Sandhi na granicy międzywyrazowej. Badanie sondażowe w czeskim korpusie języka mówionego Ortofon

Main Article Content

Lenka Ptak

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego artykułu jest sandhi w języku czeskim, analiza zjawiska oparta na materiale wyekscerpowanym z czeskiego korpusu języka mówionego ORTOFON. Norma literackiego języka czeskiego na granicy międzywyrazowej dopuszcza wyłącznie realizację bezdźwięcznego wygłosowego obstruentu przed nagłosowym sonantem. Przeprowadzone badania pokazują, że w języku czeskim dochodzi do częstych odstępstw od istniejącej normy literackiej. Na granicy międzywyrazowej rejestruje się wymówienia z udźwięczniającą spółgłoską w wygłosie przed nagłosowym sonantem. Odstępstwo od normy jest bardzo wysokie.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ptak , L. (2020). Sandhi na granicy międzywyrazowej. Badanie sondażowe w czeskim korpusie języka mówionego Ortofon. Bohemistyka, (2), 153-165. https://doi.org/10.14746/bo.2020.2.1
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA
Biogram autora

Lenka Ptak , Uniwersytet Wrocławski

LEN KA PTAK, dr, bohemistka, językoznawczyni, adiunkt w Zakładzie Bohemistyki Instytu tu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Główne zainteresowania naukowe: współczesny język czeski, słowacki i polski, zwłaszcza ich semantyka, leksykologia, słowotwórstwo. Ostatnio opublikowane prace: Przymiotniki o znaczeniu potencjalnym w językach czeskim, słowackim i polskim (Wrocław 2009); Tendencje przemian współczesnego nauczania języków obcych („No vi ny Sla wia” 2017, nr 6), Neologizmy z formantem obcym - ing we współczesnym języku czeskim („Slavica Wratisla viensia” 2018). E-mail: lenka.ptak@uwr.edu.pl.

Referencje

 1. Balowska G., 2006, Problematyka czeszczyzny potocznej nieliterackiej (tzw. obecná čeština) na łamach czasopisma »Naše řeč« w latach dziewięćdziesiątych, „Bohemistyka” 2006, nr 1, s. 25–46.
 2. Bogoczová I., 2012, Textová opora ke studiu mluveného českého jazyka a dialektologie, Ostrava.
 3. Cvrček V., Kováříková D., 2011, Možnosti a meze korpusové lingvistiky, „Naše řeč” 94, č. 3, s. 113–133.
 4. Čermák F., 1995, Jazykový korpus: Prostředek a zdroj poznání, „Slovo a slovesnost” 56, s. 119–140.
 5. Hála B., 1967, Výslovnost spisovné češtiny I, Praha.
 6. Hůrková J., 1995, Česká výslovnostní norma, Praha.
 7. Kopřivová M., Komrsková Z., Lukeš D., Poukarová P., Škarpová M., 2017, ORTOFON: Korpus neformální mluvené češtiny s víceúrovňovým přepisem. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha. Online: http://www.korpus.cz.
 8. Korytowska A., 2012, Sandhi w standardzie języka macedońskiego, Toruń.
 9. Krčmová M., 2008, Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty, Ostrava.
 10. Palková Z., 2007, Zvuková stavba češtiny v pohledu současného výzkumu, [w:] Komparacja współczesnych języków słowiańskich 2. Fonetyka. Fonologia, Opole, s. 461–478.
 11. Palková Z., 2013, Sandhiové modifikace v současné češtině, [w:] Sandhi w językach słowiańskich, red. A. Cychnerska, Toruń, s. 53–84.
 12. Palková Z., 1994, Fonetika a fonologie češtiny, Praha.
 13. Pianka W., 2000, Gramatyka konfrontatywna języków słowiańskich z komentarzem historycznym, [w:] Gramatyka konfrontatywna języków słowiańskich, t. I, red. W. Pianka, E. Tokarz, Katowice.
 14. Sawicka I., 2007, Sandhi. Upodobnienia pod względem dźwięczności, [w:] Komparacja współczesnych języków słowiańskich 2. Fonetyka. Fonologia, red. I. Sawicka, Opole, s. 175–180.
 15. Sawicka I., 2013, Wstęp [w:] Sandhi w językach słowiańskich, red. A. Cychnerska, Toruń, s. 7–46.