Czeski odrodzeniowiec przekłada Pismo Św.

Main Article Content

Tomasz Lisowski

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lisowski, T. (2020). Czeski odrodzeniowiec przekłada Pismo Św. Bohemistyka, (1), 135-138. https://doi.org/10.14746/bo.2020.1.8
Dział
RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY
Biogram autora

Tomasz Lisowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab., polonista, językoznawca, profesor uczelni UAM, kierownik Zakładu Lingwistyki Antropologicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Główne zainteresowania naukowe: problematyka kształtowania się pisowni polskiej w drukach polskich u progu ery typograficznej, przeobrażenia form językowych w dobie staropolskiej i średniopolskiej, leksyka tekstów religijnych, a zwłaszcza polskich renesansowych przekładów biblijnych z uwzględnieniem intertekstowych relacji filiacyjnych z ówczesnymi przekładami czeskimi. Ostatnio opublikowane prace: Intelektualizacja i jej pochodne: standaryzacja i grafiza cja jako czynniki kształtujące polszczyznę literacką w początkach ery typograficznej, [w:] Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy (Katowice 2018), Przekłady Jakuba Wujka w odnowie leksyki Nowego Testamentu gdańskiego (1606). Ujęcie dystrybucyjno -kontekstowe (Poznań 2018), Demasculinisation of the Biblical Message. Polish Equivalents of the Greek Phrase ‘Children of God’ in the Renaissance Translations of the New Testament into Polish, „Slavia. Časopis pro slovanskou filologii” 2019). E- mail: lisowski@amu.edu.pl.

Referencje

  1. Josef Bartoň, Robert Dittmann, Český obrozenec překládá Písmo. Překladelské dílo Františka Novotného z Luže. Edice Janova evangelia. Scriptorium: Praha 2018, 160 s.
  2. Bartoň Josef, 2014, Zapomenutý překlad pozapomenutého obrozence: české čtveroevangelium Františka Novotného z Luže. „Clavibus unitis”, nr 3, s. 183–195.
  3. Bartoň Josef, 2016, Adjektiva na -(v)ší v evangelním překladu Františka Novotného z Luže a jejích církevněslovanská inspiracje. „Listy filologické”139, nr 3–4, s. 395–428.
  4. Bartoň Josef, 2018, Цеpкевнославянское языковое наследие как источник ческого библейского стиля в эпоху нациольного возрождения (Уникальный oпыт Франтишека Новотного из Лужи). „Slověne. International Journal of Slavic Studies” 7, 2, s. 179–198.
  5. Dittmann Robert, 2012, Dynamika textu Kralické bible v české překladatelské tradici, Olomouc: Refugium.