Obcy czy inni? Czesi w Zelowie

Main Article Content

Grażyna Balowska

Abstrakt

We wstępnej części artykułu zostaną zaprezentowane kategorie OBCY, INNY oraz SWÓJ w różnych konfiguracjach (opozycja komplementarna, triada), obecnych w dyskursie tożsamościowym. Następnie przedstawione zostaną determinanty toż- samości: konfesja i język grupy mieszkańców Zelowa – potomków czeskich emigrantów religijnych. W końcowej części artykułu podkreśla się, że obraz potomków czeskich emigrantów jest zmienny w czasie: początkowo była to grupa homogeniczna pod względem wyznaniowym, etnicznym i językowym, a obecnie jest grupą zasymilowaną językowo i kulturowo.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Balowska, G. (2018). Obcy czy inni? Czesi w Zelowie. Bohemistyka, (3), 275-288. https://doi.org/10.14746/bo.2018.3.5
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Bartmiński J., Opozycja swój/obcy a problem językowego obrazu świata, „Etnolingwistyka” 19, 2007, s. 35–60. Online: http://dlibra.umcs.lublin.pl/publication/1631 [dostęp: 10.07.2018]
 2. Bauman Z., 1995, Wieloznaczność nowoczesna. Nowoczesność wieloznaczna, Warszawa.
 3. Czykwin. E., 2008, Dlaczego ludzie nie lubią „obcych” i „innych”?, [w:] Warto zapytać o kulturę, t. 3, Obcy/inny/swój, red. K. Czyżewski, Białystok-Sejny, s. 53–70.
 4. Gruchlik H., 2007, Inność a obcość w kontekście filozoficznym, „Anthropos?” nr 8–9. Online: http://www.anthropos.us.edu.pl/anthropos5/texty/gruchlik.htm#top [dostęp: 10.07.2018].
 5. Kriegseisen W., 1994, Zbór ewangelicko-reformowany w Zelowie w latach 1803–1939, Warszawa.
 6. Levinas E., 1986, Sens i znaczenie, przekł. S. Cichowicz, „Literatura na Świecie”, nr 11–12, s. 263–264.
 7. Levinas E., 2006, Istniejący i Istnienie, przekł. J. Margański, Kraków.
 8. Marešová H., 2001, České enklávy v Evropě, [w:] Čeština – jazyk slovanský, red. P. Kuldanová, I. Gejgušová, Ostrava, s. 45–55.
 9. Marešová H., 2009, K současné jazykové situaci české enklávy v polském Zelówě, [w:] Języki zachodniosłowiańskie w XXI wieku. T. 3, s. Współczesne języki słowiańskie, red. O. Wolińska, M. Szymczak-Rozlach, Katowice, s. 133–144.
 10. Nowicka E., 1990, Swojskość i obcość jako kategorie socjologicznej analizy, [w:] Swoi i obcy, red. E. Nowicka, Warszawa, s. 5–53.
 11. Nowicka E., 1991, Wprowadzenie. Inny jako obcy, [w:] Religia a obcość, red. E. Nowicka, Kraków, s. 9–25.
 12. Nowicka E., Majewska M., 1993, Obcy u siebie. Luteranie warszawscy, Warszawa.
 13. Siudyło T., 2009, Indywidualne poczucie tożsamości, [w:] Język. Religia. Tożsamość. Tom III, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski, s. 435–444.
 14. Štěříkova E., 2006, Muzeální průvodce. Muzeum v Zelowie – Dokumentační středisko historie Českých bratří, Zelów.
 15. Tobjański Z., 1994, Czesi w Polsce, Kraków.
 16. Wróblewski P., 1998, Współczesność zboru na tle najnowszych dziejów miasta. Ethnos i demos w Zelowie, [w:] Wczoraj i dziś… Życie, dzieje i teraźniejszość braci czeskich w Zelowie, red. J. Kriegseisen, Zelów.
 17. Wróblewski P., 2012, Kim są zelowscy Czesi?, [w:] Czesi, red. Lech M. Nijakowski, Warszawa, s. 49–54.
 18. Vaculík J., 2009, České menšiny v Evropě a ve světě, Praha.