Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Struktura artykułu:

  Tytuł w j. polskim

  Tytuł w j. angielskim 

  Imię i nazwisko autora

  afiliacja autora wraz z adresem e-mail

  Abstract w j. polskim

  Abstract w j. angielskim (500 znaków)

  Słowa kluczowe

  Key words

  Tekst artykułu

  Literatura

   

   

 • Maszynopis pisany czcionką Times New Roman (wielkość czcionki 12), z interlinią 1,5, z marginesami 2,5 w formacie doc, docx lub rtf. – dotyczy całego tekstu
 • Opisy rycin (legendy itp.) oraz opisy tabel powinny być podane w j. polskim i j. angielskim na końcu tekstu po spisie literatury.

 • Ryciny powinny być przesłane w osobnych plikach w formacie TIF lub JPG w rozdzielczości 300 dpi – maksymalne wymiary ryciny lub tabeli mogą wynosić 17×12,5 cm.
 • Cytowanie literatury w tekście winno polegać na podaniu nazwiska i roku wydania pracy, np. Nowak (1993) lub (Nowak 1993).
 • Wykaz literatury należy zestawić na końcu pracy; powinien on być ułożony alfabetycznie według nazwisk autorów. Wykaz powinien zawierać: nazwisko i pierwszą literę imienia, rok wydania pracy, tytuł pracy w oryginalnym brzmieniu (przy pracach publikowanych w czasopismach i innych wydawnictwach ciągłych również tytuł czasopisma w oryginalnym brzmieniu według przyjętych skrótów, serię, tom, rocznik, numer strony), wydawnictwo i miejsce wydania.

Informacja dla autorów
Czasopisma PTPN i UAM „Badania Fizjograficzne”

Wersja dla artykułów w języku polskim (Seria A – Geografia Fizyczna)

 

Struktura artykułu:

Tytuł w j. polskim

tytuł w j. angielskim

 

imię i nazwisko autora

afiliacja autora wraz z adresem e-mail

Abstract w j. polskim

Abstract w j. angielskim (500 znaków)

Słowa kluczowe

Key words

Tekst artykułu

Literatura

 

Uwagi techniczne

- Maszynopis pisany czcionką Times New Roman (wielkość czcionki 12), z interlinią 1,5, z marginesami 2,5 w formacie doc, docx lub rtf. – dotyczy całego tekstu

- Opisy rycin (legendy itp.) oraz opisy tabel powinny być podane w j. polskim i j. angielskim na końcu tekstu po spisie literatury.

- Ryciny powinny być przesłane w osobnych plikach w formacie TIF lub JPG w rozdzielczości 300 dpi – maksymalne wymiary ryciny lub tabeli mogą wynosić 17×12,5 cm.

- Cytowanie literatury w tekście winno polegać na podaniu nazwiska i roku wydania pracy, np. Nowak (1993) lub (Nowak 1993).

- Wykaz literatury należy zestawić na końcu pracy; powinien on być ułożony alfabetycznie według nazwisk autorów. Wykaz powinien zawierać: nazwisko i pierwszą literę imienia, rok wydania pracy, tytuł pracy w oryginalnym brzmieniu (przy pracach publikowanych w czasopismach i innych wydawnictwach ciągłych również tytuł czasopisma w oryginalnym brzmieniu według przyjętych skrótów, serię, tom, rocznik, numer strony), wydawnictwo i miejsce wydania. Przykłady spisu literatury:

Budyko M.J., 1975: Klimat i życie. PWN, Warszawa.

Krygowski B., 1962: Rola glacitektoniki w rozwoju niżowej rzeźby Polski Zachodniej. Czas Geogr., 33, 3,1313-325.

Dreimasa A., 1976: Tills, their orgin and properties. [W:] R.F. Leggert (ed.) Glacial till, Spec. Publ. R. Soc. Cam., 12, 11-49.

 

Redakcja „Badań Fizjograficznych Seria A – Geografia Fizyczna”

Instytut Geografii Fizycznej

i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego UAM

ul. Dzięgielowa 27 61-680 Poznań

badaniafizjograficzne@amu.edu.pl

tel.:48-61-8296269