Błędny rycerz, pielgrzym, tułacz, Rom – powroty do tematów nomadycznych w literaturze czeskiej
PDF

Słowa kluczowe

pielgrzymka
wędrówka
Romowie
nomadyzm
romantyzm

Jak cytować

Gawarecka, A. (2018). Błędny rycerz, pielgrzym, tułacz, Rom – powroty do tematów nomadycznych w literaturze czeskiej. Bohemistyka, 17(3), 203–220. https://doi.org/10.14746/bo.2017.3.1

Abstrakt

Tematyka pielgrzymki, tułaczki czy wędrowania powraca od czasów romantyzmu w literaturze czeskiej, z jednej strony wpisując się w konglomerat uniwersalnych motywów mieszczących się w kanonie przestrzeni imaginacyjnej kultury zachodniej, z drugiej strony zaś – stanowiąc istotny wątek w dyskusji na temat nowożytnej conditio humana. Powtarzalność tematów nomadycznych, oparta na rozbudowanej sieci intertekstualnych powiązań i zakładająca przedustawne porozumienie z czytelnikiem zorientowanym w świecie ustalonych znaczeń i sposobów reprezentacji figur wędrowca/pielgrzyma/tułacza, dowodzi zatem trwałości związa- nego z nimi pola wyobrażeniowego, stanowiąc zarazem dogodne narzędzie dla badań nad iteratywnym wymiarem symboliki życia jako szeroko rozumianej podróży.
https://doi.org/10.14746/bo.2017.3.1
PDF

Bibliografia

Auerbach E., 1998, Mimesis. Zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách, přel. M. Žilina, R. Preisner, V. Kafka, Praha: Mladá fronta.

Bauman Z., 1994, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa: Instytut Kultury.

Deleuze G., Guattari F., 2015, Tysiąc plateau, tłum. B. Bednarek, Warszawa: Bęc Zmiana.

Hodrová D., 1989, Hledání románu. Kapitoly z historie a typologie žánru, Praha: Československý spisovatel.

Hodrová D., 1993, Román zasvěcení, Jinočany: H&M.

Hrbata Z., 1999, Romantismus a Čechy. Témata a symboly v literárních a kulturních souvislostech, Jinočany: H&M.

Hrbata Z., Procházka M., 2005, Romantismus a romantismy. Pojmy, proudy, kontexty, Praha: Karolinum.

Kierkegaard S., 1968, The Concept of Irony, with Constant reference to Socrates, transl. L.M. Capel, Bloominton.

Kledzik E., 2014, Pochwała imagologii. Rozważania o obrazie Romów w literaturze polskiej XX wieku, [w:] Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej, red. H. Gosk, D. Ko- łodziejczyk, Kraków: Universitas, s. 477–496.

Mácha K.H., 2000, Cikáni, Praha: Otakar II.

Mácha K.H., 1972, Dobrou noc, ó lásko. Výbor z próz, Praha: Československý spisovatel.

Mácha K.H., 2010, Máj, [in:]: D. Prokop, Kniha o Máchově Máji, Praha: Academia, s. 7–36.

Maffesoli M., 2002, O nomádství. Iniciáční toulky, přel. J. Fulka, Praha: Prostor.

Marečková D., Petrů E. (red.), 1984, Rytířské srdce majíce (Česká rytířská epika 14. století), Praha: Odeon.

Momro J., 2009, Granice i marginesy nowoczesności. Wokół teorii badań nad romantyzmem, [w:] Romantyzm i nowoczesność, red. M. Kuziak, Kraków: Universitas, s. 15–56.

Mráz B., 1998, Karel Hynek Mácha: Hrady spatřené, Praha: Panorama.

Soukup D., 2013, »Cikáni« a česká vesnice. Konstrukty cizosti v literatuře 19. století, Praha: Nakladatelství Lidových novin.

Šmaus M., 2005, Děvčatko, rozdělej ohníček (Na cikňi na bari, čarav tro voďori), Praha: Odeon.

Wieczorkiewicz A., 1996, Wędrowcy fikcyjnych światów. Pielgrzym, rycerz i włóczęga, Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Yi-Fu Tuan, 1987, Przestrzeń i miejsce, przeł. A. Morawińska, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Zapletal Z., 2001, Půlnoční běžci, Brno: Petrov.

Zeyer J., 1983, Román o věrném přátelství Amise a Amila, Praha: Odeon.

Zeyer J., 1917, Spisy Julia Zeyera XIX, Praha: Nakladatelství české grafické společnosti.