Na dziewięćdziesięciolecie Profesora Janusza Siatkowskiego

Main Article Content

Dorota Krystyna Rembiszewska

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rembiszewska, D. K. (2019). Na dziewięćdziesięciolecie Profesora Janusza Siatkowskiego. Bohemistyka, (2), 275-282. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bo/article/view/18967
Dział
KRONIKA

Referencje

 1. Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, (red.) Stanisław Glinka, Antonina Obrębska-Jabłońska, Janusza Siatkowski, t. I, Warszawa–Wrocław 1980.
 2. Basaj Mieczysław, Siatkowski Janusz, 2006, Bohemizmy w języku polskim. Słownik, Warszawa.
 3. Dubisz Stanisław, 2014, Profesor Janusz Siatkowski – polonista, bohemista, slawista, „Bohemistyka”, z. 3, s. 293–299.
 4. Nehring Władysław, 2017, Wpływ języka i literatury staroczeskiej na język i literaturę staropolską, przełożył Janusz Siatkowski, do druku przygotował, posłowiem i indeksami opatrzył Mieczysław Balowski, Poznań.
 5. Popowska-Taborska Hanna, 1999, O Profesorze Januszu Siatkowskim – oficjalnie (i mniej oficjalnie), „Prace Filologiczne”, t. 44, s. 9–12.
 6. Rembiszewska Dorota K., 2017, Dopisek do wspomnień profesora Janusza Siatkowskiego o badaniach na Warmii i Mazurach, [w:] Protestanci na Mazurach. Historia i literatura. Studia, redakcja naukowa Jarosław Ławski, Dariusz Zuber, Kazimierz Bogusz, Białystok–Ełk 2017, s. 227–233.
 7. Rembiszewska Dorota K., Siatkowski Janusz, 2018, Pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie. Studia wyrazowe, Warszawa.
 8. „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”.
 9. Siatkowska Ewa, Siatkowski Janusz, Wybór tekstów staroczeskich, wyd. 2 poprawione i uzupełnione, Warszawa 1988.
 10. Siatkowski Janusz, Bibliografia prac, http://ispan.waw.pl/default/pl/uczeni-z-kregu-is-pan/1108-prof-dr-hab-janusz-siatkowski, dostęp 24.02.2019.
 11. Siatkowski Janusz, 1959, Z prac na wpływami czeskimi na polszczyznę XVI wieku, „Sprawozdania z prac naukowych Wydziału Nauk Społecznych”, t. II, nr 3–4, s. 35–42.
 12. Siatkowski Janusz, 1964, Wpływy czeskie w Modlitewniku siostry Konstancji, „Slavia Occidentalis”, t. 24, s. 195–234.
 13. Siatkowski Janusz, 1962, Dialekt czeski okolic Kudowy, cz. I: Fonetyka – słowotwórstwo, cz. II: Fleksja – słownictwo – teksty, Wrocław.
 14. Siatkowski Janusz, 1976, Badania nowych dialektów mieszanych i mowy miejskiej w Czechach, SFPS, t. 15, s. 269–283.
 15. Siatkowski Janusz, 1978, Zakres i charakter wpływu języka czeskiego na polski, „Z polskich studiów slawistycznych”, ser. V: Językoznawstwo, Warszawa 1978, s. 307–314.
 16. Siatkowski Janusz, 1983, Interferencje językowe na Warmii i Mazurach, SFPS, t. 21, s. 103–115.
 17. Siatkowski Janusz, 1985, Przedcyrylometodejska i starobułgarska terminologia chrześcijańska w języku polskim, [w:] Od Wisły do Maricy. От Висла до Марица, Kraków 1985, s. 154–167.
 18. Siatkowski Janusz, 1987a, Bułgarskie -ište i polskie -isko w nominach loci, [w:] Slawistyczne studia językoznawcze, Wrocław, s. 343–348.
 19. Siatkowski Janusz, 1987b, O bułgarsko-polskim słowotwórstwie konfrontacyjnym, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 24, s. 269–278.
 20. Siatkowski Janusz, 1988, Nomina loci w języku starosłowiańskim (starobułgarskim), „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego”, Slawistyka nr 5 (1988), (druk 1991), s. 109–118.
 21. Siatkowski Janusz, 1995, Mowa miejska w Czeskim atlasie językowym, [w:] Wielkie miasto – czynniki integrujące i dezintegrujące, Łódź, t. II, s. 39–47.
 22. Siatkowski Janusz, 1995b, (rec.), Český jazykový atlas, t. I, Praha 1992, SFPS, t. XXXII, s. 365–378.
 23. Siatkowski Janusz, 1999, (rec.), Český jazykový atlas, t. II, Praha 1997, SFPS, t. 35, s. 335–347.
 24. Siatkowski Janusz, 2001, (rec.), Český jazykový atlas, t. III, Praha 1999, s. 577, SFPS, t. 37, s. 255–266.
 25. Siatkowski Janusz, 2002a, Co ma wspólnego łapka z jabłkiem? (z prac nad Atlasem ogólnosłowiańskim), [w:], red. Sławomir Gala, Łódź 2002, s. 479–482.
 26. Siatkowski Janusz, 2002b, O trudnościach w ustalaniu legend do map Atlasu ogólnosłowiańskiego, „Roczniki Humanistyczne”, t. 49–50. Językoznawstwo. Prace ofiarowane Profesorowi Zenonowi Leszczyńskiemu, Lublin 2001–2002, s. 373–378.
 27. Siatkowski Janusz, 2003, (rec.) Český jazykový atlas, t. IV, Praha 2002, s. 626, SFPS t. 38, s. 219–233.
 28. Siatkowski Janusz, 2004, Studia nad wpływami obcymi w Ogólnosłowiańskim atlasie językowym, Warszawa.
 29. Siatkowski Janusz, Rembiszewska Dorota K., 2004, O możliwościach prezentowania zróżnicowania leksykalno-morfologicznego na mapach Atlasu ogólnosłowiańskiego, [w:] Kontakty językowe w Europie Środkowej. Sprachkontakte in Mitteleuropa, red. Andrzej Kątny, Olecko 2004, s. 44–45.
 30. Siatkowski Janusz, 2005, Słowiańskie nazwy wykonawców zawodów w historii i dialektach, Warszawa.
 31. Siatkowski Janusz, 2006, Obce nazwy geograficzne w języku czeskim i polskim, Warszawa.
 32. Siatkowski Janusz, 2007, (rec.), Český jazykový atlas, t. V, Praha 2005, s. 680, SFPS, t. 42, s. 311–325.
 33. Siatkowski Janusz, 2010, Do Czech przez zieloną granicę, „Z dziejów harcerstwa w Mińsku Mazowieckim”, z. 3.
 34. Siatkowski Janusz, 2012, Słowiańskie nazwy części ciała w historii i dialektach, Warszawa.
 35. Siatkowski Janusz, 2013, (rec.), Český jazykový atlas. Dodatky, Praha 2011, s. 579 + 2 płyty CD z tekstami gwarowymi, SFPS, t. 48, s. 295–300.
 36. Maryniakowa Irena, Rembiszewska Dorota K., Siatkowski Janusz, 2014, Różnojęzyczne słownictwo gwarowe Podlasia, Suwalszczyzny i północno-wschodniego Mazowsza, Warszawa.
 37. Siatkowski Janusz, 2015, Studia nad słowiańsko-niemieckimi kontaktami językowymi, Warszawa.
 38. Siatkowski Janusz, 2017a, Czesko-polskie pogranicze językowe w świetle ankiet Georga Wenkera, Warszawa 2017, s. 89 + mapa.
 39. Siatkowski Janusz, Basaj Mieczysław, 1991, Słownik czesko-polski. Česko-polský slovník, Warszawa–Praha; wydanie drugie, uaktualnione, Warszawa 2002; wydanie trzecie, Warszawa 2007; wydanie czwarte, Warszawa 2010.
 40. Siatkowski Janusz, 2017b, Co zostało z dialektu czeskiego w okolicy Kudowy?, [w:] Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku, red. Dorota K. Rembiszewska, Warszawa 2017, s. 147 155.
 41. Waniakowa Jadwiga 2019, Jubileusz Profesora Janusza Siatkowskiego, [w:] Słowiańszczyzna i okolice. Księga dedykowana Profesorowi Januszowi Siatkowskiemu, Warszawa [w druku].