O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Czym ma być "Bohemistyka"? Przede wszystkim pełną i rzetelną informacją oraz skuteczną pomocą dla wszystkich bohemistów w pierwszym rzędzie w Polsce. W tym celu ma to być organ wymiany myśli, wątpliwości, a także zdobytych doświadczeń, organ, który będzie zapoznawał odbiorcę z przeglądem dotychczasowego dorobku, z organizowanymi konferencjami etc., możliwie najlepszą formą przekazu informacji i myśli bohemistycznej. Z tego względu wzorem dla "Bohemistyki" stały się takie pisma, jak "Nase řeč", "Česká literatura" i "Český jazyk a literatura", od których przejąłem również strukturę pisma i jego format.

Proces recenzji

1. Nadesłane teksty są poddawane przez Redakcję wstępnej ocenie.

2. Teksty wstępnie przyjęte do publikacji przekazywane są do dwóch niezależnych recenzentów (teksty w języku obcym są przesyłane do co najmniej jednego recenzenta, afiliowanego w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy).

3. Recenzenci nie są afiliowani przy tej samej placówce, z której pochodzą autorzy, i nie pozostają względem autora w zależności służbowej, nie pozostają z autorem w konflikcie interesów ani w bliskich stosunkach osobistych oraz nie pozostawali względem autora w bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

4. Recenzenci nie są członkami Rady Naukowej i są kompetentni w danej dziedzinie oraz posiadają odpowiedni dorobek naukowy.

5. Redakcja stosując zasadę double blind review, przestrzega, aby recenzenci i autorzy nie znali swoich tożsamości.

6. W przypadku, gdy grono specjalistów w danej dziedzinie jest zbyt wąskie, aby zachować zasadę zawartą w punkcie 3, może mieć miejsce odstępstwo od tej zasady.

7. Redakcja pozostawia recenzentom swobodę w podjęciu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do recenzji.

8. Recenzenci są zobowiązani do poufności aż do momentu publikacji recenzowanego tekstu.

9. Wzór formularza recenzji znajduje się na stronie internetowej www.bohemistyka.pl w zakładce Procedura recenzowania.

10. Recenzent przekazuje Redakcji recenzję sporządzoną w postaci elektronicznej oraz w formie papierowej z odręcznym podpisem, która przechowywana jest w redakcji przez okres 2 lat. Recenzja powinna kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu lub nie artykułu do publikacji.

11. Redakcja nie przyjmuje recenzji, które nie spełniają merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej i nie jest zgodna z przesłanym wzorem recenzji.

 

FORMULARZ RECENZJI

Harmonogram publikacji

Numery czasopisma ukazują się w ostatnim miesiącu kwartału, wersja papierowa jest wersja pierwotną.

Polityka otwartego dostępu

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Wszystkie drukowane teksty znajdą się na stronie internetowej dopiero po upływie 3 miesięcy od ich druku w wersji papierowej.

Autor przesyłając tekst do druku w "Bohemistyce", wyraża zgodę na umieszczenie go na stronie internetowej czasopisma, a także w bazach danych SCOPUS, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), EBSCO Discovery Service, ERIH PLUS, PBN (Polska Baza Naukowa), POL-on, Pol-Index, Pressto oraz AMUR (Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza).

Zasady etyki

I. STANDARDY ETYCZNE

Misją "Bohemistyki" jest przyczynienie się do rozwoju nauki, jak również rozwoju wiedzy i badań bohemistycznych na świecie. Redaktor i wydawca zajmują neutralne stanowisko względem treści drukowanych w czasopiśmie. "Bohemistyka" ma bowiem przyczynić się do debaty akademickiej, niezależnie od charakteru i tematu tej debaty. Artykuł drukowany w "Bohemistyce" powinien spełnić kilka warunków, z których jednym jest potwierdzenie i pokazanie aktualnych, dokładnych i wiarygodnych badań. Autorzy, redaktor, recenzenci, wydawca i rada redakcyjna dążą do spełnienia obowiązku zapewnienia standardów etycznych na wszystkich etapach zaangażowania od złożenia artykułu do publikacji do jego druku. Ponadto śledzimy uważnie działania takich stowarzyszeń, jak Komitet ds. Etyki Publikacji (COPE), Komitet Etyki w Nauce (KEwN), które wyznaczają standardy i udzielają wskazówek na temat stosowania właściwych praktyk w celu spełnienia tych wymogów. Poniżej znajdują się nasze główne wymogi stawiane redaktorowi, recenzentowi, autorowi i wydawcy.

1. WYMOGI ETYCZNE

1.1. Wymogi stawiane redaktorowi
a) Redaktor wykonuje swoje obowiązki w sposób zrównoważony, obiektywny i sprawiedliwy, nie dyskryminując autorów ze względu na płeć, orientację seksualną, przekonania religijne lub polityczne, etniczne i ich geograficzne pochodzenie.
b) Artykuły do publikacji w "Bohemistyce" przyjmowane są wyłącznie w oparciu o ich wartość naukową, prezentację osiągnięć naukowych i bez komercyjnego celu.
c) Redaktor w stosownych przypadkach powinien przyjąć odpowiednie procedury odnośnie zarzutów natury etycznej i przestrzegać ich zgodnie z zasadami i procedurami przyjętymi przez radę redakcyjną. To powinno dać autorowi rzetelną możliwość ustosunkowania się do tychże zarzutów. Wszelkie zarzuty powinny być badane niezależnie od tego, kiedy publikacja została przyjęta do druku. Dokumentacja dotycząca tych zarzutów powinna być przechowywana.

1.2. Wymogi stawiane recenzentom
a) Recenzent powinien przyczynić się do procesu podejmowania decyzji w sprawie druku artykułu, jak również powinien pomóc poprawić jego jakość, przeglądając rękopis obiektywnie i terminowo.
b) Recenzent powinien zachować poufność wszelkich informacji dostarczonych przez redaktora lub autora. Nie powinien zachowywać ani kopiować rękopisu.
c) Recenzent powinien poinformować redaktora o treściach artykułu drukowanego lub przekazanego do druku w "Bohemistyki", które znajdują się w publikacji wydrukowanej w innym miejscu i które są zasadniczo podobne do recenzowanej treści rękopisu.
d) Recenzent musi być świadomy o potencjalnym konflikcie interesów (finansowym, instytucjonalnym, osobistym lub inny związek łączący recenzenta i autora) oraz powiadomić o tym redaktora, a jeśli to konieczne, wycofać swoją gotowość recenzowania rękopisu.
e) Bardziej szczegółowy opis obowiązków recenzenta jest zamieszczony na stronie internetowej "Bohemistyki" w zakładce "Procedury recenzowania".

1.3. Wymogi stawiane autorom
a) Autor zgadza się prowadzić dokładną ewidencję danych dotyczących wkładu, który włożył w opracowanie artykułu (w celu zapewnienia dostępu do tych danych na podstawie uzasadnionego wniosku), oraz w razie potrzeby wycofać swoje prawa do tego rękopisu. W uzasadnionych przypadkach, w których pozwala na takie działanie pracodawca, podmiot finansujący badania lub inne zainteresowane osoby, dane te są deponowane w repozytorium AMUR do wykorzystania w przyszłości.
b) Autor powinien potwierdzić, że artykuł złożony do druku nie jest oddany lub przyjęty do druku w innym miejscu. Jeśli fragmenty artykułu są zgodne z opublikowaną lub przekazywaną do druku treścią artykułu, powinien on potwierdzić ten fakt i podać jego źródło. Ponadto powinien on dostarczyć redaktorowi kopie wszelkich prac, które mogą zawierać podobne elementy lub podobne treści.
c) Autor powinien potwierdzić, że wszystkie badania w pracy są prawdziwe i ważne. Treść powielana z innych źródeł powinna ujęta w cudzysłów (w formie cytatu). Autor musi uzyskać pozwolenie na reprodukcję treści (obrazów, zdjęć) z innych źródeł.
d) Autor powinien upewnić się, że wszystkie badania z udziałem ludzi są zgodne z przepisami i wymaganiami obowiązującymi w danym państwie. Autor powinien uzyskać jednoznaczną zgodę od tych ludzi na upublicznienie materiałów i szanować prywatność tych ludzi.
e) Autor powinien poinformować redaktora o wszelkich potencjalnych konfliktach interesów (np. gdy zaistnieje fakt, który mógłby zostać uznany lub postrzegany jako wywieranie nadmiernego wpływu na redakcję czasopisma w dowolnym momencie publikowania jego artykułu).
f) Autor powinien niezwłocznie powiadomić redaktora lub wydawcę "Bohemistyki", kiedy zauważy znaczący błąd w swojej publikacji, a następnie wraz z redaktorem opracować i opublikować erratę, aneks, informację, sprostowanie lub - w razie potrzeby - wycofać artykuł z druku.

1.4. Wymogi stawiane wydawcy
a) Wydawca "Bohemistyki" zapewnia, że jego dobrą wolą jest utrzymywanie standardów określonych powyżej.
b) Bardziej szczegółowe procedury standardów etycznych obowiązujących wydawcę znajdują się w rozdziale II.
c) Redaktor "Bohemistyki" zapewnia, że wydawca zgadza się z przedstawionymi wyżej zasadami lub zasadniczo podobnymi oraz przyjmuje je do wiadomości i stosowania we własnej produkcji, w pracy redakcji i rady redakcyjnej.

2. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W NIEETYCZNYCH ZACHOWANIACH

2.1. Identyfikacja nieetycznego zachowania
a) Nieetyczne zachowanie może być zidentyfikowane i zgłoszone redakcji i wydawcy w każdym czasie i przez kogokolwiek.
b) Nieetyczne zachowanie dotyczy tylko przykładów, które są opisane powyżej.
c) Osoba, która informuje o nieetycznym zachowaniu powinna dostarczyć redaktorowi lub wydawcy wystarczających informacji i dowodów do wszczęcia właściwego postępowania. Wszelkie skargi powinny być poważnie brane pod uwagę i traktowane w taki sam sposób do czasu wydania ostatecznej decyzji.

2.2. Postępowanie
a) Wstępna decyzja powinna zostać podjęta przez redaktora, który, jeśli jest to konieczne, powinien skonsultować się w tej kwestii z wydawcą.
b) Dowody nieetycznego zachowania powinny być gromadzone i nie powinny być udostępniane na zewnątrz z wyjątkiem tych zarzutów, które powinny być publikowane.

2.3. Drobne naruszenia - w przypadku drobnego naruszenia redaktor może podjąć decyzję samodzielnie bez dalszej konsultacji, w każdym przypadku autor powinien mieć możliwość ustosunkowania się do wszystkich zarzutów.

2.4. Poważne naruszenia - w przypadku poważnego uchybienia redaktor może powiadomić pracodawcę o sytuacji pozwanego. Redaktor lub redaktor lub wydawca powinni zdecydować, czy istnieje potrzeba zaangażowania pracodawców w analizę dostępnych danych lub czy istnieje potrzeba dalszych konsultacji z ekspertami.

2.5. Postępowanie końcowe
a) Redaktor poinformuje autora i recenzenta, kiedy wydaje się, że jest to nieporozumienie lub błędne zastosowanie dopuszczalnych norm.
b) Redaktor prześle autorowi list z wyraźnie i mocno sformułowanymi zarzutami dotyczącymi naruszenia i ostrzeże go przed podobnymi zachowaniami w przyszłości.
c) Redaktor opublikuje formalne i szczegółowe powiadomienie z wyszczególnieniem przewinienia.
d) Redaktor prześle oficjalne pismo do uczelni autora lub agencji finansującej badania.
e) Redaktor oficjalnie wycofa publikację z druku w "Bohemistyce", a jednocześnie poinformuje pracodawcę autora o tym fakcie.
f) Redakcja zakaże publikowania prac naukowych osoby, która popełniła nieetyczne zachowanie (na czas określony).
g) Redaktor zgłosi sprawę i przekaże wyniki wstępnego postępowania do organizacji zawodowej lub wyższej instancji w celu dalszego postępowania.
Standardy etyczne opracowano na podstawie Cambridge Journals Ethical Standards.

Recenzenci

Prof. Ph.Dr. Jana HOFFMANNOVÁ, DrSc. Akademie věd České republiky, Praha 

Prof. PhDr. Marie SOBOTKOVÁ, CSc. Univerzita Palackého, Olomouc 

Prof. PhDr. Viktor VIKTORA, CSc. Západočeská univerzita, Plzeň 

Doc. PhDr. Ivana DOBROTOVÁ, Ph.D. Univerzita Palackého, Olomouc 

Doc. PhDr. Milan HRDLIČKA, Ph.D. Karlova univerzita, Praha 

Doc. PhDr. Iva MALKOVÁ, Ph.D. Ostravská univerzita, Ostrava 

Doc. PhDr. Eva MRHAČOVÁ, CSc. Ostravská univerzita, Ostrava 

Doc. PhDr. Vladimír NOVOTNÝ, Ph.D. Univerzita Pardubice, Pardubice 

Doc. PhDr. Hana SRPOVÁ, CSc. Ostravská univerzita, Ostrava 

Prof. dr hab. Bronisław KODZIS Uniwersytet Opolski, Opole 

Prof. dr hab. Janina LABOCHA Uniwersytet Jagielloński, Kraków 

Prof. dr hab. Maria PEISERT Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 

Prof. dr hab. Bogdan WALCZAK Uniwersytet im. Adama Mickiewicz, Poznań 

Historia czasopisma

Pierwszy numer czasopisma ukazał się nakładem PWSZ w Wałbrzychu i Wydawnictwa PRO. W roku 2005 wydawcą była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu i Wydawnictwo PRO. Od roku 2007 czasopismo wydają Komisja Slawistyczna PAN Oddział w Poznaniu, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza i Wydawnictwo PR. Od samego początku czasopismo jest kwartalnikiem.