Prézentní časování sloves vzorů »kryje« a »kupuje« ve spisovné češtině: variantnost, nebo unifikace?

Main Article Content

Pavel Sojka

Abstrakt

The morphological variation in the present-tense conjugation of the kryje and kupuje conjugation types (3rd verb class) as a result of gradual vowel shifts has been in progress since the 15th century. The gradual back shift towards the endings -u and -ou used to be explained as a result of paradigm levelling within the conjugation types of the 1st, 2nd and 3rd verb class. In 1993, these endings were codified alongside with the endings -i and -í. However, this codification act hasn’t met with general approval, because the incidence of the endings -u and -ou in standard language is not equal: while the ending -u has been standardizing, the ending -ou has still retained its markedness or can be even regarded as colloquial, in particular in written standard language. In this paper, we aim to answer the question how the endings -u and -ou are applied in present-day TV journalism, namely in the Interview ČT24 show.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sojka, P. (2021). Prézentní časování sloves vzorů »kryje« a »kupuje« ve spisovné češtině: variantnost, nebo unifikace?. Bohemistyka, (1), 27–46. https://doi.org/10.14746/bo.2021.1.2
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Bělič J., 1958, Vznik hovorové češtiny a její poměr k češtině spisovné. In: Havránek B., ed. Československé přednášky pro IV. mezinárodní sjezd slavistů v Mos- kvě. Vyd. 1. Praha: ČSAV, s. 59–71.
 2. Bělič J., 1972, Nástin české dialektologie. Vyd. 1. Praha: SPN.
 3. Bígl R., 2019, Vývoj lužickosrbského časování a slovotvorby. Vyd. 1. Praha: Karolinum.
 4. Bláha O., 2009, Funkční stratifikace češtiny. Vyd. 1. Olomouc: Univerzita Palac- kého, Filozofická fakulta.
 5. Brabcová R., 1987, Mluvený jazyk v teorii a praxi. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova.
 6. Čmejrková S., Hoffmannová J., 2011, Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí. Vyd. 1. Praha: Academia.
 7. De Bray R. G. A., 1969, Guide to the Slavonic languages. Vyd. 2., revidované. Londýn: J. M. Dent.
 8. Dobrovský J., 1809, Ausführliches Lehrgebäude der böhmischen Sprache, zur gründlichen Erlernung derselben für Deutsche, zur vollkommenern Kenntniß für Böhmen. Vyd. 1. Praha: Johann Herrl.
 9. Dokulil M., 1952, K otázce normy spisovného jazyka a její kodifikace. (Příspěvek k diskusi). „Slovo a slovesnost” 13, č. 3–4, s. 135–140.
 10. Gebauer J., 1898, Historická mluvnice jazyka českého. Díl III, Tvarosloví. Část II. Časování. Praha a Vídeň: F. Tempský.
 11. Gebauer J., 1900, Příruční mluvnice jazyka českého pro učitele a studium soukro- mé. Vyd. 1. Praha: Nákladem F. Tempského.
 12. Havránek B., 1936, Vývoj spisovného jazyka českého. In: Československá vlasti- věda. Řada II. Spisovný jazyk český a slovenský. Praha: Sfinx, s. 1–144.
 13. Havránek B., Jedlička A., 1951, Česká mluvnice. Základní jazyková příruč- ka. Vyd. 1. Praha: Slovanské nakladatelství.
 14. Jedlička A., 1978, Spisovný jazyk v současné komunikaci. Vyd. 2., nezměněné. Praha: Univerzita Karlova.
 15. Jelínek M., 1963, K poměru mezi hovorovou češtinou a spisovným jazykem. „Slovo a slovesnost” 24, č. 1, s. 47–54.
 16. Jelínek M., 2004, Osvědčily se úpravy českého spisovného časování od roku 1957? „Universitas. Revue Masarykovy univerzity v Brně”, č. 3, s. 67–71.
 17. Komárek M. et al., 1986, Mluvnice češtiny 2. Vyd. 1. Praha: Academia.
 18. Kopečný Fr., 1949, Spisovný jazyk a jeho forma hovorová. „Naše řeč” 33, č. 1–2, s. 14–22.
 19. Pravidla českého pravopisu s abecedním seznamem slov a tvarů, 1941, Praha: Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu.
 20. Pravidla hledící k českému pravopisu a tvarosloví s abecedním seznamem slov a tvarů, 1902, Praha: Císařský královský školní knihosklad.
 21. Sojka P., 2017, Spisovné tvarosloví u dětí staršího školního věku. Praha: Vydavatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.
 22. Sojka P., 2019, Tvaroslovná norma a kodifikační autorita. „Naše řeč” 102, č. 4, s. 265–276.
 23. Štícha Fr. et al., 2013, Akademická gramatika spisovné češtiny. Vyd. 1. Praha: Academia.
 24. Štícha Fr. et al., 2018, Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie. Druhy slov. Tvoření slov. Vyd. 1. Praha: Academia.
 25. Toporišič J., 2000, Slovenska slovnica. Vyd. 4., přepracované a rozšířené. Mari- bor: Založba Obzorja.
 26. Uličný O., 1995, Spisovná čeština a hodnotová orientace. In: J. Jančáková (ed.), Spisovná čeština a jazyková kultura 1993: sborník z olomoucké konference 23.–27.8.1993. Praha: FF UK, s. 65–71.
 27. Uličný O., 2000, O funkčních aspektech některých morfologických prostředků českého národního jazyka. „Stylistyka” IX. [Česká stylistika], s. 209–215.
 28. Uličný O., 2018, Lingvální a lingvistická situace češtiny k r. 2018. In: O. Bláha (ed.), Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 327–338.
 29. Večerka R., 2006, Staroslověnština v kontextu slovanských jazyků. Vyd. 1. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.