POROSTY ROSNĄCE WZDŁUŻ SZOSY WĄGROWIEC – MARGONIN W WIELKOPOLSCE
PDF

Jak cytować

BRZEG, A., GOLIS, A., & RATYŃSKA, H. (2020). POROSTY ROSNĄCE WZDŁUŻ SZOSY WĄGROWIEC – MARGONIN W WIELKOPOLSCE. Badania Fizjograficzne Seria B - Botanika, 67, 35–49. https://doi.org/10.14746/bfb.2019.9.3

Abstrakt

The subject of the investigation was the lichen biota along road No 190 from Margonin to Wągrowiec (about 20 km). The field studies were conducted on 30 randomly chosen sites, situated 500-1.000 m apart from each other. In each of them the lichens were collected from 4-6 trees on either side of the road, and from other habitats: concrete poles, fallen branches and the soil. Presence of 61 taxa was stated, among them 18 under legal protection and/or endangered in Poland. They include Cladonia mitis, Collema auriforme, Evernia prunastri, Melanelia exasperatula, Opegrapha rufescens, O. varia, Parmelina tiliacea, Peltigera canina, Pertusaria coccodes, Phaeophyscia chloantha, Physcia aipolia, Physconia distorta, Pleurosticta acetabulum, Punctelia subrudecta, Ramalina farinacea, R. fraxinea, R. pollinaria and Xanthoparmelia verruculifera. The above mentioned species, the most valuable from the point of view of nature protection, tended to concentrate around Margonin. On a old lime alley close to Wągrowiec the lichen biota was poor, and only the most common taxa (Hypocoenomyce scalaris, Lepraria incana, Phaeophyscia orbicularis, Trapeliopsis flexuosa and Xanthoria parietina ) were identified there. It may be related to higher air pollution in the vicinity of the town of Wągrowiec. Notably, old trees, even when growing along quite busy roads, may still host protected and endangered lichens in the prevailing open, agricultural landscape of Wielkopolska.

https://doi.org/10.14746/bfb.2019.9.3
PDF

Bibliografia

Atlas klimatyczny Polski (1973): IMGW, Wyd. Geol. Warszawa.

Brzeg A. (2019): Porosty (Lichenes). [W:] Ratyńska H. (red.). Przyroda parku nad Starym Kanałem Bydgoskim: 141–150. Wyd. Uniw. K. Wielkiego. Bydgoszcz.

Cieśliński S., Czyżewska K., Fabiszewski J. (2003): Czerwona lista porostów wymarłych i zagrożonych w Polsce. – Red list of exting and threatened lichens in Poland. Monogr. Bot., 91: 1–37.

Fałtynowicz W. (2003): The lichens, lichenicolous and allied fungi of Poland. An annotated checklist. Ss. 435. W. Szafer Inst. of Bot., Polish Acad. of Sci. Kraków.

Gruszka W. (2010): Zmiany bioty porostów rezerwatu „Dębina” koło Wągrowca. Bad. Fizjogr., Ser. B, R. I(B59): 173–183.

Gumiński R. (1948): Próba wydzielenia dzielnic rolniczo-klimatycznych w Polsce. Przegl. Meteor.- Hydrol., I, 1.

Kepel A. (1996): Porosty (Lichenes) rezerwatu „Meteoryt Morasko”. Roczn. Nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. „Salamandra”, 1: 47–56.

Kepel A. (2002): Niedostrzegane porosty. Wśród zwierząt i roślin. Kronika Miasta Poznania, 2002–2003: 81–90.

Kiszka J. (1990): Lichenoindykacja obszaru województwa krakowskiego. Stud. Ośr. Dokum. Fizjogr., 18: 201–212.

Kondracki J. (2002): Geografia fizyczna Polski. Ss. 441. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa.

Kubiak D. (1999): Porosty rezerwatu „Dębno” koło Rawicza (S Wielkopolska). Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., B, 48: 233–237.

Kubiak D. (2008): Nowe stanowiska rzadkich i interesujących porostów w południowej Wielkopolsce. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., B, 57: 99–108.

Kubiak D., Nowakowska P. (2016): Porosty epifityczne parku przypałacowego w Łężanach (NE Polska) – Epiphytic lichens of the manor park in Łężany (NE Poland). Act. Botan. Silesiaca, 16: 101–114.

Kubiak D., Sucharzewska E. (2004): Porosty parku wiejskiego w Gogolewie (południowa Wielkopolska). Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., B, 53: 147–151.

Larsen F. K., Kristoffersen P. (2002): Tilia’s physical dimensions over time. Journ. of Arboriculture, 28(5): 209–214.

Matuszkiewicz J. M. (1993): Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski. Ss. 110. PAN, Inst. Geogr. i Przestrz. Zagosp., Pr. Geogr., 158. Wrocław, Warszawa, Kraków.

Matuszkiewicz J. M. (2008): Potencjalna roślinność naturalna Polski. PAN, Inst. Geogr. i Przestrz. Zagosp. Warszawa.

Nowak J., Tobolewski Z. (1975): Porosty polskie. Opisy i klucze do oznaczania porostów w Polsce dotychczas stwierdzonych lub prawdopodobnych. Ss. 1177. PWN. Warszawa–Kraków.

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Wągrowiec na lata 2016–2026.

Ratyńska H., Golis A. (2017): Inwentaryzacja przyrodnicza. [W:] Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od m. Margonin do m. Wągrowiec. Poznań [mskr.].

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od Miasta Margonin do Miasta Wągrowiec, 2017.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów. Dz.U. RP, poz. 1408.

Rydzak J. (1970): Flora i ekologia porostów drzew przydrożnych. Ann. UMCS, Sec. C, Biol., 25: 149–157.

Słowik A. (2017): Projekt koncepcyjny rozbudowy DW190 na odcinku od m. Margonin do m. Wągrowiec wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań [mskr.].

Szafer W. (1972): Szata roślinna Polski Niżowej. [W:] Szafer W., Zarzycki K. (red.). Szata roślinna Polski, I: 17–188. PWN. Warszawa.

Tobolewski Z. (1972): Porosty. Klucz do oznaczania pospolitszych gatunków krajowych. Wyd. 2. Ss. 252 + fot. PWN. Warszawa.

WIOŚ w Poznaniu (2018): Ocena stanu jednolitych części wód jeziornych w województwie wielkopolskim za rok 2017.

Wojterski T., Wojterska H., Wojterska M. (1982): Mapa potencjalnej roślinności naturalnej środkowej Wielkopolski. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., B, 32: 7–35 + mapa.

Wójciak H. (2007): Porosty, mszaki, paprotniki. Ser. Flora Polski, wyd. 2 uzup. i popr. Ss. 368. Multico Ofic. Wyd. Warszawa.

Zarabska D. (2008): Chronione i zagrożone gatunki porostów epifitycznych fitocenoz leśnych okolic Nowego Tomyśla. Chrońmy Przyr. Ojcz., 64(3): 92–108.

Zarabska D. (2010): Interesujące gatunki porostów Równiny Nowotomyskiej i ich występowanie na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Bad. Fizjogr., Ser. B, R. I(B59): 153–172.

Zarabska-Bożejewicz D. (2017): Nowe stanowisko Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant. na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Bad. Fizjogr., R. VII(B65): 129–135.

Zając A., Zając M. (2001): Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. – Distribution atlas of vascular plants in Poland. Nakł. Pr. Chorologii Komputerowej Inst. Botan. UJ. Ss. 716. Kraków.