Příznak »tantum« v morfologii češtiny

Main Article Content

Miloslav Vondráček

Abstrakt

Neúplnost deklinačního/konjugačního paradigmatu ohebných slovních druhů je v obecné rovině popsána v gramatikách v rámci periferie slovního druhu (jako restrikce číselného paradigmatu jmen pomnožných, látkových a abstrakt, nestupňování vztahových adjektiv ap.), nebo v rámci gramatické kategorie (nepřítomnost tvarů 1. a 2. osoby neosobních sloves či jejich imperativu, nevytváření vokativu apersonálních jmen ap.). Skutečná korpusová data odpovídají této obecné charakteristice jen částečně.


Cílem příspěvku je hledání odpovědi, do jaké míry s nepravidelnostmi počítat při automatickém zpracování textu, jak je evidovat v databázích typu Internetová jazyková příručka nebo do jaké míry je promítnout do slovníků.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Vondráček, M. (2020). Příznak »tantum« v morfologii češtiny . Bohemistyka, (2), 166-176. https://doi.org/10.14746/bo.2020.2.2
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA
Biogram autora

Miloslav Vondráček, Ústav pro jazyk český AV ČR Praha

MILOSLAV VONDRÁČEK, PhDr., PaeDr., Ph.D., bohemi sta, językoznawca, pracownik naukowy Zakładu Grama tyki Instytutu Języka Czeskiego Akademii Nauk Republiki Czeskiej, adiunkt w Katedrze Języka i Literatury Czeskiejj, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Hradec Králové. Główne zainteresowania naukowe: morfologia semantyczna, składnia zdania prostego, współczesny język czeski. Ostatnio opublikowane prace: rozdziały Druhy slov, II.B Tvoření substantiv: Názvy přechýlené. Názvy látek. Kolektiva. In Velká akademická gramatika současné češtiny I (Praha 2018), 67 haseł w: Slovník afixů užívaných v češtině (Praha 2018), Jak na částice
a citoslovce. In Preliminária k moderní mluvnici češtiny (Olomouc 2015), kapito ly III/1 Vlastnosti slova a slovní druhy, III/1.1.1 Vlastnosti a druhy sub stantiv, III/2 Adjektiva, III/4 Číslovky, III/3.5.2 Morfologické kategorie slovesa, III/3.6–3.10 Adverbia. Předložky. Spojky. Částice. Citoslovce. In Akademická gramatika spisovné češtiny (Pra ha 2013), Vlastnosti slova a slovní druhy. In Úvahy o české morfologii (Olomouc 2013). E- ma il: miloslav.vondracek@ujc.cas.cz.

Referencje

  1. Kartotéka novočeského lexikálního archivu. Online: https://psjc.ujc.cas.cz (cit. 10.10.2019).
  2. Michalec V., Veselý V., 2016, K významu substantiv s převahou plurálových tvarů. „Slovo a slovesnost” 77, s. 163–183.
  3. Panevová J., Ševčíková M., 2011, Jak se počítají substantiva v češtině: Poznámky ke kategorii čísla. „Slovo a slovesnost” 72, s. 163–176.