Košík angreštu, nebo malin?

Main Article Content

Milan Hrdlička

Abstrakt

Pro vyjádření určitého i neurčitého množství ovoce i zeleniny (kilo angreštu, několik jablek, spousta zelí) se v současné češtině užívá čísla jednotného i množného. V případě ovoce se v komunikaci častěji vyskytuje plurál (200 gramů malin a třešní), ve spojení se zeleninou spíše singulár (půl kila cibule a česneku). Existuje však řada výjimek. Při volbě mluvnického čísla hraje roli velikost a počitatelnost plodů, někdy také jejich vokalické zakončení (hodně kiwi).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hrdlička, M. (2021). Košík angreštu, nebo malin? . Bohemistyka, (3), 420-424. https://doi.org/10.14746/bo.2021.3.11
Dział
ZE ZJAWISK WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA CZESKIEGO
Biogram autora

Milan Hrdlička, Západočeská univerzita v Plzni

Milan Hrdlička, dr hab., bohemista, językoznawca, zastępca dyrektora Instytutu Studiów Bohemistycznych Uniwersytetu Karola w Pradze, docent w Katedrze Języka Czeskiego Uniwersytetu Zachodnioczeskiegho w Pilźnie, były profesor Narodowego Uniwersytetu Seulskiego w Seulu (2016–2018). W latach 1997–2000 i 2006–2007 był profesorem na Université libre de Bruxelles. Główne zainteresowania naukowe: gramatyka współczesnego języka czeskiego, lingwodydaktyka, teoria przekładu artystycznego. E-mail: Milan.Hrdlicka@ff.cuni.cz. ORCID 0000-0002-4976-8286.

Referencje

  1. Cvrček V. et al., 2010, Mluvnice současné češtiny I. Jak se mluví a jak se píše, Praha: Karolinum.
  2. Čechová M. et al., 2011, Čeština – řeč a jazyk, Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
  3. Chobalko A., 2017, Kategorie čísla a tzv. singularita tantum na základě výzkumu Českého národního korpusu. Praha: FF UK [nepublikovaná bakalářská práce].
  4. Miko F., 1964, Rod, číslo a pád podstatných mien, Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.
  5. Štícha F. et al., 2013, Akademická mluvnice spisovné češtiny, Praha: Academia.