Genetické, lingvokulturologické a diskurzní aspekty české paremiologie na ukrajinském jazykovém pozadí

Main Article Content

Valerij Mokienko

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Valerij Mokienko , V. M. (2020). Genetické, lingvokulturologické a diskurzní aspekty české paremiologie na ukrajinském jazykovém pozadí. Bohemistyka, (2), 274-281. https://doi.org/10.14746/bo.2020.2.10
Dział
RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY
Biogram autora

Valerij Mokienko , Petrohradská univerzita

VALERIJ MOKIENKO, prof. dr hab., bohemista, językoznawca, slawista, frazeolog, profesor w Katedrze Filologii
Słowiańskiej Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego. Główne zainteresowania: leksykologia i frazeologia (synchroniczna i Dia- chroniczna), czeski jako język obcy, komparatystyka słowiańska, translatologia, słowiańska dialektologia, leksykografia. Ostatnio opublikowane prace: Чешский язык. Учебное пособие по разви- тию речи (Санкт-Петербург 2010), Образы русской речи. Историко этимологические очерки фразеологии (Мocква 2007), Phraseologie und Folklore: Ihre linguokulturelle und
lexikogra- fische Beschreibung. Kollektivmonografie (Greifswald 2018), Wo der Hund begraben liegt. Studien zur slawischen Parömiologie und Phraseologie von Valerij Michajlovič Mokienko (współre-daktor; Burlington–
Greifswald 2018). E-mail: mokienko40@mail.ru

Referencje

  1. Л. І. Даниленко. Чеська пареміологія в генетичному, лінгвокогнітивному і дискурсивному висвітленні [Текст]: монографія / Л. І. Даниленко; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2019. – 439 с.