Wkład Polaków w rozwój misji mariannhillskiej na przełomie XIX i XX wieku w południowej Afryce
PDF

Słowa kluczowe

Opat Franciszek Pfanner
misjonarze z Mariannhill
Misje Katolickie – XIX w.
Afryka Południowa

Jak cytować

Puchała, K. (2012). Wkład Polaków w rozwój misji mariannhillskiej na przełomie XIX i XX wieku w południowej Afryce. Annales Missiologici Posnanienses, (18), 77–111. https://doi.org/10.14746/amp.2012.18.3

Abstrakt

In 1879 Francis Pfanner settled together with 30 co-brothers on the west coast of Southern Africa on Maria-Anna’s Hill (Marianhill). They built the monastery which in the short time became the centre of the Christianity in the entire area Craftsmen workshops and schools started to come into existence. Altogether 265 monks lived in the monastery, many of them from Poland. They started to open new missionary posts, sometimes even up to 200 km away from Marianhill. In 1909 Pope Pius the 10th created a new missionary congregation – Marianhill Missionaries. Their work is still practically unknown. To the large extend it was co-founded by Poles and often supported by them.
https://doi.org/10.14746/amp.2012.18.3
PDF

Bibliografia

Bernaś F., Na wzgórzach Transwalu, Warszawa 1986.

Bogucka E., Chrystus przychodzi do wydziedziczonych, „Misyjne Drogi”, R. 1984, nr 3, s. 8.

Buschgerd M.A., For a great price. The Story of the Missionary Sisters of the Precious Blood, [bmw] 1990.

Bystroń J. S., Afryka środkowa i południowa, [w:] Polska i Polacy w cywilizacjach świata. Słownik Encyklopedyczny, W. Pobóg-Malinowski (red.), t. 1, Warszawa 1939, s. 14, 19-20, 126-127, 138, 144.

Czermiński M., Szkice cywilizacyi Afryki południowej, Kraków 1890.

D. Seubert, Familie Salomon (P. Hyacinth), [mps bmrw].

Gołąbek S., Polskie nazwy w Afryce, „Kontynenty”, R. 1968, nr 5.

Gołąbek S., Wychodźstwo Polskie do Afryki, „Przegląd Orientalistyczny”, R. 1972, nr 1.

Gołąbek S., Związki Polski i Polaków z Afryką do roku 1945, Warszawa 1978.

Halemba A., Polscy misjonarze w Afryce wczoraj i dziś, „Światło Narodów” R. 2002, nr 3.

Jaworski J., W kraju Springboka, Londyn 1973.

Kalus M., Misje w kraju misyjnym, „Wiadomości Misyjne”, R. 1929.

Kalus M., Rychnow, niedziela przewodnia 1930 roku, „Wiadomości Misyjne”, R. 1930.

Kapitańczyk K., Udział Polski w dziele misyjnym. Szkic historyczny, Poznań 1933.

Kępiński J., Polscy misjonarze w Afryce wczoraj, w: Maria Teresa Ledóchowska i misje, red. B. Bejze, J. Gucwa, A. Koszorz, Warszawa 1977, s. 213-224.

Knopek J., Afryka Południowa, duszpasterstwo, w: Encyklopedia Polskiej Emigracji i Polonii, t. 1, Toruń 2003, s. 36-37.

Knopek J., Czermiński Marcin, w: Encyklopedia Polskiej Emigracji i Polonii, t. 1, Toruń 2003, s.

Kowalewski K., „Polski” Mariannhill po latach pięćdziesięciu, „Misje Katolickie, R. 1934.

Kowalewski K., Nieco o rodakach naszych w Misji Mariannhillskiej, „Wiadomości Misyjne”, R. 1933, nr 7.

Kowalewski K., Po świętach Bożego Narodzenia w Południowej Afryce, „Misje Katolickie”, R. 1936.

Krzyszkowski J., Hankiewicz S., Polska misja w Afryce. Prefektura Apostolska Brokenhill, Kraków 1927.

Krzyszkowski J., Przez pola misyjne, Kraków 1925.

Kuropka J., Z misją do Afryki, „Gazeta Sycowska”, 19.10.2005.

Miotk A., Aż na krańce świata. Popularna historia misji, Warszawa 2005.

Różański J., Inkulturacja Kościoła wśród ludów Środkowego Sudanu, Poznań 2004.

Różański J., Misje a promocja ludzka według dokumentów soborowych i posoborowych oraz praktyki misyjnej Kościoła, Warszawa 2001.

Skotnik A., Pierwsze początki Mariannhillu, „Wiadomości Misyjne”, R. 1914.

Sylwetki Misjonarzy z Mariannhill. O. Anzelm Skotnik CMM (1855-1921), „Wiadomości z Mariannhill”, R. 2004, nr 2.

Szołdrski W., Dzieje misji katolickich w zarysie, Kraków 1927.

Śliwka E., Formy zaangażowania Kościoła katolickiego w Polsce okresu międzywojennego w dzieło misyjne, „Animator. Biuletyn misyjno-pastoralny”, R. 1992, nr 1.

Telega T., Działalność misyjna Zakonu Trapistów w Afryce Południowej w latach 1880-1909, [mps] Kraków 2005.

Zacharuk K., Idee misyjne Zgromadzenia Misjonarzy z Mariannhill, [mps] Kraków 2001.

Żukowski A., Geneza, rozwój oraz aktywność Polonii południowoafrykańskiej, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego Afryka”, R. 1998, nr 7.

Żukowski A., Kobiety polskie w Afryce – przyczynek do monografii problemu, w: Losy Polek. IV Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Wiedeń 1-2 września 1999, red. A. i Z. Judyccy, Lublin 1999.

Żukowski A., Polacy w Afryce Południowej, „Mówią Wieki”, R. 2004, nr 11.

Żukowski A., Polacy w kraju Springboka do r. 1910, „Przegląd Polonijny”, R. 1990, z. 4.

Żukowski A., Polacy w RPA. Polonia południowoafrykańska - przeszłość i teraźniejszość, „Ład" (1993) nr 25, s. 5

Żukowski A., Polonia w Afryce Południowej, w: Almanach Polonii 1991, Warszawa 1990.

Żukowski A., Udział Polaków w założeniu Misji Mariannhillskiej w Natalu, w Afryce Południowej, w: Duchowieństwo Polskie w świecie. Materiały VII Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Rzym, 17-18 października 2002, red. A. i Z. Judyccy, Toruń 2002.

Żukowski A., W kraju złota i diamentów. Polacy w Afryce Południowej XVI-XX w., Warszawa 1994.

Żukowski A., Wkład Polaków w rozwój Kościoła katolickiego w Afryce Południowej, „Misyjne Drogi”, R. 1994, nr 4.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Annales Missiologici Posnanienses są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Annales Missiologici Posnanienses udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Annales Missiologici Posnanienses pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...