Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.
 • Autorzy przesyłają tekst w formacie Microsoft Word, Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5, odstęp między akapitami: 0.
 • W osobnym pliku: abstrakt, słowa klucze, bibliografia załącznikowa, krótka informacja biograficzna (miejsce pracy, najnowsza publikacja).
 • Ilustracje i wykresy w osobnych plikach.
 • Zgodność cytować w tekście z zasadami określonymi przez redakcję.

Wytyczne dla autorów

ZASADY OGÓLNE:

 1. Przyjmujemy styl cytowania zgodnie ze schematem MLA, ze skróconym opisem bibliograficznym w tekście głównym, w nawiasach, oraz pełnym opisem bibliograficznym w bibliografii załącznikowej.
 2. Długość tekstu w przypadku artykułów naukowych: od 20 to 40 tys. znaków ze spacjami, wliczając w to przypisy końcowe i bibliografię załącznikową. Recenzje powinny zawierać minimum 3 tys. znaków ze spacjami.  
 3. Czcionka Times New Roman 12pt w tekście głównym, 10pt w przypadku dłuższych cytatów oraz w przypisach końcowych.
 4. Interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm, pierwsza linia nowego paragrafu – wcięcie 5mm.
 5. Cytaty dłuższe niż 3 linijki wyróżniamy wcięciem z obu stron (5 mm) oraz czcionką 10pt, zapisujemy je bez cudzysłowu.
 6. Krótsze cytaty w tekście oznaczamy podwójnym cudzysłowem, cytat w cytacie – pojedynczym cudzysłowem.
 7. Nie stosujemy w tekście podkreśleń ani „rozstrzelonej” czcionki. Jeśli to konieczne – wyróżniamy słowo kursywą. Kursywą zapisujemy też słowa czy wtrącenia obcojęzyczne.
 8. Nie stosujemy przypisów dolnych. Jeśli to konieczne – umieszczamy erudycyjne przypisy końcowe. Powinny znaleźć się na końcu artykułu, przed bibliografią załącznikową.
 9. Nie stosujemy op.cit. Jeśli nazwisko autora i cytowane dzieło wymieniane są w tekście, wystarczy podać w nawiasie numer strony, np. „Jak twierdzi Wojciech Kluj w swej Teologii misji w nauczaniu Jana Pawła II (234), …”.
  • cytując tylko jedno dzieło autora, podajemy nazwisko i numer strony (Kluj 92);
  • jeśli w bibliografii znajduje się więcej dzieł danego autora, dodajemy rok publikacji i nr strony (Kluj 2012, 78);
  • jeśli są to dwie prace tego samego autora opublikowane w jednym roku, oznaczamy je dodatkowymi literami (Kluj 2000a, 60; 2000b, 150);
  • jeśli odnosimy się do kilku prac różnych autorów, zapisujemy ich nazwiska w porządku alfabetycznym, oddzielając średnikami (Kluj 2012, 78; Różański 1999, 20);   

Przykłady cytowania:

(a – przykład opisu w bibliografii załącznikowej; b – przykład cytowania w tekście)

Jeden autor:

a) Kluj, Wojciech. Teologia misji w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1998). Warszawa: ATK, 1999.
b) (Kluj 88-90) lub (Kluj 1999, 88-90) lub (Kluj 1999a, 88-90) – zobacz punkt 9 uwag ogólnych.

Dwóch i więcej autorów:

a) Rahner, Karl. Vorgrimler, Herbert. Kleines Theologisches Wörterbuch. Freiburg: Herder, 1976.  
b) (Rahner i Vorgrimler 1976, 44)

[W przypadku czterech i więcej autorów – wymieniamy wszystkie imiona i nazwiska w bibliografii załącznikowej, natomiast w tekście tylko pierwszego autora, z dodaniem et al.]

Uwzględnienie wydawcy lub tłumacza, oprócz autora:

a) Rahner, Karl. Vorgrimler, Herbert. Mały słownik teologiczny. Tłum. Tadeusz Mieszkowski i Paweł Pachciarek. Warszawa: PAX, 1987.
b) (Rahner i Vorgrimler 1987, 44)

Uwzględnienie serii wydawniczej:

a) Origene. Contre Celse. Tłum. Marcel Borret. Vol. 1 (Sources Chrétiennes 132). Paris: Les Editions du Cerf, 1967.
b) (Origene 180)

Uwzględnienie większej ilości tomów:

a) Origene. Contre Celse. Tłum. Marcel Borret. 4 vol. (Sources Chrétiennes 132, 136, 147, 150). Paris: Les Editions du Cerf, 1967-1969.
b) (Origene 2: 120) [2 oznacza numer tomu]

[W przypadku pracy bez autora, zapis bibliograficzny rozpoczynamy od tytułu, w tekście zaś cytujemy podając ów tytuł w wersji odpowiednio skróconej]

Rozdział lub część książki (pracy zbiorowej pod redakcją):

a) Różański, Jarosław. „Misje między globalizacją, poszukiwaniem tożsamości kulturowej i integryzmem.” Misjologia XXI wieku. Red. Andrzej Miotk. Warszawa: Verbinum, 2004. 101-113.
b) (Różański 102)

Artykuł w czasopiśmie naukowym:

jeśli brak jest numeracji roczników, ale pismo podzielone jest na numery lub zeszyty ukazujące się regularnie w ramach rocznika:

a) Kluj, Wojciech. „Studia nad tradycyjną religią afrykańską : zarys problematyki i sposoby badań.” Collectanea Theologica (1999) 3: 181-185. [gdzie 3 oznacza numer zeszytu w danym roku]
b) (Kluj 1999, 183)

jeśli występuje podstawowa numeracja roczników:

a) Kluj, Wojciech. „Eklezjologiczne podstawy teologii misji w nauczaniu Jana Pawła II.” Colloquia Theologica Adalbertina 1.2 (2000): 59-75. [gdzie 1 oznacza numer rocznika, a 2 numer zeszytu w danym roku].
b) (Kluj 2000, 60)

albo

a) Kluj, Wojciech. „Określenie działalności misyjnej w ‘Redemptoris missio’.” Annales Missiologicae Posnanienses 11 (2000): 137-154. [gdzie 11 oznacza numer rocznika]
b) (Kluj 2000, 150)

w przypadku drugiego tekstu tego samego autora w tym samym roku używamy dodatkowy oznaczeń literowych, a tytuły porządkujemy alfabetycznie:

a) Kluj, Wojciech. „Eklezjologiczne podstawy teologii misji w nauczaniu Jana Pawła II.” Colloquia Theologica Adalbertina 1.2 (2000a): 59-75. [gdzie 1 oznacza numer rocznika, a 2 numer zeszytu]
a) Kluj, Wojciech. „Określenie działalności misyjnej w ‘Redemptoris missio’.” Annales Missiologicae Posnanienses 11 (2000b): 137-154.
b) (Kluj 2000a, 60; 2000b, 150)

[W przypadku artykułu w czasopiśmie elektronicznym należy podać DOI (Digital Object Identifier), jeśli artykuł takowy posiada.]

Artykuł w gazecie / magazynie popularnym:

a) Ziółkowska, Ewa. „Siuda-Baba.” Głos Katolicki. 11-18 kwietnia 2004: 9.
b) (Ziółkowska)

Internet:

a) Rzepecki, Patryk. „Misja: rodzina.” Misyjne Drogi (opublikowano 12 stycznia 2015). Dostęp 25 marca 2015. http://www.misyjnedrogi.pl/index.php/misje-misjonarz-news-na-granicy/3695-misja-rodzina
b) (Rzepecki)

a) Chiaka, Donatus Uchenna. „Youth ministry at Douala.” Oblate Communications (10 marca 2015). Dostęp 25 marca 2015. http://www.omiworld.org/content.asp?catID=3&artID=3068
b) (Chiaka)

[W niektórych przypadkach wystarczy jedynie zaznaczyć w tekście pochodzenie danej informacji z Internetu, bez uwzględniania jej w bibliografii, np. “23 marca 2015 na stronie Internetowej Liturgii Godzin pojawiła się krótka informacja o wybitnym biskupie Limy, Turybiuszu z Mongrovejo”. Gdyby jednak pełniejszy cytat był niezbędny, można go zapisać następująco:]

a) Internetowa Liturgia Godzin. “Wspomnienie dodatkowe św. Turybiusza z Mongrovejo, biskupa.” 23 marca 2015. Dostęp 25 marca 2015. http://www.brewiarz.pl/iii_15/2303w/index.php3?l=i
b) (Internetowa Liturgia Godzin)

W przypadku wątpliwości co do cytowania jakiegoś szczególnego rodzaju źródła dalsze informacje można znaleźć na jednej z wielu stron internetowych omawiających format MLA bądź ustalić szczegóły na drodze osobistego kontaktu z redakcją „Annales Missiologici Posnanienses”.

Wytyczne dla autorów w języku angielskim

Pragnę podziękować Annie Branach-Kallas, Marcinowi Gabrysiowi i Agnieszce Rzepie z Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich i rocznika „TransCanadiana” za pomoc i konsultacje przy tworzeniu powyższej listy zasad cytowania zgodnie ze stylem MLA. 

Pobierz instrukcję redakcyjną (POL)
Pobierz instrukcję redakcyjną (ANG)

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.