDF

Bibliografia

Bartmiński J. (red.), 2004, Językowy obraz świata, Lublin.

Budnik A., Dworek M., Mikulewicz M. (red.), 2017, Poetycki freestyle. Poznańska scena slamerska w 2016 roku, Poznań.

Doroszewski W., 1962, Słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa.

Dunaj B., 2001, Słowniki współczesnego języka polskiego, t. 1–2, Kraków.

Fischer-Lichte E., 2008, Estetyka performatywności, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków.

Gorzkowicz J., 2013, Czy slamer jest współczesnym wagantem? Praktyki performansu poetyckiego wobec tradycji średniowiecznych, w: Najlepszy poeta nigdy nie wygrywa. Historia slamu w Polsce 2003–2012, red. A. Kołodziej, Kraków, s. 200–217.

Grad J., 2005, Teoretyczno-metodologiczne problemy badań ludycznej aktywności człowieka, w: Kultura, komunikacja, podmiotowość. Szkice epistemologiczno – kulturoznawcze, red. K. Zamiary, Poznań, s. 123–135.

Jastrzębska J., 2013, (R)ewolucja performatywna zjawisk scenicznych. Od salonu do slamu, w: Najlepszy poeta nigdy nie wygrywa. Historia slamu w Polsce 2003–2012, red. A. Kołodziej, Kraków, s. 177–197.

Kołodziej A. (red.), 2013, Najlepszy poeta nigdy nie wygrywa. Historia slamu w Polsce 2003–2012, Kraków.

Kołodziej A., 2013, Odbiorca na fotelu krytyka. Slam przeciwko instytucjonalizacji sztuki, w: Najlepszy poeta nigdy nie wygrywa. Historia slamu w Polsce 2003–2012, red. A. Kołodziej, Kraków, s. 246–263.

Kunstler-Langner D., 1996, Idea vanitas, jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku, Toruń.

Pease A., 2001, Mowa ciała. Jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów, tłum. P. Żak, Kielce.

Zagórski Z., 2008, Nazwy części miasta (dzielnic, osiedli, wsi, osad miejskich), w: Nazewnictwo geograficzne Poznania. Zbiór studiów, red. Z. Zagórski, Poznań, s. 31–164.