Phraseme and the motivationality of its meaning

Main Article Content

Michaela Křivancová

Abstrakt

While exploring the motivationality of Czech phraseological units, this article focuses undivided attention on ‘the motivation of word collocations’ induced by the relation between individual components and the phraseological whole, paying no regard to motivation inspired by phonetics, word formation, or semasiology/onomasiology. It is generally acknowledged that, in most cases, phraseological units are not directly and measurably motivated by their components. Our aim is to evidence that direct motivation can be traced in some phraseological groupings performing the denominating function and in phrasemes comprising a particular formal structure which will be described and supported by examples.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Křivancová, M. (2020). Phraseme and the motivationality of its meaning. Bohemistyka, (2), 207-216. https://doi.org/10.14746/bo.2020.2.5
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA
Biogram autora

Michaela Křivancová, University of South Bohemia

MICHAELA KŘIVANCOVÁ, dr, Ph.D., bohemistka, językoznawczyni, adiunkt w Instytucie Bohemistyki Uniwersytetu Południowoczeskiego w Českich Budějovicach. Głównezainteresowania: etnolingwistyka, językowy obraz świata, frazeologia czeska, współczesny język czeski zeszczególnym uwzględnieniem gramatyki, językowa analizakomunikatów. Ostatnio opublikowane prace: Pojďte s námido pohádky. Obraz pohádkových bytostí včeské frazeologii. In: Moderní lingvistika mezi pragmatickýmakognitivistickým přístupem (Plzeň 2017), Чешскаяфразеология с опорным словом »сказка«. In: Сборникматериалов Третьего Международного научногосеминара »Язык, литература икультура как гранимежкультурного общения« (Plzeň 2017), Čertovský guláš–druhá část. Obraz čertav české frazeologii („LinguaViva”2016), Čertovský guláš – první část. Obraz čertavčeské frazeologii („LinguaViva” 2015).E-mail: mkrivancova@ff.jcu.cz

Referencje

 1. Sources
 2. Bečka J.V., 1982, Slovník synonym a frazeologismů. 3. vyd. Praha: Novinář.
 3. Čelakovský F.L., 1949, Mudrosloví národu slovanského ve příslovích. 3. vyd. Praha: Vyšehrad.
 4. Čermák F. a kol., 2009, Slovník české frazeologie a idiomatiky. 1.–4. díl. Praha: LEDA.
 5. Čermák F., Holub J., 2016, Slovník české frazeologie a idiomatiky. 5. díl. Onomaziologický slovník. Praha: LEDA.
 6. Dobrovský J., 1963, Českých přísloví sbírka. Připravil M. Heřman. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.
 7. Flajšhans V., 2013, Česká přísloví. Sbírka přísloví, průpovědí a pořekadel lidu českého v Čechách, na Moravě a v Slezsku. (2 svazky). 2. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého.
 8. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, 2004, dotisk 3. vydání. Praha: Academia.
 9. Zaorálek J., 2000, Lidová rčení. 4. vydání. Praha: Academia.
 10. References
 11. Čermák F a kol., 2009, Slovník české frazeologie a idiomatiky. 4. díl. Praha: LEDA.
 12. Čermák F., 2017, Frazeologie a idiomatika. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová (eds.), CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. Brno: FF MU. Online: https://www.czechency.org/slovnik/cat/frazeologie_a_idiomatika [cit. 30.3.2018].
 13. Doležel L., 2003, Heterocosmica. Fikce a možné světy. Praha: Karolinum.
 14. Filipec J., Čermák F., 1985, Česká lexikologie. Praha: Academia.
 15. Hladká Z., 1995, Víceslovné lexikální jednotky. In: P. Karlík, M. Nekula, Z. Rusínová (eds)., Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 70–73.
 16. Hladká Z., 2017a, Motivace. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová (eds.), CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. Brno: FF MU. Online: https://www.czechency.org/slovnik/MOTIVACE [cit. 30.3.2018].
 17. Hladká Z., 2017b, Pojmenování. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová (eds.), CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. Brno: FF MU. Online: https://www.czechency.org/slovnik/POJMENOVÁNÍ [cit. 30.3.2018].
 18. Slovník spisovného jazyka českého, 2011. Praha: Ústav pro jazyk český ČSAV. Online: http://ssjc.ujc.cas.cz [cit. 1.3.2018].
 19. Večerka R. a kol., 2006, K pramenům slov. Uvedení do etymologie. Praha: Nakladatelství lidové noviny.