Pressto.

Nagłowek strony

Nr 2 (2006)

Spis treści

Articles

Iosepho Nowacki post obitum anno quadragesimo PDF
Feliks Lenort 7-22
Archeologiczne świadectwa o najstarszych świątyniach na Ostrowie Tumskim w Poznaniu PDF
Hanna Kóčka-Krenz 23-38
Pochówki królewskie w katedrze poznańskiej PDF
Hanna Kóčka-Krenz 39-56
Fundacja i działalność kapituły kolegiackiej świętego Jakuba Apostoła w Głuszynie od roku 1296 do początku XVI wieku PDF
Magdalena Lange 57-98
Fundacje i fundatorzy kaplic w katedrze gnieźnieńskiej w II połowie XIV wieku PDF
Marta Czyżak 99-118
Sakry ordynariuszy i sufraganów poznańskich w XVIII stuleciu PDF
Krzysztof R. Prokop 119-150
Treści teologiczne ołtarza głównego w katedrze poznańskiej (proweniencji z Góry, Guhrau / Niederschlesien) PDF
Dominik Kubicki 151-194
Pierwsi misjonarze Polski i ich kult w heraldyce PDF
Piotr Gołdyn 195-206
Nieznane grafiki Antoniego Swacha w kościele franciszkanów w Poznaniu PDF
Tomasz Jank 207-220
Starania arcybiskupa Marcina Dunina i Edwarda Raczyńskiego o przywrócenie klasztorów w archidiecezjach gnieźnieńskiej i poznańskiej PDF
Piotr Franciszek Neumann 221-247
Kapituła Metropolitalna w Poznaniu w latach 1919-1939 PDF
Leszek Wilczyński 249-269
Dzieje nagrody literackiej miasta Poznania w dwudziestoleciu międzywojennym PDF
Jacek Biesiada 271-307
Korespondencja biskupa Karola Mieczysława Radońskiego ze Stolicą Apostolską w okresie II wojny światowej PDF
Józef Dębiński 309-342
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka PDF
Zygmunt Zieliński 343-350
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji PDF
Stanisław Napierała 351-358
Arcybiskup Antoni Baraniak obrońca Kościoła. Wspomnienie PDF
Marian Przykucki 359-366

Recenzje

Kroniki bernardynów poznańskich. Oprac. Salezy Bogumił Tomczak i Jacek Wiesiołowski. Poznań 2002, ss. XXIV i 456. Wydawnictwo Miejskie, seria: Kroniki Staropolskie PDF
Piotr Franciszek Neumann 367-371
Marta Czyżak, Kapituła katedralna w Gnieźnie w świetle metryki z lat 1408-1448. Poznań 2003, ss. 448. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Studia i Materiały. Tom 64 PDF
Maria Koczerska 371-375
Jan Walkusz, Twórczość literacka duchowieństwa polskiego na ziemiach zaboru pruskiego w XIX-XX wieku 1848-1939. Lublin 2002, ss. 448. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego PDF
Feliks Lenort 375-376


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo