Úspěch v české frazeologii

Main Article Content

Karolína TÁBORSKÁ

Abstrakt

Příspěvek je věnován problematice jazykového obrazu světa konceptu ÚSPĚCH. Jde o prvotní, dílčí výzkum zaměřený na systémová data v rámci disertační práce, která se věnuje pojmu ÚSPĚCH v jazykovém obrazu světa českých žáků. Předmětem je kognitivně-lingvistická analýza frazeologického materiálu s cílem udělat si počáteční představu o konceptualizaci tohoto pojmu v českém jazykovém prostředí. Postupně odhalujeme představová schémata a konceptuální metafory, které se s tímto pojmem pojí.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
TÁBORSKÁ, K. (2021). Úspěch v české frazeologii . Bohemistyka, (3), 409-419. https://doi.org/10.14746/bo.2021.3.10
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA
Biogram autora

Karolína TÁBORSKÁ, Univerzita Karlova

Karolína Táborská, mgr, bohemistka, językoznawczyni, doktorantka w Katedrze Języka Czeskiego, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Karola w Pradze. Główne zainteresowania naukowe: lingwistyka kognitywna, leksykologia, neologizacja. E-mail: karolina.taborska@pedf.cuni.cz.

Referencje

 1. Bittnerová D., Schindler F., 2003, Česká přísloví. Soudobý stav konce 20. století. Praha: Karolinum.
 2. Čelakovský F. L., 2000, Mudrosloví národu slovanského v příslovích. Praha: Lika klub.
 3. Čermák F. et al., 2007, Frekvenční slovník mluvené češtiny. Praha: Karolinum.
 4. Čermák F. et al., 2009, Slovník české frazeologie a idiomatiky 1. Přirovnání. Praha: Leda.
 5. Čermák F. et al., 2009, Slovník české frazeologie a idiomatiky 2. Výrazy neslo- vesné. Praha: Leda.
 6. Čermák F. et al., 2009, Slovník české frazeologie a idiomatiky 3. Výrazy slovesné. Praha: Leda.
 7. Čermák F. et al., 2009, Slovník české frazeologie a idiomatiky 4. Výrazy větné. Praha: Leda.
 8. Čermák F. et al., 2016, Slovník české frazeologie a idiomatiky 5. Onomaziologický slovník. Praha: Leda.
 9. Filipec J. et al., 1994, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia.
 10. Haller J., Šmilauer V. (ed.), 1977, Český slovník věcný a synonymický 3. Praha: SPN.
 11. Havránek B. et al. (ed.), 1966, Slovník spisovného jazyka českého III (R–U). Praha: Academia.
 12. Janovec L., Wildová Z., 2016, PRÁCE v českém jazyce a jazykovém obrazu světa rodilých mluvčích. In Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. Tom 3 – PRACA. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, s. 129–156.
 13. Klégr A., 2007, Tezaurus jazyka českého: slovník českých slov a frází souznačných, blízkých a příbuzných. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 14. Křen M., Cvrček V., Čapka T., Čermáková A., Hnátková M., Chlumská L., Jelínek T., Kovaříková D., Petkevič V., Procházka P., Skoumalová H., Škrabal M., Truneček P., Vondřička P., Zasina A., 2019, Korpus SYN verze 8 z 12. 12. 2019. Ústav českého národního korpusu FF UK, Praha. Online: https://www. korpus.cz.
 15. Lakoff G., Johnson M., 2002, Metafory, kterými žijeme. Brno: Host.
 16. Machek V., 1968, Etymologický slovník jazyka českého. 2. vyd. Praha: Academia.
 17. Pacovská J., 2014, Kognitivní přístup k didaktice mateřského jazyka – inspirace ze Slovenska. In: Didaktické studie, roč. 6, č. 1, s. 171–178.
 18. Pala K., Všianský J., 2000, Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 19. Příruční slovník jazyka českého (1935–1957). Praha: Státní pedagogické naklada- telství.
 20. Rejzek J., 2012, Český etymologický slovník. Vyd. 1. Voznice: Leda.
 21. Šlédrová J. (ed.), 2007, Obraz světa v jazyce II. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze.
 22. Vaňková I., 1999, Člověk a jazykový obraz (přirozeného) světa. „Slovo a sloves- nost” 60, č. 4, s. 283–292.
 23. Vaňková I., 2007, Nádoba plná řeči. Člověk, řeč a přirozený svět. Praha: Nakla- datelství Karolinum.
 24. Vaňková I., 2013, Základy kognitivní lingvistiky. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace. Online: https://sites.ff.cuni.cz/ucjtk/wp-content/uploads/sites/57/2015/11/Zaklady_kognitivni_lingvistiky.pdf
 25. Vaňková I., 2015, Český pojem DOMOV ve světle jazykových, empirických a textových dat. In: Bartmiński J., Bielińska-Gardziel I., Żywicka B. (eds.): Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. Tom 1 – DOM. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, 123–148.
 26. Vaňková I. (ed.), 2001, Obraz světa v jazyce. Praha: Filozofická fakulta, Univer- zita Karlova v Praze.
 27. Vaňková I. et al., 2005, Co na srdci to na jazyku. Kapitoly z kognitivní lingvistiky. Praha: Karolinum.
 28. Vaňková I., Čurdová V., 2014, Čelem k teorii pojmových profilů. Nové možnosti výkladu somatismů. In: Didaktické studie, roč. 6., č. 1, s. 66–78.
 29. Vaňková I., Šťastná L. et al. (eds.), 2018, Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky II. Metafory, stereotypy a kulturní rozrůzněnost jazyků jako obra- zů světa. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova.
 30. Vaňková I., Vitkbovskaya V., 2014, Hlava: profily, subprofily, konceptuální schémata. Český somatismus v částečném porovnání s ruštinou. In: Didaktické studie, roč. 6, č. 1, s. 79–88.
 31. Vaňková I., Vodrážková V., 2019, SVOBODA v českém jazykovém obrazu světa. In: Abramowicz M., Bartmiński J. (eds.): Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sasiadów,. Tom 4 – WOLNOŚĆ. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, s. 245–304.
 32. Vaňková I., Wiendl J., 2012, Tělo, smysly, emoce v jazyce / Tělo, smysly, emoce v literatuře. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace.
 33. Zaorálek J. 1996, Lidová rčení. Praha: Aurora.