Phraseme and the motivationality of its meaning
PDF (English)

Jak cytować

Křivancová, M. . (2020). Phraseme and the motivationality of its meaning. Bohemistyka, 20(2), 207–216. https://doi.org/10.14746/bo.2020.2.5

Abstrakt

While exploring the motivationality of Czech phraseological units, this article focuses undivided attention on ‘the motivation of word collocations’ induced by the relation between individual components and the phraseological whole, paying no regard to motivation inspired by phonetics, word formation, or semasiology/onomasiology. It is generally acknowledged that, in most cases, phraseological units are not directly and measurably motivated by their components. Our aim is to evidence that direct motivation can be traced in some phraseological groupings performing the denominating function and in phrasemes comprising a particular formal structure which will be described and supported by examples.

https://doi.org/10.14746/bo.2020.2.5
PDF (English)

Bibliografia

Sources

Bečka J.V., 1982, Slovník synonym a frazeologismů. 3. vyd. Praha: Novinář.

Čelakovský F.L., 1949, Mudrosloví národu slovanského ve příslovích. 3. vyd. Praha: Vyšehrad.

Čermák F. a kol., 2009, Slovník české frazeologie a idiomatiky. 1.–4. díl. Praha: LEDA.

Čermák F., Holub J., 2016, Slovník české frazeologie a idiomatiky. 5. díl. Onomaziologický slovník. Praha: LEDA.

Dobrovský J., 1963, Českých přísloví sbírka. Připravil M. Heřman. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.

Flajšhans V., 2013, Česká přísloví. Sbírka přísloví, průpovědí a pořekadel lidu českého v Čechách, na Moravě a v Slezsku. (2 svazky). 2. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého.

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, 2004, dotisk 3. vydání. Praha: Academia.

Zaorálek J., 2000, Lidová rčení. 4. vydání. Praha: Academia.

References

Čermák F a kol., 2009, Slovník české frazeologie a idiomatiky. 4. díl. Praha: LEDA.

Čermák F., 2017, Frazeologie a idiomatika. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová (eds.), CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. Brno: FF MU. Online: https://www.czechency.org/slovnik/cat/frazeologie_a_idiomatika [cit. 30.3.2018].

Doležel L., 2003, Heterocosmica. Fikce a možné světy. Praha: Karolinum.

Filipec J., Čermák F., 1985, Česká lexikologie. Praha: Academia.

Hladká Z., 1995, Víceslovné lexikální jednotky. In: P. Karlík, M. Nekula, Z. Rusínová (eds)., Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 70–73.

Hladká Z., 2017a, Motivace. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová (eds.), CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. Brno: FF MU. Online: https://www.czechency.org/slovnik/MOTIVACE [cit. 30.3.2018].

Hladká Z., 2017b, Pojmenování. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová (eds.), CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. Brno: FF MU. Online: https://www.czechency.org/slovnik/POJMENOVÁNÍ [cit. 30.3.2018].

Slovník spisovného jazyka českého, 2011. Praha: Ústav pro jazyk český ČSAV. Online: http://ssjc.ujc.cas.cz [cit. 1.3.2018].

Večerka R. a kol., 2006, K pramenům slov. Uvedení do etymologie. Praha: Nakladatelství lidové noviny.