Vědecko-výzkumná práce poznaňské bohemistyki

Main Article Content

Mieczysław Balowski

Abstrakt

Autor popisuje vědecký výzkum prováděný na Katedře slovanských jazyků a literatur Univerzity A. Mickiewicze v Poznani. Popisuje také výzkumné národní a mezinárodní projekty a granty. Celek je doplněn bibliografií prací zaměstnanců katedry.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Balowski, M. (2020). Vědecko-výzkumná práce poznaňské bohemistyki. Bohemistyka, (3), 413–422. https://doi.org/10.14746/bo.2019.3.11
Dział
KRONIKA

Referencje

 1. Balowski Mieczysław, 2008, Slavia Orthodoxa, Slavia Latina, Slavia – Czechia, [w:] Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym, red. M. Balowski, J, Svoboda, Racibórz, s. 13–22. ISBN 978–83–60730–15–7.
 2. Balowski Mieczysław, 2011a, K otázce dějin české aforistiky, [w:] Svět kreslený slovem, red. M. Balowski, M. Hádková, UJEP, Ústí nad Labem, s. 66–76. ISBN 978–80–7414–365–6.
 3. Balowski Mieczysław, 2011b, Walencja kulturowa a identyfikacja narodowa w społeczeństwie wielokulturowym, [w:] Tożsamość na styku kultur, red. I. Masojć i H. Sokołowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Wilno, s. 165–175. ISBN 978–9955–20–693–4.
 4. Balowski Mieczysław, 2012, Sémantická relace protikladu ve frazeologických jednotkách, [w:] Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, red. Světla Čmejrková, Jana Hoffmannová, Jana Klímová, Česká Karolinum, Praha, s. 383–388, ISBN 978–80–246–2121–0.
 5. Balowski Mieczysław, 2013, Sobotkovy aforismy na pozadí současné české aforistiky, „Bohemistyka”, nr 3, s. 184–196, ISSN 1642–9893.
 6. Balowski Mieczysław, 2015a, Przemiany języka czeskiego: spisovná čeština czy standardní jazyk?, [w:] Języki słowiańskie w procesie przemian, red. Gabriela Olchowa, Mieczysław Balowski, Univerzita M. Bela v Banské Bystrici, Banská Bystrica, s. 9–19, ISBN 978–80–557–1056–3.
 7. Balowski Mieczysław, 2015b, Socjolingwistyczne uwarunkowania rozwoju języka polskiego na polsko-czeskim pograniczu, [w:] Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych, red. Feliks Czyżewski, Marek Olejnik, Alicja Pihan-Kijasowa, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin–Włodawa, s. 35–46, ISBN 978–83–7847–309–1.
 8. Balowski Mieczysław, 2016, Wpływ globalizacji na język i kulturę polsko-czeskiego pogranicza, [w:] Глобализационные процессы и их влияние на языковое и цивилизационное развитие славянских этносов. Редколлегия: Д.Ю. Ващенко, М.М. Макарцев, Г.П. Нещименко (отв. ред.), Г.П. Пилипенко, Москва, ISBN–978–5–7576–0357–5.
 9. Balowski Mieczysław, 2018a, Československý jazyk a myšlenka nezávislého národa. [w:] Čeština jako cizí jazyk v průsečíku pohledů, red. Svatava Škodová, Milan Hrdlička, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha. ISBN 978–80–7308–884–2.
 10. Balowski Mieczysław, 2018b, Językoznawstwo komparatystyczne a badania naukowe Ed- warda Lotki, „Bohemica Olomucensia”, s. 11–31. ISSN 1803-876X.
 11. Balowski Mieczysław, Balowska Grażyna, 2008, Problemy ze standaryzacją współczesnego języka czeskiego (część 1), „Bohemistyka”, nr 1–4, s. 197–208. ISSN 1642–9893.
 12. Brodniewicz Joanna, 2015, Zvláštní druh cestopisu – Vzpomínky z vyhnanství na Sibiř Faustyna Ciecierského, [w:] Fenomén cestopisu v literatuře a umění střední Evropy, red. Jiří Hrabal, Univerzita Palackého v Olomouci, Ołomuniec, s. 232–250, ISBN ISBN 978–80–244–4876–3.
 13. Czachór Sylwia, 2013, Boska władza reżysera. Karel Hugo Hilar – pierwszy nowoczesny reżyser w czeskim teatrze, „Poznańskie Studia Slawistyczne”, nr 5, s. 75–87, ISSN 2084–3011.
 14. Czachór Sylwia, 2015, Przemiany wartości zarejestrowane w teatrze. Uwagi na marginesie cyklu »Perverze v Cachach«, w: Konstrukcje i dekonstrukcje tożsamości. Tom IV: Wartości w świecie słowiańskim, red. Ewa Golachowska i Dorota Pazio-
 15. Wlazłowska, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa, s. 87–97, ISBN 978–83–64031–27–4.
 16. Czachór Sylwia, 2016, Pokoleniowe różnice w artystycznym obrazowaniu doświadczenia totalitarnej przeszłości w czeskim teatrze najnowszym, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” IV, s. 49–58, ISSN 2353–8546.
 17. Der Holocaust in den mitteleuropaischen Literaturen und Kulturen: Probleme der Poetisierung und Aesthetisierung, 2016, red. Reinhard Ibler, ibidem Verlag, Stuttgart. ISBN 978–3–8382–0952–4.
 18. Doświadczanie codzienności w języku i w literaturze czeskiej, 2015, red. Mieczysław Balowski, Poznań. ISBN 978–83–63090–60–9.
 19. Firlej Agata, 2010, Czarny kruk. O Janie Skácelu i jego poezji, Poznań. ISBN 978–83–926152–8–6.
 20. Firlej Agata, 2011, Mácha w awangardowym teatrze E.F. Buriana, „Poznańskie Studia Slawistyczne”, nr 1, s. 57–69. ISSN 2084–3011.
 21. Firlej Agata, 2015a, Balik Stepan, Czesi: naród bohaterów! O kukiełkowym sabotażu, kobiecym wywiadzie, recesse i innych nieoczywistych formach oporu, „Teksty Drugie” 2015, nr 148, s. 229–240, ISSN 0867–0633.
 22. Firlej Agata, 2015b, Poznań–Prague–Giessen research cooperation in the area of representation and reception od Shoah in Central European literatures and cultures, „Bohemistyka” 2015, nr XV, s. 96–98, ISSN 1642–9893.
 23. Firlej Agata, 2015c, Zakonnica w teatrze czyli feminizm po chrześcijańsku. O trzech sztukach Lenki Lagronovej, [w:] Divadlo v české a polské literatuře/ Teatr w literaturze czeskiej i polskiej, red. Libor Martinek, Slezska univerzita v Opave, Opava, s. 220–225, ISBN 978–80–7248–668–7.
 24. Firlej Agata, 2016, Nieobecność. Ujęcia Szoa w czeskiej dramaturgii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ISBN 978–83–323–2998–8.
 25. Firlej Agata, 2017, Dwa teatry. O opisywaniu czegoś, czego nie ma, „Poznańskie Studia Slawistyczne” nr 12, s. 363–371. ISSN 2084–3011.
 26. Gawarecka Anna, 2005, Wygnańcy ze światów minionych. O czeskiej dekadencji, Wydawnictwo UAM, Poznań. ISBN 978–83–232177–9–4.
 27. Gawarecka Anna, 2010, Budziciel wśród cyrkowców, czyli Eduarda Bassa gra z czeską popularną mitologią narodową, [w:] Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w języku i literaturze czeskiej, red. M. Balowski, Poznań, s. 153–171. ISBN 978–83–926152–7–9.
 28. Gawarecka Anna, 2012, Margines i centrum. Obecność form kultury popularnej w literaturze czeskiej dwudziestolecia międzywojennego, Wydawnictwo UAM, Poznań, ISBN 978–83–232–2307–8.
 29. Gawarecka Anna, 2019a, Był tylko wodą ten, który o tym opowiadał. Ponowoczesna obecność mitu w twórczości Miloša Urbana, w druku.
 30. Gawarecka Anna, 2019b, Groźna codzienność i codzienna groza. O grze z konwencjami horroru w literaturze czeskiej, w druku.
 31. Gawarecka Anna, 2019c, O trwałości inspiracji awangardowych. Fenomen czeskiego surrealizmu, w druku.
 32. Grygerková Marcela, 2017, České frazémy obsahující číslovky, [w:] Parémie národů slovanských VIII, red. Simona Mizerová, Univerzita Ostravská, Ostrava, s. 34–42. ISBN 978–80–7464–905–9.
 33. Chaos i ład w języku i literaturze czeskiej, 2016, red. Mieczysław Balowski, Poznań. ISBN 978–83–63090–72–2.
 34. Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i w literaturze czeskiej, 2012, red. Mieczysław Balowski, Poznań. ISBN 978–83–63090–21–1.
 35. Kowalska Urszula, 2014, »Všichni lidé sou vlastně jedna generace, ne?« O poszukiwaniu narodowej i pokoleniowej tożsamości, [w:] Václav Havel. Człowiek – Pisarz – Filozof – Polityk, Poznań, s. 61–76, ISBN 978–83–63090–48–7.
 36. Kowalska Urszula, 2015, »Tato noc nebude krátká...« Doświadczenie roku 1968 w czeskiej literaturze emigracyjnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 348 s. ISBN 978–83–232–2893–6.
 37. Kowalska Urszula, 2016, »Pan śpiewak, świat widzi ponuro...« Słowiański bard, popularny tekściarz czy ponadczasowy poeta? O twórczości Karla Kryla i Jacka Kaczmarskiego, IFS UAM, Wydawnictwo PRO, Poznań, ISBN 978–83–63090–96–8.
 38. Mielczarek Joanna, 2010a, Rozwój rzeczowników abstrakcyjnych w języku czeskim (na materiale pochodzącym z szesnastowiecznego tekstu moralistycznego »Řeči a naučení z hlubokých mudrců«) i polskim, [w:] Język polski – wczoraj, dziś, jutro..., red. B. Czopek-Kopciuch, P. Żmigrodzki, Kraków, s. 274–279. ISBN 978–83–89425–61–4
 39. Mielczarek Joanna, 2010b, Stratyfikacja odmian współczesnego języka czeskiego a rozwój sztuki narracyjnej w XX w., „Beiträge der europäischen slavistischen Linguistik“ (Polyslav), No 13, München–Berlin, s. 173–177. ISSN 2391–7768.
 40. Na styku kultury polskiej i czeskiej: dziedzictwo, kontynuacje, inspiracje, 2011, red. Mieczysław Balowski, Poznań. ISBN 978–83–63090–04–3.
 41. Obcy czy inny w języku i w literaturze czeskiej, 2018, red. Mieczysław Balowski, Poznań. ISBN 978– 83–63090–21–0.
 42. Pešina Jan, 2011, Od tradycji duchowej do tradycji świeckiej. Historyczne metamorfozy czeskiego dziedzictwa świętowacławskiego, [w:] Progi, pasaże, granice w kulturach słowiańskich, red. A. Gawarecka, M. Balowski, Instytut Filologii Słowiańskiej, Poznań, s. 125–142. ISBN 978–83–63090–00–5.
 43. Pešina Jan, 2012, Demytizace a blasfémie v české svatováclavské tradici, [w:] Tabu w oku szeroko otwartym, red. N. Długosz przy współpracy Z. Dimoskiego, Poznań, s. 105–112. ISBN 83–60517–83–3.
 44. Pešina Jan, 2015, O tym, jak Hus stał się Husem albo droga życiowa czeskiego reformatora w dwudziestu rozdziałach, „Poznańskie Studia Slawistyczne”, nr 1, s. 415–418, ISSN 2084–3011.
 45. Pešina Jan, 2016, Tradycje religijne w czeskim dyskursie tożsamościowym okresu międzywojennego, „Poznańskie Studia Slawistyczne”, nr 1, s. 243–255, ISSN 2084–3011.
 46. Skibska Anna Maria, 2016, Retoryka erotyzmu w prozie Milana Kundery, „Bohemistyka”, nr 1, s. 19–50. ISBN 1642–9893.
 47. Skibska Anna Maria, 2018, Miniaturowe perspektywy urbanistyczno-krajoznawcze Karela Čapka, „Bohemistyka”, nr 2, s. 105–136. ISBN 1642–9893.
 48. Skibska Anna Maria, 2019, Fatyczność: od filozofii dialogu do filozofii spotkania, w druku.
 49. Sliwka Roman, 2014, Frazémy s »gastro« komponenty u F.L. Čelakovského, [w:] Parémie národů slovanských VII., red. Eva Mrhačová, Urszula Kolberová, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava, s. 165–170, ISBN 978–80–7464–704–8.
 50. Sliwka Roman, 2014, Sposoby wykorzystania terminologii w reklamie (na przykładzie reklamy samochodów i kosmetyków), [w:] Leksykograficzne problemy opisu teminologii (ze szczególnym uwzględnieniem terminologii zintegrowanego systemu reagowania w sytuacjach kryzysowych), red. Mieczysław Balowski, PWSZ, Racibórz, s. 175–185, ISBN 978–83–63090–56–2.
 51. Sliwka Roman, 2015, Doznawanie codzienności w czeskich mediach (próba analizy), [w:] Doświadczanie codzienności w języku i w literaturze czeskiej, red. M. Balowski, IFS, Poznań, s. 431–439, ISBN 978–83–63090–60–9.
 52. Sliwka Roman, 2016, Czeskie frazeologizmy z pola tematycznego JEDZENIE w konfrontacji z frazeologizmami polskimi i słowackimi, [w:] Dialog z tradycją V. Językowe dziedzictwo kultury materialnej, red. Ewa Młynarczyk, Ewa Horyń, Collegium Columbinum, Kraków, s. 363–374, ISBN 978–83–7624–184–5.
 53. Sliwka Roman, 2016, Perswazyjny aspekt morfologii w polskiej i czeskiej reklamie, IFS UAM, Wydawnictwo PRO, Poznań, 182 s. ISBN 978–83–63090–01–2.
 54. The Aspects of Genres in the Holocaust Literatures in Central Europe/Die Gattungsaspekte der Holocaustliteratur in Mitteleuropa, 2015, red. Jiří Holý, Akropolis, Praha. ISBN 978–80–7470–092–7.
 55. The Holocaust in Centraleuropean Literatures and Cultures: Problems of Poetization and Aestheticization, 2016, Press Stuttgart, ISBN 978–3–8382–0952–4.
 56. Václav Havel. Człowiek – Pisarz – Filozof – Polityk, 2014, red. Mieczysław Balowski, Bogusław Bakuła, IFS UAM, Poznań. ISBN 978–83–63090–48–7.