Zakres i zasięg czasopisma

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje szeroko rozumianą botanikę (z wyjątkiem zagadnień fizjologii roślin). Publikuje głównie wyniki badań z terenu Polski, ale nie unika tematów z bardziej odległych obszarów, m. in. z Afryki. Podejmuje zróżnicowane problemy badawcze, od inwentaryzacji i waloryzacji flory i roślinności terenów chronionych, po dynamikę szaty roślinnej oraz autekologię. W pracach z zakresu fitosocjologii przedstawiane są pierwsze dla wiedzy opisy nowych syntaksonów i ustanawiane są dla tychże formalne typy nomenklatoryczne. Głównym celem czasopisma jest prezentowanie wyników badań, dotyczących zróżnicowania, stanu, zagrożeń i ochrony bioróżnorodności, przydatnych dla późniejszych syntez oraz m. in. do opracowań planów ochrony parków narodowych, rezerwatów przyrody czy obszarów Natura 2000.

Proces recenzji

Recenzowanie odbywa się przy pomocy specjalnie zredagowanego formularza, zawierającego też miejsce na ocenę opisową lub uwagi, przez jednego lub dwóch recenzentów - specjalistów w danej dziedzinie, według zasady "double mind".

Harmonogram publikacji

Rocznik; zwykle tom ukazuje się pod koniec danego roku w wersji drukowanej.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) w otwartych repozytoriach z podaniem linku do utworu ze strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Zasady etyki

Recenzowanie odbywa się przy pomocy specjalnie zredagowanego formularze wg zasady "double mind" - podwójnie ślepe.

Recenzenci

Czasopismo nie ma stałych recenzentów; dobierani są specjaliści wg tematyki artykułów. W ostatnich 5-ciu tomach recenzentami byli:
Prof. dr hab. Anna Bujakiewicz, UAM, Polska;
dr hab. Zbigniew Celka, UAM, Polska;
dr hab. Julian Chmiel, UAM, Polska;
dr hab. Maciej Gąbka, UAM, Polska;
Prof. dr hab. Ryszard Gołdyn, UAM, Polska;
Prof. dr hab. Jan Holeksa, UAM, Polska;
dr hab, Marek Kasprowicz, UAM, Polska;
dr Anna Kujawa, PAN, Polska;
Prof. dr hab. Karol Latowski, UAM, Polska;
dr Grażyna Pawlak, UAM, Polska;
dr hab. Halina Ratyńska, Uniw. K. Wielkiego, Polska;
dr hab. Maciej Rogalski, Uniw. Łaz., Polska;
Prof. dr hab. Stanisław Wika, Uniw. Śląski, Polska;
dr hab. Maria Wojterska, UAM, Polska

Historia czasopisma

Czasopismo zostało założone w 1948 r. pod nazwą Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. W jego ramach później ukazywały się serie: A - Geografia Fizyczna, B - Biologia (z czasem B - Botanika) oraz C - Zoologia. Od 2010 r. nazwa czasopisma została zmieniona na Badania Fizjograficzne, z seriami:A - Geografia Fizyczna, B - Botanika, C - Zoologia, D - Gospodarka Przestrzenna. Aktualnie drukiem ukazują sie serie A i B.