O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje szeroko rozumianą botanikę (z wyjątkiem zagadnień fizjologii roślin). Publikuje głównie wyniki badań z terenu Polski, ale nie unika tematów z bardziej odległych obszarów, m. in. z Afryki. Podejmuje zróżnicowane problemy badawcze, od inwentaryzacji i waloryzacji flory i roślinności terenów chronionych, po dynamikę szaty roślinnej oraz autekologię. W pracach z zakresu fitosocjologii przedstawiane są pierwsze dla wiedzy opisy nowych syntaksonów i ustanawiane są dla tychże formalne typy nomenklatoryczne. Głównym celem czasopisma jest prezentowanie wyników badań, dotyczących zróżnicowania, stanu, zagrożeń i ochrony bioróżnorodności, przydatnych dla późniejszych syntez oraz m. in. do opracowań planów ochrony parków narodowych, rezerwatów przyrody czy obszarów Natura 2000.

Proces recenzji

Recenzowanie odbywa się przy pomocy specjalnie zredagowanego formularza, zawierającego też miejsce na ocenę opisową lub uwagi, przez jednego lub dwóch recenzentów - specjalistów w danej dziedzinie, według zasady "double mind".

Harmonogram publikacji

Rocznik; zwykle tom ukazuje się pod koniec danego roku w wersji drukowanej.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) w otwartych repozytoriach z podaniem linku do utworu ze strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Zasady etyki

Recenzowanie odbywa się przy pomocy specjalnie zredagowanego formularze wg zasady "double mind" - podwójnie ślepe.

Recenzenci

Czasopismo nie ma stałych recenzentów; dobierani są specjaliści wg tematyki artykułów. W ostatnich 5-ciu tomach recenzentami byli:
Prof. dr hab. Anna Bujakiewicz, UAM, Polska;
dr hab. Zbigniew Celka, UAM, Polska;
dr hab. Julian Chmiel, UAM, Polska;
dr hab. Maciej Gąbka, UAM, Polska;
Prof. dr hab. Ryszard Gołdyn, UAM, Polska;
Prof. dr hab. Jan Holeksa, UAM, Polska;
dr hab, Marek Kasprowicz, UAM, Polska;
dr Anna Kujawa, PAN, Polska;
Prof. dr hab. Karol Latowski, UAM, Polska;
dr Grażyna Pawlak, UAM, Polska;
dr hab. Halina Ratyńska, Uniw. K. Wielkiego, Polska;
dr hab. Maciej Rogalski, Uniw. Łaz., Polska;
Prof. dr hab. Stanisław Wika, Uniw. Śląski, Polska;
dr hab. Maria Wojterska, UAM, Polska

Historia czasopisma

Pierwszy zeszyt Badań Fizjograficznych nad Polską Zachodnią ukazał się drukiem  w 1948. Pomysł stworzenia czasopisma zrodził się w Komitecie Fizjograficznym Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które postawiło sobie za cel prowadzenie badań zmierzających do rozpoznania fizjografii  Ziem Odzyskanych, na których zdaniem redakcji było „..bardzo dużo zagadnień fizjograficznych niemal nietkniętych a naukowo i ekonomicznie bardzo ważnych”. Członkowie Komitetu Fizjograficznego zorganizowali w latach 1947-1952 kilkadziesiąt ekspedycji naukowych na tereny Pomorza Zachodniego, Ziemi Lubuskiej, Śląska i Sudetów. Działalność naukowo-badawcza odbywała się w ramach sekcji: geograficznej (kierownik prof. A. Zierhoffer), geologiczno-petrograficznej (kierownik prof. K. Smulikowski), geobotanicznej (kierownik prof. A. Wodziczko, a potem dr Z. Czubiński), zoologicznej (kierownik prof. K. Simm) i rolniczo-leśnej (kierownik prof. F. Terlikowski). W pracach badawczych podejmowanych wówczas  przez Komitet Fizjograficzny PTPN brali udział pracownicy trzech ośrodków naukowych: Uniwersytetu Poznańskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. Rezultaty badań zaczęły ukazywać się drukiem. Redaktorem pierwszego tomu Badań Fizjograficznych nad Polską Zachodnią był wówczas doc. dr Bogumił Krygowski, przewodniczący Komitetu Fizjograficznego PTPN, a w skład Komitetu Redakcyjnego wchodzili profesorowie: Kazimierz Simm, Kazimierz Smulikowski,  Feliks Terlikowski, Adam Wodziczko i August Zierhoffer.

Podjęte badania miały interdyscyplinarny charakter co znalazło potwierdzenie w treści czasopisma, w którym zamieszczono artykuły poświęcone problematyce geologicznej, geograficznej i biologicznej. W 1950 roku ukazał się drugi tom periodyku. W 1955 roku Komitet Redakcyjny postanowił wydawać na przemian zeszyty z artykułami o tematyce z zakresu nauk o Ziemi oraz biologii. Trzeci zeszyt czasopisma ukazał się po kilkuletniej przerwie, w 1956 roku i poruszał problematykę geograficzno-geologiczną. Wyróżniał się ponadto odmienną strukturą, gdyż zawierał nie tylko prace i notatki naukowe ale również sprawozdania z badań terenowych oraz omówienie literatury z okresu przed- i powojennego. Kolejne tomy Badań Fizjograficznych nad Polską Zachodnią poświęcano najczęściej przemiennie problematyce geologiczno-geograficznej lub biologicznej. W 1968 roku Komitet Redakcyjny zdecydował, że następne roczniki będą publikowane w dwóch równoległych seriach: Seria A – Geografia Fizyczna i Seria B – Biologia. Z upływem czasu w ramach Serii – B ukazywała się Seria Botanika, natomiast Zoologia utworzyła Serię – C.

W październiku 2009 roku na wniosek dziekana Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu odbyło się spotkanie przedstawicieli PTPN, Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Wydziału Biologii. W wyniku porozumienia poszczególne serie połączono w jednym czasopiśmie.

Od 2010 roku Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią ukazują się jako kwartalnik pod nazwą Badania Fizjograficzne w czterech zeszytach

Seria A  – Geografia Fizyczna,

Seria B – Botanika,

Seria C – Zoologia,

Seria D – Gospodarka Przestrzenna.

Należy podkreślić, że Badania Fizjograficzne kontynuują wieloletnie tradycje dotychczas istniejącego czasopisma Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią.

Aktualnie drukiem ukazują sie serie A i B.