Obcy czy inni? Czesi w Zelowie
PDF

Słowa kluczowe

kategorie OBCY
INNY
SWÓJ
wyznaczniki tożsamości
język i konfesja
potomowie czeskich emigtantów religijnych w Zelowie

Jak cytować

Balowska, G. (2018). Obcy czy inni? Czesi w Zelowie. Bohemistyka, 18(3), 275–288. https://doi.org/10.14746/bo.2018.3.5

Abstrakt

We wstępnej części artykułu zostaną zaprezentowane kategorie OBCY, INNY oraz SWÓJ w różnych konfiguracjach (opozycja komplementarna, triada), obecnych w dyskursie tożsamościowym. Następnie przedstawione zostaną determinanty toż- samości: konfesja i język grupy mieszkańców Zelowa – potomków czeskich emigrantów religijnych. W końcowej części artykułu podkreśla się, że obraz potomków czeskich emigrantów jest zmienny w czasie: początkowo była to grupa homogeniczna pod względem wyznaniowym, etnicznym i językowym, a obecnie jest grupą zasymilowaną językowo i kulturowo.

 

https://doi.org/10.14746/bo.2018.3.5
PDF

Bibliografia

Bartmiński J., Opozycja swój/obcy a problem językowego obrazu świata, „Etnolingwistyka” 19, 2007, s. 35–60. Online: http://dlibra.umcs.lublin.pl/publication/1631 [dostęp: 10.07.2018]

Bauman Z., 1995, Wieloznaczność nowoczesna. Nowoczesność wieloznaczna, Warszawa.

Czykwin. E., 2008, Dlaczego ludzie nie lubią „obcych” i „innych”?, [w:] Warto zapytać o kulturę, t. 3, Obcy/inny/swój, red. K. Czyżewski, Białystok-Sejny, s. 53–70.

Gruchlik H., 2007, Inność a obcość w kontekście filozoficznym, „Anthropos?” nr 8–9. Online: http://www.anthropos.us.edu.pl/anthropos5/texty/gruchlik.htm#top [dostęp: 10.07.2018].

Kriegseisen W., 1994, Zbór ewangelicko-reformowany w Zelowie w latach 1803–1939, Warszawa.

Levinas E., 1986, Sens i znaczenie, przekł. S. Cichowicz, „Literatura na Świecie”, nr 11–12, s. 263–264.

Levinas E., 2006, Istniejący i Istnienie, przekł. J. Margański, Kraków.

Marešová H., 2001, České enklávy v Evropě, [w:] Čeština – jazyk slovanský, red. P. Kuldanová, I. Gejgušová, Ostrava, s. 45–55.

Marešová H., 2009, K současné jazykové situaci české enklávy v polském Zelówě, [w:] Języki zachodniosłowiańskie w XXI wieku. T. 3, s. Współczesne języki słowiańskie, red. O. Wolińska, M. Szymczak-Rozlach, Katowice, s. 133–144.

Nowicka E., 1990, Swojskość i obcość jako kategorie socjologicznej analizy, [w:] Swoi i obcy, red. E. Nowicka, Warszawa, s. 5–53.

Nowicka E., 1991, Wprowadzenie. Inny jako obcy, [w:] Religia a obcość, red. E. Nowicka, Kraków, s. 9–25.

Nowicka E., Majewska M., 1993, Obcy u siebie. Luteranie warszawscy, Warszawa.

Siudyło T., 2009, Indywidualne poczucie tożsamości, [w:] Język. Religia. Tożsamość. Tom III, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski, s. 435–444.

Štěříkova E., 2006, Muzeální průvodce. Muzeum v Zelowie – Dokumentační středisko historie Českých bratří, Zelów.

Tobjański Z., 1994, Czesi w Polsce, Kraków.

Wróblewski P., 1998, Współczesność zboru na tle najnowszych dziejów miasta. Ethnos i demos w Zelowie, [w:] Wczoraj i dziś… Życie, dzieje i teraźniejszość braci czeskich w Zelowie, red. J. Kriegseisen, Zelów.

Wróblewski P., 2012, Kim są zelowscy Czesi?, [w:] Czesi, red. Lech M. Nijakowski, Warszawa, s. 49–54.

Vaculík J., 2009, České menšiny v Evropě a ve světě, Praha.