O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Badania Fizjograficzne są wartościowym czasopismem publikującym prace dotyczące Polski i świata z dziedziny nauk o Ziemi.
Dominujący obszar nauki opisujący czasopismo naukowe to:
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki o Ziemi i środowisku
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria lądowa i transport
W czasopiśmie ukazują się artykuły dotyczące przede wszystkim zjawisk hydrologicznych i klimatologicznych oraz związanych z kartowaniem terenu i ochroną środowiska przyrodniczego.

Proces recenzji

Podstawowe zasady recenzowania artykułów w Badaniach Fizjograficznych
1. Do oceny każdego artykułu powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza rady redakcyjnej.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku angielskim, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
3. Autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
4. W innych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
a. bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b. relacje podległości zawodowej,
c. bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat
poprzedzających przygotowanie recenzji.
5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu.
6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia  otwarty dostęp (CC BY-NC-ND 4.0 Międzynarodowe) do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Zasady etyki

Obowiązki autorów
Autorstwo pracy
Autorstwo publikacji naukowej musi opierać się wyłącznie na twórczym i istotnym wkładzie w badania. Autorami publikacji mogą być wyłącznie osoby, które wniosły znaczący wkład w jej powstanie i tylko te osoby powinny być wymienione jako autorzy lub współautorzy artykułu. Wszyscy, którzy w znaczącym stopniu przyczynili się do powstania artykułu, powinni zatwierdzić ostateczną wersję artykułu oraz wyrazić zgodę na jej publikację. Wszyscy autorzy ponoszą odpowiedzialność za publikowanie treści, o ile nie określono tego inaczej. Kolejność podawania nazwisk powinna zostać zaakceptowana przez wszystkich współautorów.
Ujawnianie danych i konflikty interesów
Artykuły muszą zawierać rzetelne wyniki przeprowadzonych badań naukowych. Autorzy zobowiązani są do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników.
Do obowiązków autorów należy ujawnienie wszelkich źródeł finansowania projektów w swojej pracy, wkładu instytucji naukowo-badawczych itd., aby uniknąć konfliktów interesów, które mogą wpłynąć na interpretację lub wnioski wynikające z artykułu.
Oryginalność
Autorzy gwarantują, że przedłożony do recenzji artykuł nie został złożony do publikacji w innym czasopiśmie naukowym. Przekazanie tego samego artykułu do kilku czasopism jest zachowaniem nieakceptowalnym przez redakcję.
Cytowanie źródeł
Autorzy powinni upewnić się, że napisana praca jest w całości oryginalna. Jeżeli zostały wykorzystane prace innych autorów, które są kluczowe w danej dziedzinie i powiązane tematycznie z publikowanym artykułem powinny one zostać odpowiednio zacytowane.
Błędy w opublikowanych pracach
W przypadku, gdy autor znajdzie błędy lub nieścisłości w tekście, które wpływają na interpretację wniosków w opublikowanym artykule, jego obowiązkiem jest niezwłocznie powiadomić redaktora czasopisma lub wydawcę w celu wycofania artykułu albo opublikowania odpowiedniej erraty.
Plagiat
Wszelkie formy plagiatu są uznawane za nieetyczne i niedopuszczalne. Dotyczy to zarówno przypisywania sobie autorstwa cudzych artykułów, jak również kopiowania cudzych wyników badań. Artykuły składane do czasopisma muszą być wyłącznie oryginalnymi dziełami, nie naruszającymi praw autorskich osób trzecich.
W przypadku domniemanej lub sprawdzonej nierzetelności naukowej lub plagiatu, wydawca w ścisłej współpracy z redaktorem czasopisma, podejmie wszelkie właściwe środki wyjaśnienia sytuacji i ewentualnie wycofania artykułu z czasopisma.
Obowiązki Komitetu Redakcyjnego
Akceptacja publikacji – decyzje redakcyjne
Redaktor Naczelny odpowiada za treści artykułów publikowanych w czasopiśmie. Przy podejmowaniu decyzji Redaktor może konsultować się z innymi członkami Komitetu Redakcyjnego oraz recenzentami. Na decyzję dotyczącą publikacji wpływa przede wszystkim zawartość merytoryczna publikacji oraz dwie niezależne, anonimowe recenzje, jak również aktualnie obowiązujące regulacje prawne, w tym przepisy dotyczące prawa autorskiego (naruszenia praw autorskich, plagiat).
Poufność
Członkowie zespołu redakcyjnego nie mogą ujawniać żadnych informacji o treści artykułów składanych do publikacji oraz treści recenzji osobom trzecim, poza autorem, recenzentami, innymi konsultantami redakcyjnymi (korekta językowa, tłumaczenie) i wydawcą.
Bezstronność
W procesie podejmowania decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu danego tekstu naukowego istotna jest jakość pracy, a nie pochodzenie, narodowość, poglądy polityczne, płeć czy wyznanie.
Anonimowość
Decyzja o publikacji artykułu oparta jest na recenzjach. Redakcja nie ujawnia danych o autorach recenzentom jak również danych o recenzentach autorom.
Zapobieganie konfliktowi interesów
Redaktor przeciwdziała wystąpieniom konfliktów interesów. Redakcja nie wyznacza na recenzentów osób, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów.
Artykuły, (lub ich fragmenty), które nie zostały opublikowane, nie mogą być wykorzystane przez członków zespołu redakcyjnego bez pisemnej zgody autorów

Zasady dotyczące recenzentów
Zadaniem recenzentów jest wspieranie redaktorów w podejmowaniu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu.
W trakcie opiniowania recenzenci zobowiązani są dołożyć wszelkich starań, by rzetelnie i obiektywnie ocenić wartość recenzowanej pracy. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami. Uwagi powinny być bezstronne, konstruktywne i merytoryczne.


1. Do oceny każdego artykułu powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza rady redakcyjnej.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku angielskim, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
3. Autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
4. W innych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
a. bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b. relacje podległości zawodowej,
c. bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu.
6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów
współpracujących.

Recenzenci

prof. Damian Absalon, Uniwersytet Śląski, Polska

prof. Adam Choiński, UAM,Polska

prof. Roman Cieśliński, Uniwersytet Gdański, Polska

prof. Joanna Fac-Beneda, Uniwersytet Gdański, Polska

prof. Krzysztof Fortuniak, Uniwersytet Łódzki, Polska

dr Zhao Lingling, Chińska Akademia Nauk, Chiny

prof. Andrzej Macias, UAM, Polska

prof. Jan Piekarczyk, UAM, Polska

prof. Rajmund Skowron, UMK, Polska

dr Leszek Sobkowiak, UAM, Polska

prof. Dmitrij Subetto, Rosyjska Akademia Nauk, Rosja

prof. Edmund Tomaszewski, Uniwersytet Łódzki, Polska

prof. Zbigniew Zwoliński, UAM, Polska

Historia czasopisma

Rys historyczny
Pierwszy zeszyt Badań Fizjograficznych nad Polską Zachodnią ukazał się drukiem w 1948. Pomysł stworzenia czasopisma zrodził się w Komitecie Fizjograficznym Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które postawiło sobie za cel prowadzenie badań zmierzających do rozpoznania fizjografii Ziem Odzyskanych, na których zdaniem redakcji było „..bardzo dużo zagadnień fizjograficznych niemal nietkniętych a naukowo i ekonomicznie bardzo ważnych”. Członkowie Komitetu Fizjograficznego zorganizowali w latach 1947-1952 kilkadziesiąt ekspedycji naukowych na tereny Pomorza Zachodniego, Ziemi Lubuskiej, Śląska i Sudetów. Działalność naukowo-badawcza odbywała się w ramach sekcji: geograficznej (kierownik prof. A. Zierhoffer), geologiczno-petrograficznej (kierownik prof. K. Smulikowski), geobotanicznej (kierownik prof. A. Wodziczko, a potem dr Z. Czubiński), zoologicznej (kierownik prof. K. Simm) i rolniczo-leśnej (kierownik prof. F. Terlikowski). W pracach badawczych podejmowanych wówczas przez Komitet Fizjograficzny PTPN brali udział pracownicy trzech ośrodków naukowych: Uniwersytetu Poznańskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. Rezultaty badań zaczęły ukazywać się drukiem. Redaktorem pierwszego tomu Badań Fizjograficznych nad Polską Zachodnią był wówczas doc. dr Bogumił Krygowski, przewodniczący Komitetu Fizjograficznego PTPN, a w skład Komitetu Redakcyjnego wchodzili profesorowie: Kazimierz Simm, Kazimierz Smulikowski, Feliks Terlikowski, Adam Wodziczko i August Zierhoffer.

Podjęte badania miały interdyscyplinarny charakter co znalazło potwierdzenie w treści czasopisma, w którym zamieszczono artykuły poświęcone problematyce geologicznej, geograficznej i biologicznej. W 1950 roku ukazał się drugi tom periodyku. W 1955 roku Komitet Redakcyjny postanowił wydawać na przemian zeszyty z artykułami o tematyce z zakresu nauk o Ziemi oraz biologii. Trzeci zeszyt czasopisma ukazał się po kilkuletniej przerwie, w 1956 roku i poruszał problematykę geograficzno-geologiczną. Wyróżniał się ponadto odmienną strukturą, gdyż zawierał nie tylko prace i notatki naukowe ale również sprawozdania z badań terenowych oraz omówienie literatury z okresu przed- i powojennego. Kolejne tomy Badań Fizjograficznych nad Polską Zachodnią poświęcano najczęściej przemiennie problematyce geologiczno-geograficznej lub biologicznej. W 1968 roku Komitet Redakcyjny zdecydował, że następne roczniki będą publikowane w dwóch równoległych seriach: Seria A – Geografia Fizyczna i Seria B – Biologia. Z upływem czasu w ramach Serii – B ukazywała się Seria Botanika, natomiast Zoologia utworzyła Serię – C.

W październiku 2009 roku na wniosek dziekana Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu odbyło się spotkanie przedstawicieli PTPN, Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Wydziału Biologii. W wyniku porozumienia poszczególne serie połączono w jednym czasopiśmie.

Od 2010 roku Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią ukazują się jako kwartalnik pod nazwą Badania Fizjograficzne w czterech zeszytach
Seria A – Geografia Fizyczna,
Seria B – Botanika,
Seria C – Zoologia,
Seria D – Gospodarka Przestrzenna.
W 2014 r. podjęto decyzję o niezależności redakcyjnej poszczególnych serii, które mają osobne numery ISSN. Zadecydowała o tym odmienność poruszanej problematyki, wiążąca się z innymi grupami docelowymi czytelników. Należy podkreślić, że Badania Fizjograficzne kontynuują wieloletnie tradycje dotychczas istniejącego czasopisma Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią.

Sponsor

Digitalizację i upowszechnienie czasopisma "Badania Fizjograficzne. Seria A: Geografia Fizyczna" PTPN realizowało w ramach umowy 522/P-DUN/2018 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Znalezione obrazy dla zapytania: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego logo"