K některým případům nestandardní vokalické délky u zájmen

Main Article Content

Martin Janečka

Abstrakt

Tato stať pojednává o nestandardním použití vokalické délky v akuzativu singuláru zájmen , , naší a vaší. Pokouším se poukázat na možnou souvislost mezi výslovností těchto tvarů a jejich psanou podobou v Českém národním korpusu. Zejména se zaměřuji na to, v jakých kontextech volí uživatel jazyka (pisatel) v akuzativu singuláru dlouhý koncový vokál i v případech, kde to není v souladu s paradigmatem daného zájmena tak, jak je zachyceno v mluvnicích českého jazyka. Rozdíly z hlediska funkčních stylů zkoumám v korpusu SYN2015, rozdíly z hlediska regionální příslušnosti pak v korpusu SCHOLA2010. Sleduji rovněž, které předložky se pojí s nestandardními akuzativními tvary zájmen.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Janečka, M. (2018). K některým případům nestandardní vokalické délky u zájmen. Bohemistyka, (4), 347-358. https://doi.org/10.14746/bo.2017.4.4
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Balhar J. a kol., 2002, Český jazykový atlas. 4. Praha: Academia.
 2. Cvrček V. a kol., 2010, Mluvnice současné češtiny. 1, Jak se píše a jak se mluví. Praha: Karolinum.
 3. Havránek B., Jedlička, A., 1981, Česká mluvnice. Praha: SPN.
 4. Karlík P. a kol., 1995, Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN.
 5. Křen M., Cvrček V., Čapka T., Čermáková A., Hnátková M., Chlumská L., Jelínek T., Kováříková D., Petkevič V., Procházka P., Skoumalová H., Škrabal M., Truneček P., Vondřička P., Zasina A., 2015, SYN2015: reprezentativní korpus psané češtiny. Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK. Online: http://www.korpus.cz [cit. 12. 10. 2017].
 6. Petr J. a kol., 1986, Mluvnice češtiny 2. Praha: Academia.
 7. Podlipský V.J., Skarnitzl R., Volín J., 2009, High Front Vowels in Czech: a Contrast in Quantity or Quality? „Proceedings of Interspeech 2009 Brighton”, s. 132–135.
 8. Skarnitzl R., 2012, Dvojí i v české výslovnosti. „Naše řeč” 95, s. 141–153.
 9. Šebesta K., Goláňová H., Křen M., Procházka P., 2010, SCHOLA2010: korpus mluvené češtiny ve škole – přepisy nahrávek vyučovacích hodin na českých základních a středních školách. Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK. Online: http://www.korpus.cz [cit. 12.10.2017].
 10. Tahal K., 2000, Prostá úvaha o obecné češtině. „Meddelanden fran Slaviska institutionen” 36, s. 7–51.
 11. Waclawičová M., 2009, Regionální mluva v korpusu mluvené češtiny ORAL2006 se zaměřením na situaci v českém pohraničí. „Naše řeč” 92, s. 72–86.