O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny

„Annales Missiologici Posnanienses” jest recenzowanym naukowym czasopismem adresowanym do osób zainteresowanych badaniami z zakresu nurtu religijno-kulturowego. Celem rocznika jest rozpowszechnianie rezultatów badań, wymiany poglądów i idei w ramach krajowej i międzynarodowej wspólnoty naukowej, poświęconych zwłaszcza zagadnieniom z zakresu teologii, misjologii i historii misji oraz relacji międzykulturowych. Profil tematyczny czasopisma dopuszcza również interesujące prace o problematyce powiązanej z antropologią kulturową, etnologią, etnografią i religiologią. Tytuł czasopisma odwołuje się do refleksji teologicznej nad obecnością chrześcijaństwa w różnorodnych kontekstach kulturowych. Pierwszeństwo tej perspektywy nie wyklucza włączenia do dyskusji przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, poświęcających czas badaniu bogactwa kulturowego ludzkości.

Czasopismo publikuje teksty w języku polskim oraz językach kongresowych.

Do publikowania artykułów naukowych oraz recenzji wydawniczych zapraszamy autorów specjalizujących się w następujących dziedzinach wiedzy: teologia, misjologia, historia misji, religiologia, historia religii, etnografia, etnologia, etnohistoria, antropologia kulturowa, studia nad kulturami.

AMP jest rocznikiem, ukazuje się w grudniu każdego roku. Redakcja może podjąć decyzję o publikacji zeszytu tematycznego w ramach stałego harmonogramu wydawniczego albo o wydaniu dodatkowego numeru specjalnego poza harmonogramem.

Proces recenzji

 1. Nadesłane teksty poddane zostają wstępnej ocenie dokonywanej przez Redakcję (zgodność z profilem czasopisma, spełnienie wymogów tekstu naukowego oraz wymogów formalnych).
 2. Wszystkie nadesłane prace są recenzowane przez co najmniej dwóch recenzentów spoza jednostki autora. Redakcja dokonuje wyboru recenzentów spośród specjalistów z danej dziedziny.
 3. Recenzje są obustronnie anonimowe (recenzja podwójnie ślepa). Przedmiotem oceny na podstawie arkusza recenzji są: charakter tekstu, poprawność sformułowania tytułu, oryginalność i aktualność podjętej problematyki, poprawność sformułowania problemu badawczego, sposób przeprowadzenia badań, założenia metodyczne badań, formalna poprawność tekstu, zakres wykorzystanej literatury, zgodność z profilem czasopisma, zakres rozwiązania problemu i wkład autora do nauki.
  Pobierz formularz recenzji (POL)
  Pobierz formularz recenzji (ANG)

 4. Uwagi recenzentów przekazywane są autorowi tekstu. Do poprawionej wersji artykułu autor załącza odpowiedzi na recenzje.
 5. Warunkiem przyjęcia tekstu do publikacji są dwie jednoznacznie pozytywne recenzje. W przypadku, dokonanej przez dwóch recenzentów, diametralnie różnej oceny tekstu, redaktorzy mogą wyznaczyć trzeciego recenzenta.
 6. Recenzje artykułów są sporządzane nieodpłatnie według przyjętego wcześniej zwyczaju.
 7. Recenzje i cała dokumentacja procesu recenzyjnego przechowywane są w archiwum Redakcji.
 8. Ostateczną decyzję o przyjęciu pracy do publikacji podejmuje Redakcja czasopisma.

Zasady etyki

W kwestii dobrych praktyk i zasad etyki publikacyjnej Redakcja stosuje się do zaleceń Committee on Publication Ethics (COPE). Wersja polska procedur postępowania dostępna w przekładzie Ewy Rozkosz i Sylwii Ufnalskiej. Dodatkowo w celu zapewnienia oryginalności publikacji naukowych Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check z wykorzystaniem oprogramowania iThenticate.

Wszystkie osoby uczestniczące w procesie publikacji czasopisma zobowiązane są do przestrzegania przyjętych zasad etycznych w AMP.

Obowiązki Autorów aspirujących do publikacji tekstów w „Annales Missiologici Posnanienses”:

 1. Autorzy są zobowiązani do nadsyłania tekstów napisanych samodzielnie, z uwzględnieniem nazwisk ewentualnych współautorów. Wszelkie przypadki plagiatu lub tzw. „ghostwriting” / „guest authorship” są nieakceptowalne i stanowią rażący przejaw nierzetelności naukowej. W momencie ich wykrycia Redakcja natychmiast odrzuca nadesłany tekst oraz zgłasza tego typu nadużycie stosownym instytucjom (np. władzom jednostki naukowej, w której Autor jest afiliowany). 
 2. Autorzy mają obowiązek ujawnić wszelkie konflikty interesów zachodzące w związku z potencjalną publikacją tekstu w czasopiśmie „Annales Missiologici Posnanienses”.
 3. Dane osobowe i informacje wymagane przez Redakcję i jej przekazane powinny być zgodne ze stanem faktycznym. 
 4. Autorzy mają obowiązek podpisać przygotowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dostarczone im przez Redakcję oświadczenie oraz umowę licencyjną dotyczącą publikacji artykułu online. 
 5. Ponieważ „Annales Missiologici Posnanienses” – z wyjątkiem wybranych przez Redakcję przekładów – publikuje jedynie oryginalne teksty, nadesłanie tekstu już wcześniej publikowanego w całości lub w dużej części uważane będzie za naruszenie zasad etyki naukowej. W przypadku, gdy jego fragmenty były już publikowane, powinny zostać one wyraźnie zaznaczone (odpowiednim przypisem), a decyzja o publikacji tekstu pozostawać będzie w gestii Redakcji.
 6. Autorzy mają obowiązek rzetelnie opatrzyć odpowiednimi przypisami fragmenty cytowane lub przywoływane w tekście badania lub tezy cudzego autorstwa.
 7. W przypadku, gdy Autorzy odnajdą błędy w nadesłanym przez siebie tekście znajdującym się na etapie recenzji lub w innych fazach procesu redakcyjnego, zobowiązani są do jak najszybszego powiadomienia o tym Redakcji.
 8. Autorzy nie powinni jednocześnie zgłaszać tego samego tekstu do innych czasopism. W przypadku, gdy taka sytuacja zaistnieje, zobowiązani są do powiadomienia o tym Redakcji.

Obowiązki członków Redakcji i Międzynarodowej Rady Naukowej

 1. Redaktorzy przyjmują teksty tylko oryginalne, zgodne z profilem oraz zakresem i celem czasopisma.
 2. Redaktorzy przyjmują tylko teksty pozbawione wad prawnych. Ponieważ plagiat, autoplagiat, ghostwriting i guest authorship są przejawem braku naukowej rzetelności, zobowiązani są demaskować wszystkie wykryte przypadki, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 3. Kierując się merytoryczną zawartością tekstów, redaktorzy wyznaczają dwóch recenzentów spoza ośrodka afiliacji autora tekstu. W wypadku tekstów interdyscyplinarnych mogą wyznaczyć więcej niż dwóch recenzentów. Recenzje są dwustronnie anonimowe. Ze względu na rozległą tematykę artykułów nadsyłanych do czasopisma, w wypadku braku odpowiedniego recenzenta redaktorzy mogą powierzyć sporządzenie recenzji członkowi Komitetu Redakcyjnego, bądź Międzynarodowej Rady Naukowej.
 4. Jeśli recenzent nie przygotuje recenzji w terminie lub ze względów etycznych nie może przygotować recenzji określonego tekstu, redaktorzy wyznaczają nowego recenzenta.
 5. Redaktorzy przyjmują jedynie recenzje rzetelne i merytoryczne oraz przygotowane zgodnie z zasadami etyki naukowej.
 6. W wypadku biegunowo różnej oceny tekstu dokonanej przez dwóch recenzentów, redaktorzy mogą wyznaczyć trzeciego recenzenta.
 7. Członkowie Redakcji przyjmują do druku i przedstawiają do zatwierdzenia Komitetowi Redakcyjnemu, jedynie teksty, które otrzymały dwie jednoznacznie pozytywne recenzje.
 8. Redaktorzy gwarantują poufność procesu recenzyjnego oraz danych personalnych autorów i recenzentów oraz ich bezpieczeństwo.

Wymagania wobec recenzentów

Podstawowym obowiązkiem recenzenta jest obiektywna ocena tekstu. Wszelkie komentarze, oceny i sugestie powinny być wskazane w sposób jasny i wsparte argumentami.

 1. Recenzenci przygotowują recenzje rzetelne, merytoryczne i zakończone jednoznaczną konkluzją. Recenzje powinny zostać przygotowane zgodnie z dobrymi obyczajami.
 2. Recenzenci przestrzegają procedury recenzyjnej czasopisma:
  - przygotowują recenzje anonimowe,
  - przygotowują recenzje zgodnie z kryteriami arkusza recenzji.
 3. Recenzenci przygotowują recenzję w wyznaczonym terminie, tzn. jednego miesiąca.
 4. Jeżeli nie mogą przygotować recenzji, informują o tym w ciągu tygodnia od otrzymania prośby o przygotowanie recenzji.
 5. Recenzenci informują Redakcję o możliwym konflikcie interesów.
 6. Recenzenci informują Redakcję o wszelkich wykrytych przejawach nierzetelności naukowej autora (plagiat, autoplagiat, ghostwriting, guest authorship).
 7. Recenzenci nie mogą wykorzystywać żadnych danych, ani wyników recenzowanych badań zawartych w artykule do innych celów niż przygotowanie recenzji.
 8. Recenzenci przygotowują recenzje bezpłatnie według przyjętego wcześniej zwyczaju.

Procedury w wypadku naruszenia zasad etyki czasopisma

 1. Plagiat i autoplagiat, ghostwriting oraz guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i stanowią przykład nieetycznej praktyki naukowej. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
 2. W celu zapewnienia oryginalności publikacji naukowych Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check. Wszystkie wyniki badania antyplagiatowego są analizowane przez redaktorów. W wypadku wykrycia plagiatu lub autoplagiatu zgłoszony tekst zostaje odrzucony, a autor jest informowany na piśmie o podstawie odrzucenia tekstu.
 3. Jeżeli recenzenci zgłoszą redaktorom podejrzenie o plagiat lub autoplagiat, redaktorzy sprawdzają zasadność podejrzeń i o wynikach badania sprawdzającego informują recenzentów, autora i Komitet Redakcyjny. W przypadku potwierdzenia zasadności podejrzeń zgłoszony tekst zostaje odrzucony, a autor jest informowany o podstawie odrzucenia tekstu.
 4. Jeżeli czytelnicy czasopisma zgłoszą redaktorom podejrzenie o plagiat lub autoplagiat, redaktorzy sprawdzają zasadność podejrzeń i o wynikach badania sprawdzającego informują recenzentów, autora i Komitet Redakcyjny. W przypadku potwierdzenia zasadności podejrzeń, opublikowany tekst zostaje wycofany z wszystkich platform internetowych, na których dostępne jest czasopismo. Informacja o podstawie usunięcia tekstu zostaje podana na platformach elektronicznych oraz w wersji drukowanej czasopisma.
 5. O wszystkich wykrytych przypadkach plagiatu redaktorzy informują odpowiednie podmioty (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 6. W wypadku wykrycia ghostwriting oraz guest authorship tekst zostaje odrzucony. O decyzji i jej podstawie redaktorzy informują autora/autorów tekstu oraz odpowiednie instytucje zatrudniające autora/autorów, bądź towarzystwa naukowe, z którymi związany jest autor/autorzy.

Polityka antyplagiatowa

Aby zapewnić oryginalność i wysoką jakość publikowanych artykułów, czasopismo stosuje najnowsze procedury ich oceniania, korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check z wykorzystaniem oprogramowania iThenticate. System umożliwia identyfikację podobieństw tekstu, porównując go z publikacjami dostępnymi w Internecie i indeksowanych bazach danych oraz wskazując źródła fragmentów. Prace, w których stwierdzone zostaną zapożyczenia od innych autorów niewłaściwie cytowane lub plagiatowane, będą odrzucane przez redakcję, zaś naruszenie praw autorskich, albo dobrych praktyk naukowych będzie zgłaszane kierownictwu instytucji zatrudniających autora. W przypadku stwierdzenia plagiatu w opublikowanej pracy, Redakcja wycofa tekst i zamieści informację na ten temat na stronie internetowej czasopisma i/lub w wersji drukowanej.


Polityka otwartego dostępu

Artykuły w otwartym dostępie (OA) są publikowane na licencji Creative Commons:

Od t. 26 (2021- ): Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND International).

Od t. 15 (2006) do t. 25 (2020):
CC_by-nd/3.0 Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-ND International).

Wydawca zapewnia otwarty dostęp (CC BY-NC-ND 4.0 Międzynarodowe) do wszystkich treści czasopisma zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat.

Recenzenci

2023

ks. dr Jacek Górka, Jordan University College, Morogoro, Tanzania
o. prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
ks. prof. KUL dr hab. Andrzej Pietrzak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
prof. dr hab. Marek Rembierz, Uniwersytet Śląski, Polska
ks. dr hab. Aleksander Sitnik, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska
o. prof. UKSW dr hab. Tomasz Szyszka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
prof. dr hab. Bogdan Trocha, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
ks. dr hab. Józef Urban, Uniwersytet Opolski, Polska
ks. dr hab. Marcin Wrzos, Mazenodiamum, Poznań, Polska

2022

o. prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
ks. prof. KUL dr hab. Andrzej Pietrzak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
o. prof. dr hab. Jarosław Różański, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
o. prof. UKSW dr hab. Tomasz Szyszka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
prof. dr hab. Bogdan Trocha, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
ks. dr hab. Marcin Wrzos, Mazenodiamum, Poznań, Polska

2021

ks. dr hab. Krystian Kałuża, Uniwersytet Opolski, Polska
o. prof. UKSW Wojciech Kluj, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
ks. prof. KUL dr hab. Andrzej Pietrzak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
o. prof. dr hab. Jarosław Różański, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
o. prof. UKSW Tomasz Szyszka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
prof. dr hab. Bogdan Trocha, Uniwersytet Zielonogórski, Polska

2020

ks. prof. US dr hab. Grzegorz Chojnacki, Uniwersytet Szczeciński, Polska
o. prof. dr hab. Jarosław Różański, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
ks. prof. KUL dr hab. Adam Rybicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
o. prof. UKSW dr hab. Tomasz Szyszka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Zarzycki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

2019

ks. prof. US dr hab. Grzegorz Chojnacki, Uniwersytet Szczeciński, Polska
o. prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
o. prof. UKSW dr hab. Tomasz Szyszka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Zarzycki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

2018

dr Mikołaj Gębka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
ks. prof. UAM dr hab. Adam Kalbarczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
ks. prof. UAM dr hab. Michał Kieling, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
o. prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
o. dr Łukasz Krauze, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
dr Sebastian Łuszczki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
ks. prof. dr hab. Jarosław Moskałyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
o. dr hab. Piotr Piasecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
o. prof. dr hab. Jarosław Różański, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
ks. dr Dawid Stelmach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
o. dr hab. Tomasz Szyszka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
prof. dr hab. Bogdan Trocha, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Zarzycki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
ks. dr. Jacek Zjawin, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

2017

dr Mikołaj Gębka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
ks. dr hab. Franciszek Jabłoński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
ks. prof. UAM dr hab. Michał Kieling, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
o. prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
o. dr Łukasz Krauze, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
dr Paweł Adam Makowski, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Polska
o. dr hab. Piotr Piasecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
ks. prof. UAM dr hab. Mieczysław Polak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
ks. prof. dr hab. Jarosław M. Popławski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
ks. dr hab. Maciej Szczepaniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
o. dr hab. Tomasz Szyszka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
prof. dr hab. Bogdan Trocha, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Zarzycki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

2016

prof. Ambrogio Bongiovanni, Pontificia Università Gregoriana, Roma, Italia
prof. Gioacchino Campese, Pontificia Università Urbaniana, Roma, Italia
prof. Roberto Catalano, Pontificia Università Urbaniana, Roma, Italia
o. prof. Franz Gassner, the University of Saint Joseph, Macau, S.A.R. China
ks. prof. UKSW dr hab. Józef Grzywaczewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Kietliński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
o. prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
dr Federico Marti, Pontificia Università della Santa Croce, Roma, Italia
prof. Sandra Mazzolini, Pontificia Università Urbaniana, Roma, Italia
o. prof. UKSW dr hab. Leon Nieścior, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
prof. Francis Oborji, Pontificia Università Urbaniana, Roma, Italia
ks. prof. dr hab. Jacek Pawlik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
prof. Achiel Peelman, Saint Paul University, Ottawa, Canada
prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
prof. Fernando Puig, Pontificia Università della Santa Croce, Roma, Italia
prof. UAP dr hab. Renata Rogozińska, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Polska
o. dr Marek Rostkowski, Pontificia Università Urbaniana, Roma, Italia
prof. Gaetano Sabetta, Pontificia Università Urbaniana, Roma, Italia
ks. dr Szymon Stułkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
o. dr hab. Tomasz Szyszka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
ks. prof. UKSW dr hab. Marek Tatar, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
ks. prof. dr. hab. Jan Walkusz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

2015

prof. UM dr hab. Stanisław Czekalski, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Polska
ks. prof. dr hab. Bogdan Czyżewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
ks. prof. US dr hab. Andrzej Draguła, Uniwersytet Szczeciński, Polska
o. prof. Pierre Hurtubise, Saint Paul University, Ottawa, Canada
dr hab. Tomasz M. Karpiński, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Polska
prof. dr hab. n. med. i mgr teologii Aldona Kasprzak, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Polska
dr Paul Laverdure, University of Sudbury, Canada
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Łącka, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Polska
prof. Sandra Mazzolini, Pontificia Università Urbaniana, Roma, Italia
prof. dr hab. n. med. Bogdan Miśkowiak, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Polska
o. prof. dr. hab. Leon Nieścior, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska
o. dr Marek Rostkowski, Pontificia Università Urbaniana, Roma, Italia
prof. dr hab. n. med. Jerzy Stefaniak, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Polska
ks. dr Szymon Stułkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
o. dr Tomasz Szyszka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
prof. UZ dr hab. Bogdan Trocha, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
prof. dr hab. n. med. Andrzej Szaradkiewicz, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Polska
o. prof. Artur Wardęga, Macau Ricci Institute, Macau, Chiny
ks. prof. UAM dr hab. Paweł Wygralak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
prof. dr hab. n. med. Ryszard Żaba, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Polska

2014

o. prof. Pierre Hurtubise, Saint Paul University, Ottawa, Canada
o. prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
o. prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
dr Paul Laverdure, University of Sudbury, Canada
ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
dr hab. Aldona Maria Piwko, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa, Polska
prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
prof. UJ dr hab. Anna Reczyńska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
o. dr Piotr Artur Sokołowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
ks. dr Szymon Stułkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
o. dr Tomasz Szyszka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
prof. UZ dr hab. Bogdan Trocha, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
ks. prof. dr. hab. Jan Walkusz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

2012

ks. prof. dr hab. Jan Górski, Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska
o. prof. UKSW dr hab. Jarosław Różański, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

2010

o. prof. UKSW dr hab. Jarosław Różański, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
ks. prof. dr hab. Józef Urban, Uniwersytet Opolski, Polska

2008

o. prof. UKSW dr hab. Jarosław Różański, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
ks. prof. dr hab. Józef Urban, Uniwersytet Opolski, Polska

2006

o. prof. UKSW dr hab. Jarosław Różański, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
ks. prof. dr hab. Józef Urban, Uniwersytet Opolski, Polska


Sponsorzy

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma "Annales Missiologici Posnanienses" nr 15-17 – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Historia czasopisma

Pierwszy tom czasopisma ukazał się w roku 1928 pod tytułem: „Roczniki Związku Akademickich Kół Misyjnych. Czasopismo Roczne Poświęcone Zagadnieniom Misjologii” (tomy 1-4). Od tomu piątego tytuł został zmieniony na „Annales Missiologicae. Roczniki Misjologiczne” i pod tym tytułem ukazało się kolejnych sześć tomów (tomy 5-10, ostatni w roku 1938). W roku 2000 Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza we współpracy z Fundacją Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio" w Poznaniu postanowił kontynuować wydawanie czasopisma, które zdobyło już sobie określone miejsce w polskiej misjologii. Najpierw dwukrotnie ukazało się pod tytułem przyjętym w roku 1932, z wyraźnym dodaniem określenia wskazującego na środowisko, z którym się utożsamia: „Annales Missiologicae Posnanienses” (tomy 11-12). Łacińska szata językowa tytułu, nadana rocznikom w roku 1932, zaczęła jednak budzić pewne wątpliwości co do swej pełnej poprawności gramatycznej. Dlatego – po dłuższych wahaniach – dokonana została czwartej już zmiana tytułu: od tomu 13 (2003) przyjęto nazwę: „Annales Missiologici Posnanienses”. W latach 2001-2014 pismo ukazywało się w rytmie dwurocznym. Od numeru 19 (2014) przyjęto ponownie roczny rytm wydawniczy.