Pressto.

Nagłowek strony

Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Annales Missiologici Posnanienses?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

ZASADY OGÓLNE:

 1. Przyjmujemy styl cytowania zgodnie ze schematem MLA, ze skróconym opisem bibliograficznym w tekście głównym, w nawiasach, oraz pełnym opisem bibliograficznym w bibliografii załącznikowej.
 2. Długość tekstu w przypadku artykułów naukowych: od 20 to 40 tys. znaków ze spacjami, wliczając w to przypisy końcowe i bibliografię załącznikową. Recenzje powinny zawierać minimum 3 tys. znaków ze spacjami.  
 3. Czcionka Times New Roman 12pt w tekście głównym, 10pt w przypadku dłuższych cytatów oraz w przypisach końcowych.
 4. Interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm, pierwsza linia nowego paragrafu – wcięcie 5mm.
 5. Cytaty dłuższe niż 3 linijki wyróżniamy wcięciem z obu stron (5 mm) oraz czcionką 10pt, zapisujemy je bez cudzysłowu.
 6. Krótsze cytaty w tekście oznaczamy podwójnym cudzysłowem, cytat w cytacie – pojedynczym cudzysłowem.
 7. Nie stosujemy w tekście podkreśleń ani „rozstrzelonej” czcionki. Jeśli to konieczne – wyróżniamy słowo kursywą. Kursywą zapisujemy też słowa czy wtrącenia obcojęzyczne.
 8. Nie stosujemy przypisów dolnych. Jeśli to konieczne – umieszczamy erudycyjne przypisy końcowe. Powinny znaleźć się na końcu artykułu, przed bibliografią załącznikową.
 9. Nie stosujemy op.cit. Jeśli nazwisko autora i cytowane dzieło wymieniane są w tekście, wystarczy podać w nawiasie numer strony, np. „Jak twierdzi Wojciech Kluj w swej Teologii misji w nauczaniu Jana Pawła II (234), …”.
  • cytując tylko jedno dzieło autora, podajemy nazwisko i numer strony (Kluj 92);
  • jeśli w bibliografii znajduje się więcej dzieł danego autora, dodajemy rok publikacji i nr strony (Kluj 2012, 78);
  • jeśli są to dwie prace tego samego autora opublikowane w jednym roku, oznaczamy je dodatkowymi literami (Kluj 2000a, 60; 2000b, 150);
  • jeśli odnosimy się do kilku prac różnych autorów, zapisujemy ich nazwiska w porządku alfabetycznym, oddzielając średnikami (Kluj 2012, 78; Różański 1999, 20);   

Przykłady cytowania:

(a – przykład opisu w bibliografii załącznikowej; b – przykład cytowania w tekście)

Jeden autor:
a) Kluj, Wojciech. Teologia misji w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1998). Warszawa: ATK, 1999.
b) (Kluj 88-90) lub (Kluj 1999, 88-90) lub (Kluj 1999a, 88-90) – zobacz punkt 9 uwag ogólnych.

Dwóch i więcej autorów:

a) Rahner, Karl. Vorgrimler, Herbert. Kleines Theologisches Wörterbuch. Freiburg: Herder, 1976.  
b) (Rahner i Vorgrimler 1976, 44)

[W przypadku czterech i więcej autorów – wymieniamy wszystkie imiona i nazwiska w bibliografii załącznikowej, natomiast w tekście tylko pierwszego autora, z dodaniem et al.]

Uwzględnienie wydawcy lub tłumacza, oprócz autora:

a) Rahner, Karl. Vorgrimler, Herbert. Mały słownik teologiczny. Tłum. Tadeusz Mieszkowski i Paweł Pachciarek. Warszawa: PAX, 1987.
b) (Rahner i Vorgrimler 1987, 44)

Uwzględnienie serii wydawniczej:

a) Origene. Contre Celse. Tłum. Marcel Borret. Vol. 1 (Sources Chrétiennes 132). Paris: Les Editions du Cerf, 1967.
b) (Origene 180)

Uwzględnienie większej ilości tomów:

a) Origene. Contre Celse. Tłum. Marcel Borret. 4 vol. (Sources Chrétiennes 132, 136, 147, 150). Paris: Les Editions du Cerf, 1967-1969.
b) (Origene 2: 120) [2 oznacza numer tomu]

[W przypadku pracy bez autora, zapis bibliograficzny rozpoczynamy od tytułu, w tekście zaś cytujemy podając ów tytuł w wersji odpowiednio skróconej]

Rozdział lub część książki (pracy zbiorowej pod redakcją):

a) Różański, Jarosław. „Misje między globalizacją, poszukiwaniem tożsamości kulturowej i integryzmem.” Misjologia XXI wieku. Red. Andrzej Miotk. Warszawa: Verbinum, 2004. 101-113.
b) (Różański 102)

Artykuł w czasopiśmie naukowym:

jeśli brak jest numeracji roczników, ale pismo podzielone jest na numery lub zeszyty ukazujące się regularnie w ramach rocznika:

a) Kluj, Wojciech. „Studia nad tradycyjną religią afrykańską : zarys problematyki i sposoby badań.” Collectanea Theologica (1999) 3: 181-185. [gdzie 3 oznacza numer zeszytu w danym roku]
b) (Kluj 1999, 183)

jeśli występuje podstawowa numeracja roczników:

a) Kluj, Wojciech. „Eklezjologiczne podstawy teologii misji w nauczaniu Jana Pawła II.” Colloquia Theologica Adalbertina 1.2 (2000): 59-75. [gdzie 1 oznacza numer rocznika, a 2 numer zeszytu w danym roku]
b) (Kluj 2000, 60)

albo

a) Kluj, Wojciech. „Określenie działalności misyjnej w ‘Redemptoris missio’.” Annales Missiologicae Posnanienses 11 (2000): 137-154. [gdzie 11 oznacza numer rocznika]
b) (Kluj 2000, 150)

w przypadku drugiego tekstu tego samego autora w tym samym roku używamy dodatkowy oznaczeń literowych, a tytuły porządkujemy alfabetycznie:

a) Kluj, Wojciech. „Eklezjologiczne podstawy teologii misji w nauczaniu Jana Pawła II.” Colloquia Theologica Adalbertina 1.2 (2000a): 59-75. [gdzie 1 oznacza numer rocznika, a 2 numer zeszytu]
a) Kluj, Wojciech. „Określenie działalności misyjnej w ‘Redemptoris missio’.” Annales Missiologicae Posnanienses 11 (2000b): 137-154.
b) (Kluj 2000a, 60; 2000b, 150)

[W przypadku artykułu w czasopiśmie elektronicznym należy podać DOI (Digital Object Identifier), jeśli artykuł takowy posiada.]

Artykuł w gazecie / magazynie popularnym:

a) Ziółkowska, Ewa. „Siuda-Baba.” Głos Katolicki. 11-18 kwietnia 2004: 9.
b) (Ziółkowska)

Internet:

a) Rzepecki, Patryk. „Misja: rodzina.” Misyjne Drogi (opublikowano 12 stycznia 2015). Dostęp 25 marca 2015. http://www.misyjnedrogi.pl/index.php/misje-misjonarz-news-na-granicy/3695-misja-rodzina
b) (Rzepecki)

a) Chiaka, Donatus Uchenna. „Youth ministry at Douala.” Oblate Communications (10 marca 2015). Dostęp 25 marca 2015. http://www.omiworld.org/content.asp?catID=3&artID=3068
b) (Chiaka)

[W niektórych przypadkach wystarczy jedynie zaznaczyć w tekście pochodzenie danej informacji z Internetu, bez uwzględniania jej w bibliografii, np. “23 marca 2015 na stronie Internetowej Liturgii Godzin pojawiła się krótka informacja o wybitnym biskupie Limy, Turybiuszu z Mongrovejo”. Gdyby jednak pełniejszy cytat był niezbędny, można go zapisać następująco:]

a) Internetowa Liturgia Godzin. “Wspomnienie dodatkowe św. Turybiusza z Mongrovejo, biskupa.” 23 marca 2015. Dostęp 25 marca 2015. http://www.brewiarz.pl/iii_15/2303w/index.php3?l=i
b) (Internetowa Liturgia Godzin)

W przypadku wątpliwości co do cytowania jakiegoś szczególnego rodzaju źródła dalsze informacje można znaleźć na jednej z wielu stron internetowych omawiających format MLA bądź ustalić szczegóły na drodze osobistego kontaktu z redakcją „Annales Missiologici Posnanienses”.

Wytyczne dla autorów w języku angielskim

Pragnę podziękować Annie Branach-Kallas, Marcinowi Gabrysiowi i Agnieszce Rzepie z Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich i rocznika „TransCanadiana” za pomoc i konsultacje przy tworzeniu powyższej listy zasad cytowania zgodnie ze stylem MLA. 

Pobierz instrukcję redakcyjną (POL)

Pobierz instrukcję redakcyjną (ANG)

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Autorzy przesyłają tekst w formacie Microsoft Word, Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5, odstęp między akapitami: 0.
 2. W osobnym pliku: abstrakt, słowa klucze, bibliografia załącznikowa, krótka informacja biograficzna (miejsce pracy, najnowsza publikacja).
 3. Ilustracje i wykresy w osobnych plikach.
 4. Zgodność cytować w tekście z zasadami określonymi przez redakcję.
 

Prawa autorskie

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Annales Missiologici Posnanienses są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Annales Missiologici Posnanienses udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Annales Missiologici Posnanienses pod następującymi warunkami:

 • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
 • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

 

Polityka prywatności

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.

 


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo