The notional and pragmatic components of literal, figurative, and/or transferred meaning of phrasemes

Main Article Content

Michaela KŘIVANCOVÁ

Abstrakt

This paper examines the notional and pragmatic components of the meaning of the Czech phrasemes containing names of fairy-tale creatures. We do not aim for exhaustive evidence of phrasemes from thematic unit Names of fairy-tale creatures, but we are trying to prove on a few concrete examples that phrasemes 1) can solely convey literal meanings (either notional or pragmatic, or both notional and pragmatic), or, 2) in addition to verbatim meaning, they can also acquire figurative and/or transferred meaning (namely notional, or pragmatic, or both national and pragmatic concurently). In this paper, we prove that the traditionally postulated concept of Czech phraseology does not apply, namely that each phrasemes is represented by both (a notional and a pragmatic) component of meaning. On the contrary, it appears that some phraseological units can only be of notional significance, other phrasemes can only have pragmatic significance.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
KŘIVANCOVÁ , M. (2020). The notional and pragmatic components of literal, figurative, and/or transferred meaning of phrasemes. Bohemistyka, (3), 425–435. https://doi.org/10.14746/bo.2020.3.8
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Sources
 2. Bečka J. V., 1982, Slovník synonym a frazeologismů. 3rd edition. Praha: Novinář.
 3. Čelakovský F. L., 1949, Mudrosloví národu slovanského ve příslovích. 3rd edition. Praha: Vyšehrad.
 4. Čermák F. a kol., 2009a, Slovník české frazeologie a idiomatiky. 1st vol. Praha: LEDA.
 5. Čermák F. a kol., 2009b, Slovník české frazeologie a idiomatiky. 2nd vol. Praha: LEDA.
 6. Čermák F. a kol., 2009c, Slovník české frazeologie a idiomatiky. 3rd vol. Praha: LEDA.
 7. Čermák F. a kol., 2009d, Slovník české frazeologie a idiomatiky. 4th vol. Praha: LEDA.
 8. Čermák F., Holub J., 2016, Slovník české frazeologie a idiomatiky. 5th vol. Onomaziologický slovník. Praha: LEDA.
 9. Dobrovský J., 1963, Českých přísloví sbírka. Prepared by Heřman, M. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.
 10. Flajšhans V., 2013, Česká přísloví. Sbírka přísloví, průpovědí a pořekadel lidu českého v Čechách, na Moravě a v Slezsku. (2 volumes). 2nd edition. Olo- mouc: Univerzita Palackého.
 11. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, 2004, reprint 3rd edition. Praha: Academia.
 12. Zaorálek J., 2000, Lidová rčení. 4th edition. Praha: Academia.
 13. References
 14. Čermák F., 2007, Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Praha: Karolinum.
 15. Čermák F., 2017, Frazém a idiom. In: P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová (eds.), CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. Brno: FF MU. Online: https://www.czechency.org/slovnik/FRAZÉM_IDIOM (cit. 1.09.2018).
 16. Čermák F., 2017, Frazeologie a idiomatika. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová (eds.), CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. Brno: FF MU. Online: https://www.czechency.org/slovnik/FRAZEOLOGIE A IDIOMATIKA (cit. 3.09.2018).
 17. Doležel L., 2003, Heterocosmica. Fikce a možné světy. Praha: Karolinum.
 18. Filipec J., Čermák F., 1985, Česká lexikologie. Praha: Academia.
 19. Hladká Z., 1995, Frazémy. In: Příruční mluvnice češtiny. Eds. P. Karlík, M. Ne- kula, Z. Rusínová, Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 20. Hladká Z., 2017, Pojmenování. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová (eds.), CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. Brno: FF MU. Online: https://www.czechency.org/slovnik/POJMENOVÁNÍ (cit. 30.08.2018).
 21. Křivancová M., 2017, Pojďte s námi do pohádky. Obraz pohádkových bytostí v české frazeologii. Acta FF ZČU. Moderní lingvistika mezi pragmatickým a kognitivistickým přístupem 9, č. 2, s. 67–100.
 22. Křivancová M., 2016, Čertovský guláš – druhá část. (Obraz čerta v české frazeologii). Lingua Viva XII, č. 22, s. 34-45.
 23. Křivancová M., 2015, Čertovský guláš – první část. (Obraz čerta v české frazeologii). Lingua Viva XI, č. 21, s. 41-48.
 24. Mlacek J., 1977, Slovenská frazeológia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatelstvo.
 25. Mrhačová E., 2003, Prémie se zooapelativem jako bázovým slovem v češtině a polštině. In: Prémie národů slovanských. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 20.-21.11.2002 u příležitosti 150. výročí úmrtí F. L. Čelakovského a vydání jeho »Mudrosloví«. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, s. 107-115.
 26. Šmilauer V., 1972, Nauka o českém jazyku. Praha: SPN.