Emigracja jako czynnik konsolidacji i rewizji kobiecego projektu tożsamościowego. Węgierskie doświadczenia Boženy Němcovej

Main Article Content

Marcin Filipowicz

Abstrakt

W latach pięćdziesiątych XIX wieku austriackie władze zastosowały represje wobec niektórych działaczy czeskiego ruchu narodowego, co w wielu przypadkach prowadziło do dobrowolnej lub przymusowej emigracji. Dotyczyło to również męża Boženy Němcovej – Josefa. W 1850 roku, mając świadomość nadchodzącej zmiany klimatu politycznego, zdecydował się złożyć podanie o przeniesienie na Węgry. Artykuł koncentruje się na korespondencji pisarki z tego okresu oraz jej dzienniku podróży (Vzpomínky z cesty po Uhřích – 1854) i próbuje odpowiedzieć na następujące pytanie, czy opór pisarki wobec konieczności udania się na emigrację stanowił istotny moment w kształtowaniu się jej kobiecej tożsamości?

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Filipowicz, M. (2020). Emigracja jako czynnik konsolidacji i rewizji kobiecego projektu tożsamościowego. Węgierskie doświadczenia Boženy Němcovej. Bohemistyka, (1), 5-21. https://doi.org/10.14746/bo.2020.1.1
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA
Biogram autora

Marcin Filipowicz, Uniwersytet Hradec Králové

dr hab., bohemista, słowacysta, literaturoznawca, adiunkt w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, docent w Katedrze Języka Czeskiego i Literatury Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Hradec Králové. Główne zainteresowania naukowe: czeska literatura i kultura XIX wieku, gender studies, badania nacjonalizmów, pamięć kulturowa. Ostatnio opublikowane prace: Pamięć domu w gatunku sagi rodzinnej, [w:] Słowiańska pamięć / Slavic Memory (Kraków 2017), Meziidylic kouso udržností a to u hou po individuální emancipaci. Logika na rativu v subžánru rodinné ságy („Slovenská literatúra” 2018, nr 2), Česko-slovenské společenství na půdě současné fanouškovské literatury. Případ fan do mu Harry Po tter („Slovenská literatúra” 2019, nr 3; współau to rka T. Šmídová), Slibný pokus o úpravu periodizace dějin české literatury 19. století („Česká literatura” 2019, nr 3). E- mail: marcin.filipowicz@uw.edu.pl.

Referencje

 1. Badinter Elisabeth, 1998, Historia miłości macierzyńskiej, przeł. K. Choiński, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.
 2. Blom Ida, Hagemann Karen, Hall Catherine (red.), 2000, Gendered Nations. Nationalism and Gender Order In the Long Nineteenth Century, Oxford – New York: Oxford University Press.
 3. Dominte Carmen, 2016, Travel writings as means of intercultural translation, „Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory”, nr 1, s. 139–154.
 4. Filipowicz Marcin, 2008, Urodzić naród. Z problematyki czeskiej i słowackiej literatury kobiecej XIX wieku, Warszawa: WUW.
 5. Frajkovská Jana, 2011, Po stopách pobytů Boženy Němcové, Praha: J. Frajkovská.
 6. Haluznický Bohumil, 1952, Božena Němcová a Slovensko, Bratislava: Tatran.
 7. Hroch Miroslav, 2009, Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů, Praha: SLON.
 8. Johnstone William M., 1983, The Ausrian Mind. An Intellectual and Social History 1848–1939, Berkeley–Los Angeles–London:University of California Press.
 9. Kozicka Dorota, 2003, Wędrowcy światów prawdziwych. Dwudziestowieczne relacje z podróży, Kraków: Universitas.
 10. Leerseen Joep, 2006, National Thought in Europe. A Cultural History, Amsterdam: Amsterdam University Press.
 11. Loužil Jaromír, 2005, K zápasu o J. G. Herdera u nás, „Česká literatura“, nr 5, s. 637–653.
 12. Pokorná Magdaléna, 2004, Předmluva, [w:] Němcová Božena, Korespondence II 1853-1856, opracowanie Robert Adam et al., Praha: Nakladatelství Lidové noviny.