Slovenské, české a poľské lingvistické termíny z hľadiska syntaktickej motivácie

Main Article Content

Marta Vojtekova

Abstrakt


Štúdia sa zaoberá jazykovednými termínmi v slovenčine, češtine a poľštine. Opisuje a konfrontuje lingvistické termíny ako terminologicky motivované jednotky z aspektu syntaktickej motivácie, poukazuje na kooperáciu terminologickej a syntaktickej motivácie, pričom vychádza z teórie lexikálnej motivácie. Opis problematiky i závery sa zakladajú na výskume rozsiahlej materiálovej bázy Slovníka slovanské lingvistické terminologie 1, 2 (Jedlička (ed.) 1977, 1979), ale aj novších prameňov. Štúdia poukazuje na pomer, distribúciu a konkurenciu jednoslovných a viacslovných (syntakticky motivovaných) pomenovaní v oblasti lingvistiky, ako aj na medzijazykové zhody a diferencie pri pomenúvaní totožných denotátov. Na základe výskumu sú vydelené konštrukčné typy viacslovných jazykovedných termínov v slovenčine, češtine a poľštine. Poukazuje sa na najviac zastúpené konštrukčné typy, ako aj na interlingválne zhody a diferencie v konštrukčnom členení.Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Vojtekova, M. (2019). Slovenské, české a poľské lingvistické termíny z hľadiska syntaktickej motivácie. Bohemistyka, (4), 501–522. https://doi.org/10.14746/bo.2019.4.5
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Buzássyová K., Jarošová A. (eds.), 2006, Slovník súčasného slovenského jazyka. A–G. Bratislava: VEDA.
 2. Cząstka-Szymon B., Synowiec H., Urban K., 1996, Mały słownik terminów gramatycznych. Kraków–Warszawa: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego.
 3. Dubisz S. (ed.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Furdík J., 2008, Teória motivácie v lexikálnej zásobe. Ed. M. Ološtiak. Košice: Vydavateľstvo LG.
 5. Gołąb Z., Heinz A., Polański K., 1970, Słownik terminologii językoznawczej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 6. Gruszczyński W., Bralczyk J. (eds.), 2002, Słownik gramatyki języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Spółka Akcyjna.
 7. Grzegorczykowa R., Laskowski R., Wróbel H., 1999, Gramatyka współczesnego języka polskiego: morfologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Jarošová A., Buzássyová K. (eds.), 2011, Slovník súčasného slovenského jazyka. H–L. Bratislava: VEDA.
 9. Jarošová A. (ed.), 2015, Slovník súčasného slovenského jazyka. M–N. Bratislava: VEDA.
 10. Jedlička A. (ed.), 1977, Slovník slovanské lingvistické terminologie 1. Praha: Academia.
 11. Jedlička A. (ed.), 1979, Slovník slovanské lingvistické terminologie 2. Praha: Academia.
 12. Kačala J., Pisárčiková M., Považaj M. (eds.), 2003, Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava: VEDA.
 13. Mistrík J. (ed.), 1993, Encyklopédia jazykovedy. Bratislava: Vydavateľstvo Obzor.
 14. Mistrík J., 2002, Lingvistický slovník. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá.
 15. Ološtiak M., 2015, O terminologickej motivácii v lexike, [in:] Jazyková kultúra a terminológia: zborník štúdií venovaný Matejovi Považajovi. Bratislava: VEDA, s. 56–84.
 16. Oravec J., Bajzíková E., Furdík J., 1988, Súčasný slovenský spisovný jazyk: morfológia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.
 17. Podlawska D., Płóciennik I., 2002, Leksykon nauki o języku. Bielsko-Biała: Park.
 18. Polański K. (ed.), 2003, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław– Warszawa–Kraków: Ossolineum.
 19. Skarżyński M., 2000, Słownik przypomnień gramatycznych dla studentów filologii polskiej. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 20. Szulc A., 1984, Podręczny słownik językoznawstwa stosowanego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 21. Urbańczyk S., Kucała M., 1999, Encyklopedia języka polskiego. Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum.
 22. Vojteková M., 2018, Slovenské a poľské jazykovedné termíny z aspektu vybraných typov lexikálnej motivácie, [in:] Jazykovedná terminológia v slovanskom kontexte. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, s. 7–37.