Echo modlitwy wewnętrznej w notatkach Karola Wojtyły – Jana Pawła II

Main Article Content

Małgorzata Nowak

Abstrakt

Przedmiotem analiz autorki są modlitewne rozważania Karola Wojtyły – Jana Pawła II zawarte w zbiorze: Jestem bardzo w rękach Bożych. Notatki osobiste 1962–2003. Badane są te fragmenty tekstu, w których nadawca jest tożsamy z odbiorcą, a modlitewne akty o charakterze wewnętrznym – medytacje, kontemplacje i adoracje – tworzą jeden z składników dnia skupienia lub rekolekcji pojmowanych jako makrogatunek (gatunek w formie kolekcji). Ujęzykowione modlitwy wewnętrzne pozwalają na ich ogląd zarówno w aspekcie genologicznym, jak i pod kątem cech stylowych. W rekolekcyjnych rozmyślaniach Karola Wojtyły uwidocznione zostają takie wykładniki stylu religijnego, jak: symboliczne widzenie świata, dążenie do odsłonięcia tego, co trudno wyrażalne w języku dyskursywnym i niedostępne w doświadczeniu potocznym, kontemplacyjna postawa wobec rzeczywistości oraz stylistycznie rozumiana kategoria medytacyjności.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Nowak, M. (2018). Echo modlitwy wewnętrznej w notatkach Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (35-36), 67-77. https://doi.org/10.14746/psj.2018.6
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Małgorzata Nowak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych

Małgorzata Nowak-Barcińska
doktor habilitowany, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; językoznawca; publikuje pod nazwiskiem Nowak; autorka książek: Świadectwo religijne. Gatunek – język – styl (Lublin 2005), Biblia wierszem dziś. Studium językowo-stylistyczne (Lublin 2015). W kręgu jej zainteresowań naukowych prócz zagadnień języka religijnego (zwłaszcza poetyckich przekładów, parafraz i adaptacji Biblii) mieszczą się: genologia lingwistyczna, stylistyka i problemy języka autorów.

Referencje

 1. Dąbrowski S., 1989, Medytacja (Studium genologiczne), „Przegląd Humanistyczny”, cz. I, z. 4, s. 61–84, cz. II, z. 5, s. 89–107.
 2. Dobrzyńska T., 2010, Medytacja: gatunek mowy i jego realizacje tekstowe, w: Medytacja. Postawa intelektualna, sposób poznania, gatunek dyskursu, red. T. Kostkiewiczowa, M. Saganiak, Warszawa, s. 115–143.
 3. Kozłowska A., 2011, Obraz drzewa w twórczości literackiej Karola Wojtyły, w: Prace Językoznawcze, t. 3. Język pisarzy, problemy słownictwa, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa, s. 201–221.
 4. Migdał J., 2010, Kontemplacja, medytacja, modlitwa według leksykografów, w: Język doświadczenia religijnego, t. III, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Szczecin, s. 11–18.
 5. Nowak M., 2015, O gatunku, języku i stylu notatek osobistych Karola Wojtyły – Jana Pawła II, w: Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Artysta słowa, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, W. Kaczmarek, Lublin, s. 279–302.
 6. Słomka W. (red.), 1984, Medytacja, Lublin [seria: Homo meditans].
 7. Wojtak M., 1992, O początkach stylu religijnego w polszczyźnie, „Stylistyka” I, s. 90–97.
 8. Wojtak M., 2011a, Osobliwe byty gatunkowe i tekstowe w ich uwikłaniach komunikacyjnych, w: Gatunki mowy i ich ewolucja, t. IV, Gatunek a komunikacja społeczna, red. D. Ostaszewska, J. Przyklenk, Katowice, s. 44–56.
 9. Wojtak M., 2011b, Współczesne polskie modlitewniki w oczach językoznawcy. Studium genologiczne, Tarnów.
 10. Zarębianka Z., 2006, Medytacja znaczeń. O specyficznej dykcji poetyckiej Karola Wojtyły, w: Karol Wojtyła – poeta, red. J. Głażewski, W. Sadowski, Warszawa, s. 251–257.
 11. Zarębianka Z., 2010, Między dykcją a doświadczeniem. Rodzaje medytacyjności w polskiej poezji współczesnej. Rekonesans, w: Medytacja. Postawa intelektualna, sposób poznania, gatunek dyskursu, red. T. Kostkiewiczowa, M. Saganiak, Warszawa, s. 221–233.