Hranice, možnosti a úlohy komentáře (Jiří Kratochvil, Ludvík Vaculík)

Main Article Content

Miroslav Kotásek

Abstrakt

Na obecné úrovni se článek zabývá fungováním komentáře či metakomentáře v postmoderních prozaických textech. K doložení a rozpracování teoretických východisek využívá článek texty Jiřího Kratochvila a Ludvíka Vaculíka. Z pohledu hermeneutiky je struktura, která se odhaluje uvnitř literárních textů právě prostřednictvím komentáře, nazvána posthermeneutickou. Článek ukazuje, že tato posthermeneutická struktura je pevně spojena s perverzní situací ineditního publikování v Československu 70. let jak ji zachycuje Vaculíkův Český snář, stejně jako se situací ženského subjektu zobrazené v Kratochvilově povídce Příběh krále Kandaula. Článek dochází k závěru, že postmoderna staví čtenáře či recipienta před etickou volbu co se role literatury a obecně umění týče.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kotásek, M. (2020). Hranice, možnosti a úlohy komentáře (Jiří Kratochvil, Ludvík Vaculík) . Bohemistyka, (1), 55-71. https://doi.org/10.14746/bo.2020.1.3
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA
Biogram autora

Miroslav Kotásek, Masarykova univerzita

Mgr., Ph.D., bohemista, anglista, literaturoznawca, adiunkt w Instytucie Literatury Czeskiej Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Główne zainteresowania naukowe: teoria literatury, literatura i kultura popularna, teoria kultury, modernizm, awangarda. Ostatnio opublikowane prace: Český literární kyber punk a otázka žánru („Česká literatura” 2018), The Future Has already Pas sed („Bohemica Litteraria” 2016), Artificial In telligence in SF as a Model of the Post human Situation of Man kind („World Literature Studies” 2015), przekłady: Hay den White: Meta historie; Dick Hebdige: Subkultura a styl; Frank Kermo de: Smysl konců. E- mail: kotasek@phil.mu ni.cz.

Referencje

 1. Blanchot M., 1999, Literární prostor, Praha.
 2. Flax J., 1991, Thinking Fragments: Psychoanalysis, Feminism, and Postmodernism in the Contemporary West, Berkeley.
 3. Genette G., 1983, Narrative Discourse: An Essay in Method, Ithaca.
 4. Genette G., 1988, Narrative Discourse Revisited, Ithaca.
 5. Hassan I. H., 1967, Literature of Silence, New York.
 6. Hassan I. H., 1982, The Dismemberment of Orpheus: Toward a Postmodern Literature, Madison.
 7. Jameson F., 1971, Metacommentary, „PMLA” MXXXVI, č. 1, s. 9–18.
 8. Jirsa T., 2016, Tváří v tvář beztvarosti: Afektivní a vizuální figury v moderní literatuře, Brno.
 9. Kratochvil J., 1994, Orfeus z Kénigu, Brno.
 10. Kratochvil J., 2005, Literatura teď, [in:] Z dějin českého myšlení o literatuře 4 (1970–1989), ed. M. Přibáň, Praha, s. 282–297.
 11. Kristeva J., 1986, Psychoanalysis and the Polis, [in:] The Kristeva Reader, ed. T. Moi, New York, s. 301–320.
 12. Lévinas E., 1997, Totalita a nekonečno, Praha.
 13. Lyotard J.-F., 1993, O postmodernismu, Praha.
 14. Mersch D., 2010, Posthermeneutik, Berlin.
 15. Richterová S., 1991, Slova a ticho, Praha.
 16. Rorty R., 1989, Contingency, Irony, and Solidarity, New York.
 17. Suchomel M., 1997, Postmodernism in Czech Literature, [in:] International Postmodernism – Theory and Literary Practice, ed. H. Bertens a D. Fokkema, Amsterdam–Philadelphia, s. 419–422.
 18. Vaculík L., 1990, Český snář, Brno.
 19. Žižek S., 1992, Enjoy your Symptom! Jacques Lacan in Hollywood ond out, London.
 20. Žižek S., 2007, Nepolapitelný subjekt: chybějící střed politické ontologie, Chomutov.