Archeologiczne świadectwa o najstarszych świątyniach na Ostrowie Tumskim w Poznaniu
PDF

Jak cytować

Kóčka-Krenz, H. (2018). Archeologiczne świadectwa o najstarszych świątyniach na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (2), 23–38. https://doi.org/10.14746/e.2006.2.2
https://doi.org/10.14746/e.2006.2.2
PDF

Bibliografia

Banaszak M. 2002 O początkach biskupstwa poznańskiego dyskusyjnie, Poznań.

Biedroń A., Rodzińska -Chorąży T. 2001 Katedra w Poznaniu - nowe propozycje rekonstrukcji i datowania korpusu nawowego oraz masywu zachodniego od X do X II wieku, w świetle ustaleń

Krystyny Józefowiczówny, (w:) Polska na przełomie I i i i tysiąclecia (red. S. Skibiński), Poznań, s. 297-310.

Dymaczewski A. 1961 Badania wykopaliskowe w ogrodzie przy ul. Wieżowej 2-4 w Poznaniu w latach 2939, 2950-2953, (w:) Poznań we wczesnym średniowieczu (red. W. Hensel), t. III, Wrocław - Warszawa, s. 139-228.

Elbern V H. 1962 Der fränkische Reliquienkasten und Tragaltar von Werden, (w:) Das erste Jahrtausend. Kultur und Kunst im werdenden Abendland an Rhein und Ruhr (red. VH. Elbern), t. 1, Düsseldorf, s. 436-470.

Elbern V H. 1973 Das Beinkästchen im Essener Münsterschatz, „Aachener Kunstblätter des Museumsvereins”, t. 44, s. 87-100.

Gabriel I. 1991 Christentum und Heidentum, (w:) Starigard/Oldenburg. Ein slawischer Herrschersitz des frühen Mittelalters in Ostholstein (red. M. Müller-Wille), Neumünster, s. 279-297.

Grodecki R. (wyd.) 1965 Anonim tzw. Gall, Kronika Polska, Wrocław - Warszawa - Kraków.

Homza M. 2002 Mulieres suadentes. Presviedcajuce zeny, Libri Historiae Slovaciae Monographiae [I], Lüc - Bratislava.

Jasiński K. 2004 Rodowód pierwszych Piastów, Poznań.

Jedlicki M. (wyd.) 1953 Kronika Thietmara, Poznań.

Józefowiczówna K. 1963 Z badań nad architekturą przedromańską i romańską w Poznaniu, Wrocław-Warszawa-Kraków.

Kaczmarczyk Z. 1988 Miasto przedlokacyjne: struktura, gospodarka, społeczeństwo, polityka, (w:) Dzieje Poznania do roku 2793 (red. J. Topolski), t. I* Warszawa - Poznań, s. 90-100.

Kócka -Krenz H. 2000 Wczesnopiastowski Poznań w świetle źródeł archeologicznych, (w:) Gnieznoi Poznań w państwie pierwszych Piastów, Poznań, s. 61-76.

Kócka -Krenz H. 2003a Dzieje Ostrowa Tumskiego w Poznaniu przed lokacją miasta, „Kronika Miasta Poznania”, z. 1, s. 7-26.

Kócka -Krenz H. 2003b Relikwiarze z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, (w:) Res et Fontes (red. T. Galiński i E. Wilgocki), Szczecin, s. 211-221. w druku Kostki mozaikowe z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, „Archaeologia Histórica Polona” , t. XIV.

Kurnatowska Z. 1990 Archeologiczne świadectwa o najstarszych grobowcach w katedrze poznańskiej, „Roczniki Historyczne” . T. LV-LVI, s. 71-84.

Kurnatowska Z. 1998 Poznańskie baptysterium, „Slavia Antiqua” , t. 39, s. 51-69.

Kurnatowska Z. 2002 Początki Polski, Poznań.

Kürbis B. 1988 Najstarszy zespół osadniczy: gród, podgrodzie, okoliczne osady. Początki kultury chrześcijańskiej i jej uwarunkowania, (w:) Dzieje Poznania do roku 1793 (red. J. Topolski), t. I*, Warszawa - Poznań, s. 72-79.

Labuda G. 2000 Święty Wojciech. Biskup - męczennik. Patron Polski, Czech i Węgier, Wrocław.

Labuda G. 2001 Budownictwo sakralne Gniezna i Poznania na przełomie X/XÍ wieku w świetle źródeł pisanych, (w:) Polska na przełomie I i Í Í tysiąclecia (red. S. Skibiński), Poznań, s. 267-286.

Lazarev V N. 1973 Drevnerusskie mozaiki i freski XI-XV vv., Moskva.

Maślankiewicz K. 1983 Kamienie szlachetne, Warszawa.

M PH 1878 Kronika polsko-śląska (wyd. L. Ćwikliński), „Monumenta Poloniae Historica”, t. III, Lwów.

Nowack i J. 1959 Dzieje archidiecezji poznańskiej. T. I. Kościół katedralny w Poznaniu. Studium historyczne, Poznań.

Nowack i J. 1964 Dzieje archidiecezji poznańskiej. Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, t. II, Poznań.

Nowicka M. 1977 Mozaika, (w:) Kultura materialna starożytnej Grecji (red. K. Majewski), t. II, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk, s. 695-727.

Olczak J. 2003 Wystrój mozaikowy wczesnośredniowiecznej architektury murowanej w Polsce - fikcja, czy rzeczywistość?, „Archaeologia Historica Polona” , t. 13, s. 129-145.

Pianowski Z. 1997 „Sedes regni principales”. Wawel i inne rezydencje piastowskie do połowy XIII wieku na tle europejskim, Kraków.

Pieczyński Z. 1963 Materiały z warstw przedsakralnych odsłoniętych w katedrze poznańskiej w latach 2952-2956, „Fontes Archaeologici Posnanienses” , t. 13 (1962), s. 246-288.

Przewoźna K. 1959 Badania wykopaliskowe w katedrze poznańskiej w 2946 r., (w:) Poznań we wczesnym średniowieczu (red. W. Hensel), t. I, Warszawa-Wrocław, s. 59-79.

Das Reich 1992 Das Reich der Salier 2024-2225. Katalog zur Ausstellung des Landes Rheinland-Pfalz, Sigmaringen.

Skubiszewski P. 1973 Malarstwo karolińskie i przedromańskie, Warszawa. 2001a Sztuka Europy łacińskiej od Vi do iX wieku, Lublin.

Skubiszewski P. 2001b Katedra w Polsce około roku 2000, (w:) Polska na przełomie I i II tysiąclecia (red. S. Skibiński), Poznań, s. 139-196.

Szczepkowska-Naliwajek K. 1996 Relikwiarze średniowiecznej Europy od iV do początku XVi wieku. Geneza, treści, styl i techniki wykonania, Warszawa.

Świechowski Z. 2000 Architektura romańska w Polsce, Warszawa.

Wędzki A. 1988 Architektura przedromańska, oraz Poznań romański: architektura i sztuki plastyczne (w:) Dzieje Poznania do roku 2793 (red. J. Topolski), t. I*, Warszawa - Poznań, s. 79-88, 134-144.

Żurowska K. 1968 Rotunda wawelska. Studium nad centralną architekturą epoki wczesnopiastowskiej, „Studia do dziejów Wawelu”, t. III, s. 1-116.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.