Expressional accentuations in quotes as applied in Czech scientific and theoretical texts

Main Article Content

Martin Schacherl

Abstrakt

The paper explores the style of a selection of contemporary Czech scientific texts representing contemporary Czech scientific discourse, which comprises professional monological monographs written in Czech in the last decade. Through exploring a re- presentative selection of texts, our research endeavoured to verify the occurrence or non-occurrence of linguistic concern which is deliberately used in contemporary Czech scientific discourse to interrupt (1) the emotional and stylistic neutrality and (2) the relative comprehensiveness, lucidity and clarity of the professional expression. Linguistic concern and stylistic activation in contemporary professional texts are in most cases signalled graphically, by quotation marks. The authors thus indicate to the recipient the occurrence of a stylistic marker, or generally dissimilarity of stylistic norms. Formal separation of the device from the text is an important dialogical means connecting the author and the recipient of scientific discourse. Most often it features simplifying terminology; (non)exact expression; complementarity; the vacillating or transient terminology in the field. The authors use quotation marks to signal graphically not only means that are contradictory to scientific style, such as professionalisms; expressions meaning ‘so as to say’; imprecise, ambigous and vague expressions (which in humanities and social sciences occur in the foundation text); but also means of expression conveying subjectivity and expressivity; sporadically meta- phors. Humanities and social sciences even feature graphically signalled authorian detachment from the content; hyperbole; or possibly irony. The stylistic activity of the quoted means of expression consists in their manifest contextual stylistic value. Manifest activity of diverse linguistic means separated by quotation marks represent the most forceful way to activate the neutral presentation of present-day Czech profesional texts. Their frequency and stylistic activity in all excerpted monographs in the defined groups of fields confirm the authorial ambition to achieve a more original diction of professional discourse. The graphical distinction from the foundation text proves the continuous respect for the stylistic norms of theoretically professional communication.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Schacherl, M. (2018). Expressional accentuations in quotes as applied in Czech scientific and theoretical texts. Bohemistyka, (4), 303-316. https://doi.org/10.14746/bo.2017.4.1
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Sources
 2. KŘÍŽEK, Michal. SOMER, Lawrence. ŠOLCOVÁ, Alena. (2009): Kouzlo čísel: Od velkých objevů k aplikacím. Praha: Academia.
 3. PELANT, Ivan. VALENTA, Jan. (2010): Luminiscenční spektroskopie. II: Nanostruktury, elektroluminiscence, stimulovaná emise. Praha: Academia.
 4. SEKANINA, Lukáš. VAŠÍČEK, Zdeněk. RŮŽIČKA, Richard. BIDLO, Michal. JAROŠ, Jiří. ŠVENDA, Petr. (2009): Evoluční hardware: Od automatického generování patentovatelných invencí k sebemodifikujícím se strojům. Praha: Academia.
 5. ŘEZÁČOVÁ, Daniela. NOVÁK, Petr. KAŠPAR, Marek. SETVÁK, Martin. (2007): Fyzika oblaků a srážek. Praha: Academia.
 6. CHLUPÁČ, Ivo. BRZOBOHATÝ, Rostislav. KOVANDA, Jiří. STRÁNÍK, Zdeněk. (2011): Geologická minulost České republiky. 2. opravené vydání. Praha: Academia.
 7. TESAŘ, Vladimír. SCHÜCK, Otto aj. (2006): Klinická nefrologie. Praha: Grada Publishing, a. s.
 8. FLAJŠHANS, Martin. KOCOUR, Martin. RÁB, Petr. HULÁK, Martin. PETR, Jaroslav. ŠLECHTOVÁ, Vendula, Bohlen. ŠLECHTA, Vlastimil. HAVELKA, Miloš. KAŠPAR, Vojtěch. LINHART, Otomar. (2013): Genetika a šlechtění ryb. 2. rozšířené upravené vydání. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, fakulta rybářství a ochrany vod.
 9. VODIČKA, Karel. CABADA, Ladislav. (2011): Politický systém České republiky: Historie a současnost. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Portál.
 10. HORNÍČKOVÁ, Kateřina. ŠRONĚK, Michal (eds.). (2010): Umění české reformace. Praha: Academia.
 11. MAREK, V., Michal aj. (2011): Uhlík v ekosystémech České republiky v měnícím se klimatu. Praha: Academia.
 12. KOLEJKA, Jaromír. (2013): Nauka o krajině: Geografický pohled a východiska. Praha: Academia.
 13. VRŠKA, Tomáš. HORT Libor. ADAM, Dušan. ODEHNALOVÁ, Petra. HORAL, David. (2012): Dynamika vývoje pralesovitých rezervací v České republice. Praha: Academia.
 14. References
 15. BARTŮŇKOVÁ, Jana. ZACHOVÁ, Alena. Od textu k hypertextu. In Spisovná čeština a jazyková kultura 1993: sborník z olomoucké konference 22. – 27. 8. 1993. Praha: Univerzita Karlova, 1995. s. 202–207, ISBN 80-85899-02-7.
 16. BEDNÁŘ, Jan aj. Meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS). Online: http://slovnik.cmes.cz. [ČMeS. Elektronická verze sestavená terminologickou skupinou ČMeS na základě aktualizace prvního vydání meteorologického slovníku (MS 1993)].
 17. BERKA, Rudolf. CHÁBERA, Stanislav. Anglicko-český slovník z oboru rybářství. Vodňany: Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, 1977.
 18. BERKA, Rudolf. CHÁBERA, Stanislav. Česko-anglický slovník z oboru rybářství. Vodňany: Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, 1980.
 19. BLAŽÍČEK, Oldřich, KROPÁČEK, Jiří. Slovník pojmů z dějin umění: názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého řemesla. Praha: Aurora, 2013.
 20. CLYNE, Michael. (1987): Cultural differences in the organization of academic texts: English and German. Journal of Pragmatics 11, s. 211–247.
 21. CLYNE, Michael. (1991): Zu kulturellen Unterschieden in der Produktion und Wahrnehmung englisher und deutscher wissenschaftlicher texte. Info Daf 18, s. 376-383.
 22. CVRČEK, Václav. KOVÁŘÍKOVÁ, Dominika. MÁCHA, Jiří. KŘEN, Michal. (2011): LINK: korpus odborných lingvistických textů, verze 2 z 6. 5. 2011. Ústav Českého národního korpusu FF UK.
 23. ČECHOVÁ, Marie. (2005): Proměny současných odborných komunikátů. Stylistyka XIV, 287-294.
 24. ČECHOVÁ, Marie. KRČMOVÁ, Marie. MINÁŘOVÁ, Eva. (2008): Současná stylistika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 381 s. ISBN 978-807106-961-4.
 25. ČERMÁK, František. (2011): Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum, 380 s. ISBN 978-80-246-19460.
 26. ČMEJRKOVÁ, Světla. DANEŠ, František. SVĚTLÁ, Jindra. (1999): Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 255 s. ISBN 80-85927-69-1.
 27. DANEŠ, František (ed.). (1997): Jazyk vědy. In Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, 1997. s. 68-83. ISBN 80-200-0617-6.
 28. GALTUNG, Johan. (1981): Structure, culture, and intellectual style: An essay comparing saxonic, teutonic, gallic and nipponic approaches. In Sociale Science Information, 20. 6. 1981, s. 817-856.
 29. HORÁK, Bohuslav. Anglicko-český a česko-anglický lesnický a myslivecký slovník. Praha: Ministerstvo zemědělství ČR, 1991.
 30. HORÁK, Bohuslav. Lesnický a dřevařský slovník anglicko-český a česko-anglický. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 1999.
 31. HOROVÁ, Anděla aj. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Praha: Academia, 2006. Online: http://www.korpus.cz.
 32. JELÍNEK, Milan. (1955): Odborný styl. In Slovo a slovesnost. Ročník 16, č. 1, s. 25–37.
 33. KARLÍK, Petr. NEKULA, Marek. PLESKALOVÁ, Jana (eds.). Encyklopedický slovník češtiny. Brno: Lidové noviny, 2002.
 34. KRAUS, Jiří. (1994): K současným vývojovým proměnám vědeckého a odborného vyjadřování. In Naše řeč. Ročník 77, č. 1, s. 14–19.
 35. KRČMOVÁ, Marie. (2008): Pojmovost jako konstituující faktor projevu. Funkční styl odborný. In ČECHOVÁ, Marie. KRČMOVÁ, Marie. MINÁŘOVÁ, Eva. Současná stylistika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 208–229. ISBN 978-807106-961-4.
 36. MALÍKOVÁ, Andrea aj. Slovník česko-anglický, anglicko-český: odborných názvů v oblasti ekologie vodního prostředí, vodního hospodářství a rybářství. Vodňany: Střední rybářská škola Vodňany, 2007.
 37. MINÁŘOVÁ, Eva. CHLOUPEK, Jiří. (1983): Výrazy v publicistickém textu označené uvozovkami. Naše řeč 66. Online: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=6365.
 38. NOVÁK, Michal. LANGEROVÁ, Petra. Anglicko-český, česko-anglický slovník matematické terminologie, 2006. Online: http://www.umat.feec.vutbr.cz/~novakm/cesko_anglicky_slovnik_matematicke_terminologie.pdf.
 39. POKORNÝ, Josef aj. Velký encyklopedický rybářský slovník. Plzeň: Fraus, 2004. s. 668.
 40. Pomocný německo-anglicko-český slovník odborných výrazů z oblasti životního prostředí. Pracovní materiál Konzultačního fóra MŽP. Praha: Ministerstva životního prostředí, 2000
 41. SLANČOVÁ, Daniela. (1998): K pragmatickej charakteristike slovnej zásoby. In KARLÍK, PETR, KRČMOVÁ, MARIE ed. Jazyk a kultura vyjadřování: Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám. Brno: Masarykova univerzita, s. 185-191.
 42. Terminologický slovník výkladový zemědělsko-potravinářský. Online: http://www.agronavigator.cz/ts/.
 43. TROJAN, Raoul. MRÁZ, Bohumír. Malý slovník výtvarného umění. Praha: SPN, 1990.
 44. VEDRAL, Jiří. Anglicko-český matematický slovník. [online]. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2002. Dostupné z: http://www.pcslovniky.com/pdf/ANG044.pdf.
 45. VOKURKA, Martin. HUGO, Jan aj. Velký lékařský slovník. 6. vydání. Praha: Maxdorf, 2006.
 46. ZEMAN, Otakar. BENEŠ, Karel aj. Anglicko-český geologický slovník s rejstříkem českých názvů. Praha: Academia, 1985.
 47. ZEMAN, Otakar. BENEŠ, Karel aj. Geologický slovník: Anglicko-český a česko-anglický. [online]. Dostupné z: http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/gslov.pl.