Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

II. INFORMACJE DLA AUTORÓW "BOHEMISTYKI" Redaktorzy, czują się odpowiedzialni za czasopismo "Bohemistyka", pragną dążyć do:

1) zaspokojenia potrzeb czytelników i autorów, publikują prace nowatorskie, krytyczne (recenzje) publikacji wcześniejszych w "Bohemistyce" i innych czasopismach oraz kronikarskie dotyczące bohemistyki;

2) ciągłego doskonalenia czasopisma i zapewnienia wysokiej jakości publikowanych materiałów;

3) wspierania wolności wypowiedzi oraz zachowania integralności rejestru drukowanych prac, publikują w formie pisemnej co pięć lat, a na stronie internetowej co roku wykaz wszystkich wcześniej publikowanych prac (por. http://www.bohemistyka.pl/spis_rocznikow.php?ln=pl) oraz poprzez bazę danych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui);

4) wykluczenia publikacji biznesowych, naruszających standardy intelektualne, obowiązujące w nauce i etyce.