Axiologie koronavirových antipřísloví

Main Article Content

Valerij Mokienko
Tatjana Nikitina

Abstrakt

Studie analyzuje současná česká přísloví, která charakterizují nejnovější dramatický fenomén lidského života – pandemii a koronavirovou karanténu. Česká lidová mluva na tento fenomén reaguje vtipně ironickými antifrázemi, které se stávají jakousi paremiologickou vakcínou proti Covid-19. Přes veškerou originalitu těchto transformací je většina z nich vytvořena na základě slovanského a celoevropského paremiologického fondu. Článek identifikuje zdroje koronavirových parémií, navrhuje jejich frekvenci, plošnou a axiologickou klasifikaci.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mokienko, V., & Nikitina, T. (2021). Axiologie koronavirových antipřísloví. Bohemistyka, (1), 97–116. https://doi.org/10.14746/bo.2021.1.6
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Bittnerová Dana, Schindler Franz, 1997, Česká přísloví. Soudobý stav konce 20. století. Praha: Karolinum.
 2. Comenius Johan Amos, 1657, Orbis Sensualium Pictus. Levoča.
 3. Čelakovský Ladislav, 1949, Mudrosloví národu slovanského ve příslovích. Při- pojena jest sbírka prostonárodních českých pořekadel. Uspořádal a vydal František Lad. Čelakovský. Praha: Vyšehrad.
 4. Čermák František, 2003, Paremiological Minimum of Czech: The Corpus Eviden- ce, Flut von Texten – Vielvalt der Kulturen. Ascona 2001 zur Methodologie und Kulturspezifik der Phraseologie, Hrsgb. H. Burger, A. Häcki Buhofer, G. Greciano, Schneider Verlag Hohengehren, s. 15–31.
 5. Ďurčo Peter, 2014 Empirical Research and Paremiologcal Minimum, Hrisztova-Cotthardt, Hrisztalina, Varga, Melita Aleksa (ed.). Introducion to Paremiology. A Comprehensive Guide to Proverb Studies. Warszawa: Versita, s. 183–305.
 6. Flajšhans Václav, 1911–1913, Česká přísloví. Sbírka přísloví, přípovídek a po- řekadel lidu Českého v Cechách, na Moravě a v Slezsku. Díl I. Přísloví staročeská. Díl I (A–N), díl II (O–Ru). Praha.
 7. Flajšhans Václav, 2013, Česká přísloví. Sbírka přísloví, přípovídek a pořekadel lidu Českého v Cechách, na Moravě a v Slezsku. Díl I. Přísloví staročeská. Díl I (A–N), díl II (O–Ru). 2., rozšířené vydání. Předmluva V. Mokienko, komentáře V. Mokienko, L. Stěpanova. Editors V. Mokienko, L. Stěpanova. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 8. Komenský Jan Amos, 1901, Moudrost starých Čechů, za zrcadlo vystavěna potomkům. Z rukopisu Lesenského, [in:] Spisy Jana Amosa Komenského. Vydal Jan Novák. Číslo 2. Praha.
 9. Meterc Matej, 2017, Paremiološki optimum : najboli poznani in pogosti pregovori ter sorodni paremije v slovenščini (= Sbirka Lingua Slovenica, ISSN 1855–9425; 10). – Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 10. Mieder Wolfgang, 1998, Verdrehte Weisheiten: Antisprichwörter aus Literatur und Medien. Wiesbaden: Quelle & Meyer.
 11. Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, 1969–1978, red. J. Krzyżanowski, t. 1–4. Warszawa.
 12. Slovník české frazeologie a idiomatiky. Přirovnání. 1983, red. Fr. Čermák, J. Hronek, J. Machač. Praha: Academia.
 13. Slovník české frazeologie a idiomatiky. Výrazy slovesné. 1994, red. F. Čermák, J. Hronek, J. Machač. Praha: Academia.
 14. Schindler Franz, 1993, Sprichwort im heutigen Tschechischen. Empirische Untersuchungen und semantische Beschreibung. (= Specimina Philologiae Slavicae. Hsrg. von Olexa Gorbatsch, Gerd Freidhof und Peter Kosta. – Supplementband 35). Munchen: Verlag Otto Sagner.
 15. Wierzbicka Anna. 1992, Semantics, Culture, and Cognition: Universal Human Concepts in Culture-Specific Configurations. Oxford University Press.
 16. Вальтер, Мокиенко 2005: Вальтер Х., Мокиенко В. М. Антипословицы русского народа. СПб.: Издательский Дом «Нева», 2005.
 17. Вержбицкая 1996: Вержбицкая Анна. Язык, культура, познание. Отв. редактор и составитель М.А. Кронгауз. Вступительная статья Е.В. Падучевой. – М.: «Русские словари», 1996.
 18. Котова 2000: Котова М. Ю. Русско-славянский словарь пословиц с английскими соответствиями / Под ред. П. А. Дмитриева. – СПб.: изд-во СПбГУ, 2000. – 360 с.
 19. Котова, Сергиенко 2013: Котова М. Ю., Сергиенко О.С. Тетради паремиографа. Выпуск 2. Чешские пословичные параллели русских пословиц паремиологического минимума. Учебное пособие для студентов / Под ред. М.Ю. Котовой. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2013.
 20. Мокиенко 2007: Мокиенко В. М. Синица в руках или журавль в небе? (К проблеме оппозиции «Имплицитность – эксплицитность» // Frazeologické štúdie V. Princípy lingvistickej analýzy vo frazeológii. Editori Dana Baláková – Peter Ďurčo. – Ružomberok: Katolická univerzita v Ružomberku, filozofická fakulta, 2007, c. 161–170.
 21. Мокиенко 2011: Мокиенко В. М. Паремиологический минимум и паремиологоческие максимы современной русской жизни // Слова. Концепты. Мифы. К 60-летию Анатолия Фёдоровича Журавлёва / Отв. ред. Г.К. Венедиктов. – М.: «Индрик», 2011, c. 218–231.
 22. Сергиенко 2015: Сергиенко О.С. Нормативность и вариантность чешских и словацких пословиц: [монография] / О.С. Сергиенко. – СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2015.
 23. Телия 1996: Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1996.