Nová běloruská učebnice českých reálií

Main Article Content

Jiøí Hasil

Abstrakt

Nová běloruská učebnice českých reálií

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hasil, J. (2018). Nová běloruská učebnice českých reálií. Bohemistyka, (3), 310-313. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bo/article/view/14247
Dział
RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY

Referencje

  1. Hasil J., 2011, Interkulturní aspekty mezikulturní komunikace. Ústí nad Labem: UJEP.
  2. Romaševská K., Lah J., 2017, Pøíspìvek ke kritické analýze reálií. „Studie z aplikované lingvistiky”, roè. 8, zvláštní èíslo, s. 34–47.
  3. Vejvoda E.,1964, Úvod do politického, hospodáøského a kulturního ivota ÈSSR (pro zahranièní studenty fil. fak.). Praha: SPN.
  4. Cvejnová J., 2015, Co chcete vìdìt o Èeské republice?. 3. upravené vydání, Praha: Karolinum.
  5. Hasil J., Hasilová H., 1997, Ètení o Èeské republice. Berlín: Humboldt Universät zu Berlin.
  6. Antonenko O., Lobur N., Palamarèuk O., Hasil J., Hasilová H., 2010, Kultura èeského národa – tradice a souèasnost. 2. doplnìné a pøepracované vydání. Lvov: Nakladatelství Lvovské národní univerzity Ivana Franka.
  7. Pastuchovièová J., Janovec L., 2017, Reálie èeské spoleènosti. Textová cvièebnice. Minsk: Izdatìl’skij centr Belorusskogo gosudarstvennogo universitìta.