„Wydobyć z siebie to, co po ludzku najcenniejsze” – przypadek Oto Mádra (1968–1989)

Main Article Content

Joanna Brodniewicz

Abstrakt

Artykuł przed stawia sylwetkę Oto Mádra, szarej eminencji czeskiego Kościoła katolickiego w latach 1968–1989. W czasie praskiej wiosny Mádr wykładał etykę na Katolickim Wydziale Teologicznym w Pradze. Od lat siedemdziesiątych XX wieku do aksamitnej rewolucji był spiritus movens samizdatu katolickiego, organizator niezależnych wykładów teologicznych. Od 1978 roku wydawał w samizdacie „Teologické texty”. Był jednym z najważniejszych doradców kardynała Františka Tomáška i współtworzył dzieło duchowej odnowy narodu czeskiego. Od roku 1990 do 2005 roku pełnił funkcję redaktora naczelnego „Teologických textů”. Do końca życia współpracował z Katolickim Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Karola w Pradze oraz współredagował „Teologické texty”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Brodniewicz, J. (2017). „Wydobyć z siebie to, co po ludzku najcenniejsze” – przypadek Oto Mádra (1968–1989). Bohemistyka, (1), 59-73. https://doi.org/10.14746/bo.2017.1.5
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Archiv bezpečnostních složek (dalej: ABS), Siwiecova 2428/2, 130 00 Praha 3.
 2. ABS, f. Správa sledování, sp. zn. 1122 a 1122/2 (objekt Teolog).
 3. ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V–2742 MV.
 4. ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V–691 MV.
 5. ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V–803 BN.
 6. ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V–852 BN.
 7. ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V–9164, registrační čislo 1419.
 8. ABS, f. A 2/8 (Sekretariát ministra vnitra), inv. j. 76.
 9. ABS, Správy sledování a. č. SL–6814 MV.
 10. Cuhra J., 2000a, Dílo koncilové obnovy v kontextu státně-církevní politiky pražského jara, [w:] Koncil a česká společnost, red. P. Fiala, J. Hanuš, Brno: CDK, s. 112–124.
 11. Cuhra J., 2000b, Pražský biskup Tomášek a stát v čase ostré normalizace (1969–1982), [w:] Význam kardinála Tomáška v období normalizace a přechodu k demokracii, red. A. Opatrný, Praha: Pastorační středisko sv. Vojtěcha, s. 17–25.
 12. Český katolický samizdat 1978–1985, 1986, „Studie”, č. 104–106, s. 241–250.
 13. Dopis katolíků vězněných pro víru prvnímu tajemníku ÚV KSČ Alexandru Dubčekovi, 1968, „Literární listy”, nr 4, s. 4.
 14. Fiala P., Hanus J., 2001, Katolická církev a totalitarismus v českých zemích, Brno: CDK.
 15. Grajewski A., 1999, Zima i wiosna w Pradze, [w:] Kompleks Judasza. Kościół zraniony. Chrześcija nie w Europie Środkowo–Wschodniej między oporem a kolaboracją, Poznań: Wydawnictwo W drodze, s. 21–73.
 16. Halík T., 1995, Víra a kultura: pokoncilní vývoj českého katolicismu v reflexi časopisu »Studie«, Praha: Zvon.
 17. Halík T., 1997, Wyzwoleni, jeszcze nie wolni, Poznań: Wydawnictwo W drodze.
 18. Halík T., 2000, Státem vnucený ateismus, Mezinárodní konferencie „Náboženství a svoboda” v Praze v budově RFE v srpnu 2000, Praha.
 19. Halík T, 2012, Teolog zlatého středu, http://www.christnet.cz/clanky/4554/teolog_zlateho_stredu.url [dostęp: 22.11.2015].
 20. Halík T., Jandourek Jan, 1997, Ptal jsem se cest, Praha: Portal.
 21. Halík T., 2012, Teolog zlatého středu. On-line: http://www.christnet.cz/clanky/4554/teolog_zlateho_stredu.url [dostęp: 22.11.2015].
 22. Halík T., J a n d o u r e k J., 2001, Radziłem się dróg, Poznań: Wydawnictwo W drodze.
 23. Hanuš J., 2005, Malý slovník osobností českého ka to li cis mu 20. století s antologií textů, Brno: CDK.
 24. Hartmann J., Svoboda B., Vaško V. (ed.), 2003, Kardinál Tomášek – Generál bez vojska?, Praha: Vyšehrad.
 25. Havlíčková H., 2002, Dědictví (kapitoly z dějiny komunistické perzekuce v Československu), Olomouc: Votobia.
 26. Holečková M. E., 2009, Cesty českého katolického samizdatu 80. let, Praha.
 27. Janoušek A., ThDr. Oto Mádr, 1987, „Studie” č. 112–113, s. 368–370 [tekst jest przedrukiem z sami zdatowego zbioru wydanego w 1987 roku Miscellanea in honorem Oto Mádr ad eius 70. annum completum, Praha: Nové cesty myšlení, brožované strojopisné vydání, format A5, 123 stron; bez wiedzy autora].
 28. Mádr O., 1992a, Z projevu při udělení čestného doktorátu teologie v Bonnu 4. 5. 1991, [w:] O. Mádr, Slovo o této době, Praha: Zvon, s. 298–304.
 29. Mádr O., 1992b, Slovo o této době, vybrala a uspořádala J. Poláková, Praha: Zvon.
 30. Mádr O., 1998, Živá teologie včera a zítra, „Teologické texty”, č. 6, s. 193–195.
 31. Mádr O., 2003a, K jádru věci. Aktuální re fle xe z let 1993–2003, vy bra la a uspořádala J. Poláková, Praha.
 32. Mádr O., 2003b, [rozmowa w redakcji „Teologických textů”, rozmowy na Katolickim Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Karola, czerwiec – nagrania, maszynopis], Praga.
 33. Mádr O., 2007, V zápasech za Boží věc. Vzpomínky, texty a rozhowory, vybrala a uspořádala J. Poláková, Praha: Vyšehrad.
 34. Mádr O., Benešová H., 2012, Nashledanou v nebi, „Teologické texty”, č. 2, s. 85–88.
 35. Mádr O., Bláha R., 2006, Kolik stojí svoboda, „Universum. Revue České Křesťanské Akademie”, č. 1, s. 10–13.
 36. Mádr O., Nejezchlebová L., 2005, Šel jsem k soudu smířen se smrtí, „Lidovky. cz”, 02.11., On-line: http://www.lidovky.cz/sel-jsem-ksoudu-smi-ren-sesmrtidny-/zpravy-mov.aspx?c=A051111_171601_ln_bezpravi_vvr [dostęp: 22.11.2015].
 37. Malý V., Palán A., 2014, Nemám rád, když se něco idealizuje, „Katolický týdeník”, č. 46, s. 12.
 38. Markus F. [Mádr Oto], 1980, Modus moriendi církve, „Studie”, č. 69, s. 265–269.
 39. Mikanowicz M., 2004, Teologia czeska dzisiaj. Tematyka systematycznej czesko języcznej pracy teologicznej w latach 1990–2000, Poznań: Redakcja Wydawnictw WT UAM.
 40. Miscellanea in honorem O. Mádr ad eius 70. annum completum, 1987, Praha [samizdat].
 41. Němec J., 1968, Dílu koncilové obnovy na cestu, „Katolické noviny” č. 19, 12.5., s. 1.
 42. Novotný V., 2007a, Katolická teologická fakulta 1939–1990. Pro le go me na k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum.
 43. Novotný V., 2007b, Teologie ve stínu. Pro le go me na k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum.
 44. Novotný V., 2011, Oto Mádr: Církev je Boží dar a naše dílo, „Universum: revue České křesťanské akademie” 21, č. 3, s. 14–17.
 45. Novotný V., 2013a, Antonín Mandl – svědek diskusí mezi katolíky ve druhé polovině 60. let 20. století, „Acta Universitatis Carolinae Theologica” 3, č. 2, s. 99–114.
 46. Novotný V., 2013b, Josef Lukl Hromádka: v komunismu se projevuje nezadržitelně dynamická síla živé křesťanské tradice, „Studia theologica” 15, č. 2, s. 32–44.
 47. Opatrný A., 2002, Kardinál Tomášek a pokoncilní proměna pražské arcidiecéze, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.
 48. Opatrný A., 2011, Církev se obejde bez biskupů, biblí a eucharistie..., aneb eklesio lo gie Oty Mádra, [tekst wygłoszony z okazji 90. rocznicy urodzin Oty Mádra, 28 lutego]; www.pastorace.cz/Clanky/Cirkev–se–obejde–bez–biskupu–bibli–a–eucharistie–aneb–ekle sio lo gie–Oty–Madra.html [dostęp: 22.11.2015].
 49. O svobodě svědomí a vyznání a naboženských právech v Československu, 1980, [w:] Křesťané a Charta 77, Köln–München.
 50. Paulas J., Šebek J. (ed.), 2009, Katolické noviny 1949–1989, Praha: Katolický týdeník.
 51. Poláková J., 1997, Teolog Oto Mádr, Praha: Česká Křest’anská Akademie.
 52. Polc J.V., Svoboda B., 2008, Kardinál Josef Beran, Praha: Vyšehrad.
 53. Pospíšil Ct. V., 2006, Prorocký rys novodobé české teologie, „Teologické texty” č. 3, s. 129–131.
 54. Rázek A., 2012, Podzemí 80. let I, „Teologické texty”, č. 1, s. 45.
 55. Synek J., 2013, Svobodni v nesvobodě. Náboženský život ve věznicích v období komunistického reżimu, Praha: Vyšehrad, Ústav pro studium totalitních režimů.
 56. Šustrov á P., 2007, Oslavenec, „Lidové noviny” 18.05.
 57. Tajovský V. B., 2001, Člověk musí hořeti, Praha: Torst, s. 394–396.
 58. „Teologické texty” 2012, č. 1 [numer czasopisma poświęcony Oto Mádrowi], č. 2, 3 i 4 [dokumenty i świadectwa o Mádrze].
 59. Urban J.E., Duchovní slovo pro dnes a zítra: z teologicko-pastoračního kursu roku 1969, Kostelní Vydří: Karmelitanské Nakladatelství.
 60. Vaško V., 1992, O Mádrovi hovoří Vaško Václav, „Mundus orans. Informační bulletin o náboženství” č. 7, s. 4–6.
 61. Vaško V., 1997a, Charta 77 a křest´ané, „Katolický týdeník”, příloha „Perspektivy” č. 1, s. V.
 62. Vaško V., 2004, Ad „umírající církev”, „Teologické texty” č. 3, s. 123.
 63. Vaško V., 1994, Církevně politický vývoj Československa (1938–1989), [w:] Z. Hledíková, J. V. Polc, Pražské arcibiskupství 1344–1994, Praha: Zvon, s. 277–293.
 64. Vaško V., 1997, Církev a Pražské jaro, „Perspektivy”, č. 6, s. V.
 65. V a š k o V., 2001, Ne vším jsem byl rád. Vlastní životopis, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.
 66. Vaško V., 2002, Dílo koncilové obnovy, jeho vznik a vliv, [w:] A. Opatrný (red.), Kardinál Tomášek a koncil, Praha, s. 75–89.
 67. Ventura V., 2004, Srdce mluví k srdci – »Teologické texty«, „Katolický týdeník”, příloha „Perspektivy”, roč. 15, č. 51–52, s. VI.
 68. Vlček V., 2006, Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel. Rozhovory s kněžími a řeholníky pronásledovanými za komunismu v letech 1948–1989, Kostelní Vydří: Karmelitanské nakladatelství, s. 240–267.
 69. Vodičková S., 2011, V temnici někdo změkne a někdo ztvrdne, „Paměť a dějiny” č. 2, s. 88–100.
 70. Waldenfels H., 2012, Setkání s Oto Mádrem, „Teologické texty”, č. 1, s. 3–7.
 71. Zvěřina J., 1987, Anti–životopis Oty Mádra, „Studie”, č. 112–113, s. 371–372.