About the Journal

Zakres i zasięg czasopisma

Celem czasopisma jest stworzenie platformy dialogu między odmiennymi religiami, wyznaniami, światopoglądami czy kręgami kulturowymi w ramach próby wypracowania wspólnego horyzontu aksjologicznego. Podejmowane tematy obejmują ważkie problemy filozofii, w szczególności filozofii rozwoju duchowego i etyki, a także życia społeczno-kulturowego, refleksję nad wartościami i kondycją współczesnego człowieka, kluczowe doświadczenia i fenomeny egzystencjalne, tradycję wybranych kręgów religijnych i/lub kulturowych.

Proces recenzji

Po zaakceptowaniu tekstu przez redakcję (zarówno pod względem merytorycznym, jak i zgodności z profilem czasopisma oraz tematyką numeru), tekst wysyłany jest do dwóch wybranych recenzentów spoza jednostki naukowej, w której afiliowany jest autor tekstu.

Recenzja przygotowywana jest na zasadzie double blind review - recenzenci nie znają nazwiska autora/ki, autorzy/ki nie dowiadują się, kto jest autorem recenzji ich tekstu.   

Recenzja zawiera jednoznaczny wniosek dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do druku bądź jego odrzucenia. Recenzję uznaje się za ważną, jeśli recenzent/ka wskaże jedną (i tylko jedną) z opcji:
1. Przyjąć bez poprawek
2. Przyjąć po wprowadzeniu poprawek wskazanych przez recenzeta
3. Przyjąć po wprowadzeniu gruntownych poprawek i zmian
4. Praca nie nadaje się do druku

Recenzent ocenia artykuł pod kątem:
1. Ważności problemów podjętych w artykule 
2. Osadzenia hipotez w odpowiednim kontekście teoretycznym, adekwatności wykorzystanej literatury
3. Istotności, konkluzywności i zasadności wyników
4. Wartości merytorycznej przeprowadzonej dyskusji
5. Poprawności formalnej tekstu (język, komunikatywność, sposób prezentacji wyników i analiz)
Dla każdego z ww. kryterów recenzent może wybrać ocenę: bardzo dobra, dobra, przeciętna, słaba.

Następnie recenzent dokonuje uzasadnienia oceny i przedstawia uwagi szczegółowe (merytoryczne, jak i odnoszące się do zmian w tekście, dodatkowych pozycji lekturowych, skrócenia tekstu, zmiany tytułu itp.). 

W przypadku recenzji o dwóch przeciwstawnych konkluzjach - jednoznacznie pozytywnej i jednoznacznie negatywnej - powoływany jest trzeci recenzent, który otrzymuje wgląd do treści recenzji dotychczasowych (w dalszym ciągu przy zachowaniu zasady anonimowości tak autorstwa tekstu, jak i recenzji), i jego konkluzję redakcja uznaje za wiążącą.
W przypadku jednej recenzji jednoznacznie negatywnej oraz drugiej, która akceptuje tekst po wprowadzeniu poprawek, redakcja decyduje się na nieprzyjęcie tekstu do druku.

 

 

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) w otwartych repozytoriach z podaniem linku do utworu ze strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Recenzenci współpracujący na stałe z czasopismem

Prof. dr hab. Stefan Bednarek, UWr
Prof. dr hab. Jaromir Brejdak, US
Prof. dr hab. Maciej Chlewicki, UMK
Prof. dr hab. Tomasz Czakon, UŚ
Prof. dr hab. Beata Frydryczak, UAM
Prof. dr hab. Witold P. Glinkowski, UŁ
Prof. dr hab. Andrzej Gniazdowski, IFiS PAN
Prof. dr hab. Kazimierz Ilski, UAM
Prof. dr hab. Wojciech Kalaga, UŚ
Prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński, UŚ
Prof. dr hab. Jerzy Kopania, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza,
Prof. dr hab. Ewa Kosowska, UŚ
Prof. dr hab. Iwona Lorenc, UW
Dr hab. Marek Pacukiewicz , UŚ
Prof. dr hab. Robert Piłat, UKSW
Prof. dr hab. Barbara Pogonowska, UEP
Prof. dr hab. Renata Rogozińska, UA
Prof. dr hab. Tadeusz Sławek, UŚ
Prof. dr hab. Danuta Ślęczek-Czakon, UŚ
Ks. prof. dr hab. Waldemar Szczerbiński, UAM
Dr hab. Patrycja Tomczak, UAM

Zasady etyki

Autorzy informowani są o konsekwencjach w przypadku ujawnienia ghost-writingu lub plagiatu: upublicznieniu informacji o wystąpieniu nierzetelności naukowej oraz poinformowaniu o nim odpowiednich podmiotów, tj. jednostek zatrudniających autora i towarzystw naukowych.