Morfologická forma a její význam

Main Article Content

Milan Hrdlička

Abstrakt


Při rozboru jazykových jednotek se sleduje vztah mezi formou a mezi obsahem. Pokud jde o kvalitu daného vztahu, lingvisté zkoumají, zda, event. jakým způsobem se významová složka promítá do své formální realizace. Vztah mezi formou a významem je arbitrární a konvenční. Pokud jde o kvantitativní stránku vztahu forma – význam, sleduje se poměr mezi formou a počtem významových jednotek. Určitá forma může vyjadřovat více významů. Některé formy mají stejný nebo podobný význam, často se však liší frekvencí, stylem, významovými nuancemi. Popisuje se rozdíl mezi přístupem sémaziologickým (ten v popisu češtiny pro cizince dominuje) a onomaziologickým, který nabízí nové možnosti popisu mluvnického systému češtiny.Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hrdlička , M. (2019). Morfologická forma a její význam . Bohemistyka, (4), 475–483. https://doi.org/10.14746/bo.2019.4.3
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Čermák F., 2004, Jazyk a jazykověda, Praha: Karolinum.
 2. Černý J., 1998, Úvod do studia jazyka, Olomouc: Rubiko.
 3. Dolník J., 1993, Gramatika slovenčiny pre vyučovanie cudzincov. In: J. Mlacek (ed.), Studia Academica Slovaca, Bratislava: Stimul, s. 62–70.
 4. Dolník J., 2009, Všeobecná jazykoveda. Opis a vysvetlovanie jazyka, Bratislava: Veda.
 5. Erhart A., 1984, Základy jazykovědy, Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
 6. Hausenblas K., Kuchař J. a kol., 1974, Čeština za školou, Praha: Orbis.
 7. Hrbáček J., 1999, Úvod do studia jazyka, Praha: FF UK.
 8. Hrdlička M., 2008, K otázce výkladu „neparalelních“ gramatických kategorií a jevů. In: J. Hasil (ed.), Čeština jako jazyk cizí V. Materiály z V. Mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku, Praha: FF UK, Euroslavica, s. 63–69.
 9. Hrdlička M., 2009, Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka. K prezentaci české gramatiky v učebnicích češtiny pro cizince, Praha: Karolinum.
 10. Hrdlička M., 2014, K prezentaci české deklinace jinojazyčným mluvčím, „Studie z aplikované lingvistiky” 5, č. 2, s. 98–115.
 11. Mathesius V., 1932, O požadavku stability ve spisovném jazyce. In: B. Mathesius, M. Weingart (eds.), Spisovná čeština a jazyková kultura, Praha: Melantrich, s. 14–31.
 12. Skalička Vl., 1960, Vývoj jazyka, Praha: Státní pedagogické nakladatelství.