Burza we frazeologii czeskiej

Main Article Content

Grażyna Balowska

Abstrakt

Przedmiotem analizy są jednostki frazeologiczne prezentujące obraz burzy jako zjawiska meteorologicznego w języku czeskim. Przedstawione zostały frazeologizmy z nadrzędnym komponentem bouřka i komponentami blesk, hrom, vítr, określającymi zjawiska towarzyszące burzy, stanowiące równocześnie jej podstawowe oznaki utrwalone w języku. Omówione w artykule jednostki frazeologiczne służą wyrażaniu głównie negatywnego wartościowania, które wypływa z ludzkiego doświadczenia, z kontaktu z groźnymi zjawiskami przyrodniczymi. Opisują one przede wszystkim cechy fizyczne człowieka, jego zachowania, emocje oraz relacje międzyludzkie, rzadziej natomiast elementy otaczającego świata, i utrwalają takie cechy przypisywane zjawiskom burzowym, jak: ‘głośny’, ‘niespokojny’, ‘gwałtowny’, ‘gniewny’, ‘nagły’, ‘bardzo szybki’, ‘niebezpieczny’, ‘niszczący’.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Balowska, G. (2019). Burza we frazeologii czeskiej. Bohemistyka, (2), 143-158. https://doi.org/10.14746/bo.2019.2.1
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA
Biogram autora

Grażyna Balowska, Uniwersytet Opolski

PhD, bohemist, linguist, Assistant Professor in the Department of Slavonic Studies of the University of Opole. Main interests: sociolinguistic aspect of the linguistic situation in the Czech Republic, sepulchral space, lexicography, lexicology, Lachian literary microlanguage. Published work: Świat roślin w czeskich porównaniach frazeologicznych, [w:] Tradycja i wyzwania. Metodologia badań slawistycznych XX i XXI wieku (Kraków 2015), Categorisation of plants in Czech phraseology („Bohemistyka” 2015), Wizerunek mężczyzny w czeskich dowcipach, [w:] Mężczyzna w literaturze i kulturze (Pruszcz Gdański–Słupsk 2014), Polsko-czeski słownik terminów zintegrowanego systemu ratownictwa w sytuacjach kryzysowych (współautorka, Racibórz 2014), Laski mikrojęzyk literacki w kontekście społecznym i kulturowym (Racibórz 2013).

E-mail: grazyna.balowska@uni.opole.pl.

Referencje

 1. Banzhaf H., Živly jako obraz člověka, Bratislava 2001.
 2. Bittnerová D., Schindler E., 1997, Česká přísloví. Soudobý stav konce 20. století, Karolinum Praha.
 3. Brückner A., 1985, Mitologia słowiańska i polska, Wstęp i opracowanie Stanisław Urbańczyk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 4. Chlebda W., 2005, Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacje lingwistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 5. Chlebda W., Tarsa J., 1994, Pytania o skrzydlate słowa, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Filologia Rosyjska 32, Opole, s. 39-48.
 6. Gieysztor A., 2006, Mitologia Słowian, Warszawa.
 7. Kowalski P., 2007, Kultura magiczna. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Łuczyński M., 2011, Kognitywna definicja Peruna: Etnolingwistyczna próba rekonstrukcji fragmentu słowiańskiego tradycyjnego mitologicznego obrazu świata, „Studia Mythologica Slavica” XIV, s. 219-230.
 9. Orłoś T.Z., 1997, Skrzydlate słowa pochodzenia biblijengo w języku czeskim i polskim, [w:] Problemy frazeologii europejskiej II, red. A.M. Lewicki, W. Chlebda, s. 123-127.
 10. Ouředník P., 1994, Aniž jest co nového pod sluncem, Praha.
 11. Pietrak-Meiser H., 1993, Słownik frazeologiczny czesko-polski, Lublin.
 12. Pietryga A., 2003, Opozycja homo – animal a manicheizm, [w:] Opozycja homo – animal w języku i kuturze, Język a kultura, tom 15, s. 27–32.
 13. Rejzek J., 2001, Český etymologický slovník, Praha.
 14. Vademecum. Niebezpieczne zjawiska meteorologiczne: geneza, skutki, częstość występowania, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2013.