Dialog czy misja? Dokumenty misyjne Kościoła wobec dialogu międzyreligijnego

Main Article Content

Magdalena Rzym

Abstrakt

The Second Vatican Council opened a new perspective for interreligious dialogue for the Church. Theological refl ection, including non-Christian religions, pointed out the elements of truth and holiness present in them and confi rmed their value as preparation for the Gospel. This positive image of religion does not confl ict with missionary activity. The conciliar and post-conciliar documents of the Church emphasize the constant validity of the missionary mission of Christians and indicate dialogue as one of the forms of mission. Signifi cantly, the topic of interreligious dialogue is primarily addressed in missionary documents that recognize it as an integral part of the preaching of the Gospel. The Council decree Ad gentes divinitus, the exhortation of Paul VI Evangelii nuntiandi, the encyclical of John Paul II Redemptoris missio are just some of the Church’s many missionary documents that develop the concept of interreligious dialogue.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Magdalena Rzym. (2019). Dialog czy misja? Dokumenty misyjne Kościoła wobec dialogu międzyreligijnego. Annales Missiologici Posnanienses, (24), 101-118. https://doi.org/10.14746/amp.2019.24.7
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Magdalena Rzym, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Teologiczny

Magdalena Rzym, doktor nauk teologicznych z zakresu misjologii na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie (2019).

Referencje

 1. Benedykt XV. List apostolski „Maximum illud” (30 XI 1919). Nauczycielski Urząd Kościoła a reli-gie. Red. Ireneusz Ledwoń. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015. 161-165.
 2. Benedykt XVI. Adhortacja apostolska „Africae munus” (19 XI 2011). Nauczycielski Urząd Kościoła a religie. Red. Ireneusz Ledwoń. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015. 639-644.
 3. Benedykt XVI. Adhortacja apostolska „Ecclesia in Medio Oriente” (14 IX 2012). Nauczycielski Urząd Kościoła a religie. Red. Ireneusz Ledwoń. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015. 645-648. Chrześcijaństwo a religie. Dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Tekst − komentarze – studia. Red. Ireneusz Ledwoń, Kazimierz Pek. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 1999.
 4. Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich „Nostra aetate” (28 X 1965). Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań: Pallottinum, 1986. 334-338.
 5. Dekret o działalności misyjnej Kościoła „Ad gentes divinitus” (18 XI 1965). Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań: Pallottinum, 1986. 436-474.
 6. Franciszek. Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium” (24 XI 2013). Kraków: Wydawnictwo M, 2013.
 7. Grzegorz XVI. Encyklika „Probe nostis” (15 VIII 1840). Nauczycielski Urząd Kościoła a religie. Red. Ireneusz Ledwoń. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015. 122-123.
 8. Islam w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965-1996). Red. Eugeniusz Sakowicz. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 1997.
 9. Jan Paweł II. Encyklika „Redemptoris missio” (7 XII 1990). Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Tum, 1995.
 10. Jan Paweł II. Posynodalna adhortacja apostolska „Ecclesia in Africa” (14 IX 1995). Dostęp 30 sierp-nia 2018. <https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp--ii_exh_14091995_ecclesia-in-africa.html>
 11. Jan Paweł II. Posynodalna adhortacja apostolska „Ecclesia in America” (22 I 1999). Ecclesia in America. Wybrane problemy Kościoła w Ameryce Południowej w świetle posynodalnej adhor-tacji Jana Pawła II. Red. Jarosław Różański. Warszawa: Missio−Polonia, 2006. 243-338.
 12. Jan Paweł II. Posynodalna adhortacja apostolska „Ecclesia in Asia” (6 XI 1999). Ecclesia in Asia. Wybrane problemy Kościoła w Azji w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II. Red. Jarosław Różański. Warszawa: Missio−Polonia, 2004. 9-96.
 13. Jan Paweł II. Posynodalna adhortacja apostolska „Ecclesia in Oceania” (22 XI 2001). Ecclesia in Oceania. Wybrane problemy Kościoła w Oceanii w świetle posynodalnej adhortacji Jana Paw-ła II. Red. Jarosław Różański. Warszawa: Missio−Polonia, 2006. 13-92.
 14. Kamykowski, Łukasz. Dokument „Chrześcijaństwo a religie” a dialog międzyreligijny – wzajemne relacje. Chrześcijaństwo a religie. Dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Red. Ireneusz Ledwoń, Kazimierz Pek. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 1999. 101-122.
 15. Kluj, Wojciech. „Misje”. Jan Paweł II. Encyklopedia dialogu i ekumenizmu. Red. Eugeniusz Sako-wicz. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2006. 335-353.
 16. Kluj, Wojciech. Teologiczne podstawy misji według Jana Pawła II, Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II, 2008.
 17. Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium” (21 XI 1964). Sobór Watykański II, Konsty-tucje, dekrety, deklaracje, Poznań: Pallotinum, 1986. 105-170.
 18. Leon XIII. Encyklika „Catholicae Ecclesiae” (20 XI 1890). Nauczycielski Urząd Kościoła a religie. Red. Ireneusz Ledwoń. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015. 143-144.
 19. Leon XIII. Encyklika „Sancta Dei civitas” (3 XII 1880). Nauczycielski Urząd Kościoła a religie. Red. Ireneusz Ledwoń. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015. 140.
 20. Masson, Joseph. Dekret o działalności misyjnej Kościoła. Komentarz. Pieniężno, 1968.
 21. Paweł VI. Adhortacja apostolska „Evangelii nuntiandi” (8 XII 1975). Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Tum, 2001.
 22. Paweł VI. Encyklika „Ecclesiam suam” (6 VIII 1964). Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Tum, 2006.
 23. Paweł VI. „Przemówienie do członków wyższych rad generalnych Papieskich Dzieł Misyjnych i Unii Misyjnej Kleru” (14 V 1965). Nauczycielski Urząd Kościoła a religie. Red. Ireneusz Ledwoń. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015. 242.
 24. Piotrowski, Jan. „Historia powstania i główne idee teologiczne Ecclesia in Asia.” Ecclesia in Asia. Wybrane problemy Kościoła w Azji w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II. Red. Jarosław Różański. Warszawa: Missio−Polonia, 2004. 97-108.
 25. Piotrowski, Jan. „Prawdziwy Kościół żyje w Afryce. Adhortacja posynodalna Jana Pawła II Ecclesia in Africa w świetle nauczania soborowego i posoborowego.” Ewangelia między tradycją a współczesnością afrykańską. Red. Jarosław Różański. Warszawa: Missio−Polonia, 2003. 117--128.
 26. Pius IX. Encyklika „Quanto conficiamur moerore” (10 X 1863). Nauczycielski Urząd Kościoła a re-ligie. Red. Ireneusz Ledwoń. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015. 124-125.
 27. „Postawa Kościoła wobec wyznawców innych religii (1984).” Sekretariat dla Niechrześcijan. Na-uczycielski Urząd Kościoła a religie. Red. Ireneusz Ledwoń. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015. 686-698.
 28. Sakowicz, Eugeniusz. „Dialog Kościoła katolickiego z tradycyjnymi religiami Oceanii.” Ecclesia in Oceania. Wybrane problemy Kościoła w Oceanii w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II. Red. Jarosław Różański. Warszawa: Missio−Polonia, 2006. 107-127.
 29. Sakowicz, Eugeniusz. „Dialog międzyreligijny w Afryce w służbie pojednania, sprawiedliwości i pokoju.” Ecclesia in Africa. Pojednanie, sprawiedliwość i pokój – wyzwania dla Kościoła w Afryce na początku XXI w. Red. Jarosław Różański. Warszawa: Missio−Polonia, 2006. 133-145.
 30. Sakowicz, Eugeniusz. „Dialog międzyreligijny.” Jan Paweł II. Encyklopedia dialogu i ekumenizmu. Red. Eugeniusz Sakowicz. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2006. 129-161.
 31. Sakowicz, Eugeniusz. „Kontynuacja czy innowacja? Benedykt XVI wobec dialogu międzyreligijne-go.” Chrześcijaństwo a kultura. Red. Roman Bartnicki, Witold Kawecki. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2006, s. 211-229.
 32. Skowron-Nalborczyk, Agata. „Kontynuacja czy zerwanie? Benedykt XVI wobec islamu.” Więź 4 (2010): 68-75.
 33. „Sugestie do dialogu między religiami (1967).” Sekretariat dla Niechrześcijan. Nauczycielski Urząd Kościoła a religie. Red. Ireneusz Ledwoń. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015. 655-686.
 34. Sobór we Florencji. Bulla „Cantate Domino” (4 II 1442). Nauczycielski Urząd Kościoła a religie. Red. Ireneusz Ledwoń. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015. 48-49.
 35. Szuppe, Paweł. „Jezus Chrystus w tradycyjnych religiach afrykańskich.” Ewangelia między tradycją a współczesnością afrykańską, Warszawa: Missio−Polonia, 2003. 149-157.
 36. Zięba, Maciej. Wprowadzenie. Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. T. 1. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM, 1996. V-XXVIII.
 37. Żydzi i judaizm w nauczaniu Jana Pawła II (1978-2005). Red. Waldemar Chrostowski. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 2005.
 38. DM – Dekret o działalności misyjnej Kościoła „Ad gentes divinitus”
 39. DRN – Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich „Nostra aetate”
 40. KK – Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”