Archeologiczne świadectwa o najstarszych świątyniach na Ostrowie Tumskim w Poznaniu

Main Article Content

Hanna Kóčka-Krenz

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kóčka-Krenz, H. (2018). Archeologiczne świadectwa o najstarszych świątyniach na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (2), 23-38. https://doi.org/10.14746/e.2006.2.2
Dział
Articles

Bibliografia

 1. Banaszak M. 2002 O początkach biskupstwa poznańskiego dyskusyjnie, Poznań.
 2. Biedroń A., Rodzińska -Chorąży T. 2001 Katedra w Poznaniu - nowe propozycje rekonstrukcji i datowania korpusu nawowego oraz masywu zachodniego od X do X II wieku, w świetle ustaleń
 3. Krystyny Józefowiczówny, (w:) Polska na przełomie I i i i tysiąclecia (red. S. Skibiński), Poznań, s. 297-310.
 4. Dymaczewski A. 1961 Badania wykopaliskowe w ogrodzie przy ul. Wieżowej 2-4 w Poznaniu w latach 2939, 2950-2953, (w:) Poznań we wczesnym średniowieczu (red. W. Hensel), t. III, Wrocław - Warszawa, s. 139-228.
 5. Elbern V H. 1962 Der fränkische Reliquienkasten und Tragaltar von Werden, (w:) Das erste Jahrtausend. Kultur und Kunst im werdenden Abendland an Rhein und Ruhr (red. VH. Elbern), t. 1, Düsseldorf, s. 436-470.
 6. Elbern V H. 1973 Das Beinkästchen im Essener Münsterschatz, „Aachener Kunstblätter des Museumsvereins”, t. 44, s. 87-100.
 7. Gabriel I. 1991 Christentum und Heidentum, (w:) Starigard/Oldenburg. Ein slawischer Herrschersitz des frühen Mittelalters in Ostholstein (red. M. Müller-Wille), Neumünster, s. 279-297.
 8. Grodecki R. (wyd.) 1965 Anonim tzw. Gall, Kronika Polska, Wrocław - Warszawa - Kraków.
 9. Homza M. 2002 Mulieres suadentes. Presviedcajuce zeny, Libri Historiae Slovaciae Monographiae [I], Lüc - Bratislava.
 10. Jasiński K. 2004 Rodowód pierwszych Piastów, Poznań.
 11. Jedlicki M. (wyd.) 1953 Kronika Thietmara, Poznań.
 12. Józefowiczówna K. 1963 Z badań nad architekturą przedromańską i romańską w Poznaniu, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 13. Kaczmarczyk Z. 1988 Miasto przedlokacyjne: struktura, gospodarka, społeczeństwo, polityka, (w:) Dzieje Poznania do roku 2793 (red. J. Topolski), t. I* Warszawa - Poznań, s. 90-100.
 14. Kócka -Krenz H. 2000 Wczesnopiastowski Poznań w świetle źródeł archeologicznych, (w:) Gnieznoi Poznań w państwie pierwszych Piastów, Poznań, s. 61-76.
 15. Kócka -Krenz H. 2003a Dzieje Ostrowa Tumskiego w Poznaniu przed lokacją miasta, „Kronika Miasta Poznania”, z. 1, s. 7-26.
 16. Kócka -Krenz H. 2003b Relikwiarze z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, (w:) Res et Fontes (red. T. Galiński i E. Wilgocki), Szczecin, s. 211-221. w druku Kostki mozaikowe z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, „Archaeologia Histórica Polona” , t. XIV.
 17. Kurnatowska Z. 1990 Archeologiczne świadectwa o najstarszych grobowcach w katedrze poznańskiej, „Roczniki Historyczne” . T. LV-LVI, s. 71-84.
 18. Kurnatowska Z. 1998 Poznańskie baptysterium, „Slavia Antiqua” , t. 39, s. 51-69.
 19. Kurnatowska Z. 2002 Początki Polski, Poznań.
 20. Kürbis B. 1988 Najstarszy zespół osadniczy: gród, podgrodzie, okoliczne osady. Początki kultury chrześcijańskiej i jej uwarunkowania, (w:) Dzieje Poznania do roku 1793 (red. J. Topolski), t. I*, Warszawa - Poznań, s. 72-79.
 21. Labuda G. 2000 Święty Wojciech. Biskup - męczennik. Patron Polski, Czech i Węgier, Wrocław.
 22. Labuda G. 2001 Budownictwo sakralne Gniezna i Poznania na przełomie X/XÍ wieku w świetle źródeł pisanych, (w:) Polska na przełomie I i Í Í tysiąclecia (red. S. Skibiński), Poznań, s. 267-286.
 23. Lazarev V N. 1973 Drevnerusskie mozaiki i freski XI-XV vv., Moskva.
 24. Maślankiewicz K. 1983 Kamienie szlachetne, Warszawa.
 25. M PH 1878 Kronika polsko-śląska (wyd. L. Ćwikliński), „Monumenta Poloniae Historica”, t. III, Lwów.
 26. Nowack i J. 1959 Dzieje archidiecezji poznańskiej. T. I. Kościół katedralny w Poznaniu. Studium historyczne, Poznań.
 27. Nowack i J. 1964 Dzieje archidiecezji poznańskiej. Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, t. II, Poznań.
 28. Nowicka M. 1977 Mozaika, (w:) Kultura materialna starożytnej Grecji (red. K. Majewski), t. II, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk, s. 695-727.
 29. Olczak J. 2003 Wystrój mozaikowy wczesnośredniowiecznej architektury murowanej w Polsce - fikcja, czy rzeczywistość?, „Archaeologia Historica Polona” , t. 13, s. 129-145.
 30. Pianowski Z. 1997 „Sedes regni principales”. Wawel i inne rezydencje piastowskie do połowy XIII wieku na tle europejskim, Kraków.
 31. Pieczyński Z. 1963 Materiały z warstw przedsakralnych odsłoniętych w katedrze poznańskiej w latach 2952-2956, „Fontes Archaeologici Posnanienses” , t. 13 (1962), s. 246-288.
 32. Przewoźna K. 1959 Badania wykopaliskowe w katedrze poznańskiej w 2946 r., (w:) Poznań we wczesnym średniowieczu (red. W. Hensel), t. I, Warszawa-Wrocław, s. 59-79.
 33. Das Reich 1992 Das Reich der Salier 2024-2225. Katalog zur Ausstellung des Landes Rheinland-Pfalz, Sigmaringen.
 34. Skubiszewski P. 1973 Malarstwo karolińskie i przedromańskie, Warszawa. 2001a Sztuka Europy łacińskiej od Vi do iX wieku, Lublin.
 35. Skubiszewski P. 2001b Katedra w Polsce około roku 2000, (w:) Polska na przełomie I i II tysiąclecia (red. S. Skibiński), Poznań, s. 139-196.
 36. Szczepkowska-Naliwajek K. 1996 Relikwiarze średniowiecznej Europy od iV do początku XVi wieku. Geneza, treści, styl i techniki wykonania, Warszawa.
 37. Świechowski Z. 2000 Architektura romańska w Polsce, Warszawa.
 38. Wędzki A. 1988 Architektura przedromańska, oraz Poznań romański: architektura i sztuki plastyczne (w:) Dzieje Poznania do roku 2793 (red. J. Topolski), t. I*, Warszawa - Poznań, s. 79-88, 134-144.
 39. Żurowska K. 1968 Rotunda wawelska. Studium nad centralną architekturą epoki wczesnopiastowskiej, „Studia do dziejów Wawelu”, t. III, s. 1-116.