Pochówki królewskie w katedrze poznańskiej

Main Article Content

Hanna Kóčka-Krenz

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kóčka-Krenz, H. (2018). Pochówki królewskie w katedrze poznańskiej. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (2), 39-56. https://doi.org/10.14746/e.2006.2.3
Dział
Articles

Bibliografia

 1. Bieniak J. 1983 Fragment 1333 - 1341 w twórczości dziejopisarsfciej Janfca z Czarnkowa. Część 1, „Zapiski Historyczne”, t. 48, z. 4, s. 5-29.
 2. Bieniak J. 1984 Fragment 1333 - 1341 w twórczości dziejopisarsfciej Janfca z Czarnfcowa. Część 2, „Zapiski Historyczne”, t. 49, z. 1, s. 5-30.
 3. Dalewski Z. 1996 Władza, przestrzeń, ceremoniai. Miejsce i uroczystość inauguracji wiadcy w Polsce średniowiecznej do fcońca XIV w., Warszawa.
 4. Gąsiorowski A. 1990 Najstarsze polsfcie pochówfci monarsze w świetle źródei pisanych, „Roczniki Historyczne” , LV-LVI:1989-1990, s. 85-93.
 5. Gansiniec R. 1951 Nagrobefc Bolesiawa Wielfciego, „Przegląd Zachodni” , t. 7, nr 7/8, s. 359-537.
 6. Gierlich E. 1990 Pochówfci niemieckich rodów panujących w rozwiniętym średniowieczu (od X do pierwszej poiowy XIH wiefcu, „Roczniki Historyczne”, LV-LVI:1989-1990, s. 13-32.
 7. Grodecki R. (wyd.) 1965 Anonim tzw. Gall, Kronifca Polsfca, Wrocław - Warszawa - Kraków.
 8. Holtzmann R. 1939 Die Chronifc des Thietmar von Merseburg (4. neubearb. Auflage), Leipzig.
 9. Janiak T. 2003 Czy Bolesiaw Chrobry byi czczony jafco święty ? Z badań nad przestrzenią liturgiczną przedromańsfciej fcatedry w Poznaniu (do poiowy Xi w.) „Slavia Antiqua”, t. XLIV, s. 67-95.
 10. Jasiński K. 1992 Rodowód pierwszych Piastów, Warszawa - Wrocław.
 11. Jasiński T. 2000 Rocznik poznański. Ze studiów nad annalistyką polską i czeską, (w:) Aetas media aetas moderna. Studia ofiarowane profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (red. H. Manikowska, A. Bartoszewiczi W. Fałkowski), Warszawa, s. 664-672.
 12. Jasiński T. 2003 Zapiski kronikarskie i rocznikarskie o Pięciu Braciach Męczennikach, (w:) Kult Pięciu Braci Męczenników w Kazimierzu Biskupim (red. R. Jałoszyński), Kazimierz Biskupi, s. 19-29.
 13. Jedlicki M. (wyd.) 1953 Kronika Thietmara, Poznań.
 14. Józefowiczówna K. 1963 Z badań nad architekturą przedromańską i romańską w Poznaniu, Wrocław - Warszawa - Kraków.
 15. Kalendarz. . . 1994 Kalendarz świętych, biogosiawionych, świątobliwych i pobo¿nych Poznaniakówi Wielkopolan z pism staropolskich hagiografów Hiacynta Pruszcza, Stanisiawa Duńczewskiego i Floriana Jaroszewicza zestawiony, przez Wandę Karkucińską i Jacka Wiesiołowskiego wydany „Kronika Miasta Poznania”, z. 3-4, s. 7-103.
 16. Kara M., Kurnat owska Z. 2000 Christliche Bestattungen, (w:) Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie, B. 1, Stuttgart, s. 527-530.
 17. Kębłowski J. 1986 Pomnik króla Bolesiawa Chrobrego - nagrobek czy relikwiarz ?, (w:) Symbolae historiae artium. Studia z historii sztuki Lechowi Kalinowskiemu dedykowane, Warszawa, s. 257-265.
 18. Kóčka-Krenz H. 2002 Palatium und Kapelle von Ostrów Tumski - Auf den Spuren der Königsburg des 10. Jahrhunderts auf der Dominsel von Poznań, Burgen und Schlösser in Sachsen-Anhalt. (w:) Mitteilungen der Landesgruppe Sachsen-Anhalt der Deutschen Bürgenvereinigung e.V., H. 11, Halle/Salle 2002, s. 29-40.
 19. Kóčka-Krenz H. 2003a Posen, (w:) Hoops Reallexikon der Germanischen Altertumskunde (Hrg. H. Beck, D. Geuenich, H. Steuer), Berlin - New York, B. 23, s. 304-308.
 20. Kóčka-Krenz H. 2003b Dzieje Ostrowa Tumskiego w Poznaniu przed lokacją miasta, „Kronika Miasta Poznania” , z. 1, s. 7-26.
 21. Kurnatowska Z. 1990 Archeologiczne świadectwa o najstarszych grobowcach w katedrze poznańskiej, „Roczniki Historyczne” , LV-LVI:1989-1990, s. 71-84.
 22. Kurnatowska Z. 2000 Wczesnopiastowskie grody centralne. Podobieństwa i ró¿nice, (w:) Gniezno i Poznań w państwie pierwszych Piastów, Poznań, s. 9-31.
 23. Kurnatowska Z. 2001 Jeszcze raz o grobowcach poznańskich, (w:), Scriptura custos memoriae, Poznań, D. Zydorek (red.), s. 503-510.
 24. Kürbis B. 1959 Dziejopisarstwo wielkopolskie XiiT i XIV wieku, Warszawa.
 25. Kürbis B. 1990 Epitafium Bolesiawa Chrobrego. Analiza literacka i historyczna, „Roczniki Historyczne”, LV-LVI:1989-1990, s. 95-132.
 26. Kürbis B. 1994 Sacrum i profanum. Dwie wizje wiadzy w polskim średniowieczu, (w:) Na progach historii. Prace wybrane. Poznań, s. 176-206.
 27. Kürbis B. 2001 Na progach historii Ii, Poznań, s. 243-282.
 28. Labuda G. 2000 Święty Wojciech. Biskup - męczennik. Patron Polski, Czech i Węgier, Wrocław.
 29. Labuda G. 2001a Księ¿na Dobrawa i ksią¿ę Mieszko jako rodzice chrzestni Polski piastowskiej, (w:) Scriptura custos memoriae, D. Zydorek (red.), Poznań, s. 3-17.
 30. Labuda G. 2001b Budownictwo sakralne Gniezna i Poznania na przeiomie X/XI wieku w świetle źródei pisanych, (w:) Polska na przeiomie I i Ii tysiąclecia, S. Skibiński (red.), Poznań, s. 267-286.
 31. Meier J. 1950 Ahnengrab und Rechtstein. Untersuchungen zur deutschen Volkskunde und Rechtsgeschichte, Berlin.
 32. Müller-Wille M. 1982 Königsgrab und Königsgrabkirche. Funde und Befunde im frühgeschichtlichen und mittelalterlichen Nordeuropa. „Bericht der Römisch-Germanischen Kommission”, Bd. 63, s. 349-360.
 33. Nowacki J. 1959 Dzieje archidiecezji poznańskiej. T. I: Kościói katedralny w Poznaniu, Poznań.
 34. Ostrowska-Kębłowska Z. 1997 Dzieje Kaplicy Królów Polskich czyli Ziotej w katedrze poznańskiej, Poznań.
 35. Oswald F 1969 in medio Ecclesiae. Die Deutung der literarischen Zeugnisse im Lichte archäologischer Funde. „Frühmittelalterliche Studien”, t. 3. s. 313-326.
 36. Schulze-Dörrlamm M. 1995 Bestattungen in den Kirchen Grossmährens und Böhmens während des 9. und 10. Jahrhunderts, „Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz”, Bd. 40 (1993), s. 557-621.
 37. Skibiński E. w druku Kolegiata Kaliska w dziejopisarstwie średniowiecznym.
 38. Skibiński S. 1995 Nagrobek Bolesiawa Chrobrego w katedrze poznańskiej. „Kronika Miasta Poznania”, z. 2, s. 165-176.
 39. Skibiński S. 2001 Katedra poznańska, Poznań. 2003 Królewski charakter katedry poznańskiej, „Kronika Miasta Poznania”, z. 1, s. 126-154.
 40. Strzelczyk J. 1984 Goci - rzeczywistość i legenda, Warszawa. 2003 Bolesław Chrobry, Poznań.
 41. Wollasch J.990 Treści ideowe memorii zmariych w kościoiach, „Roczniki Historyczne”, LV-LVI:1989-1990, s. 7-11.
 42. Wrzesińska A., Wrzesiński J. 1998 Hic iacet in tumba..., (w:) Kraje siowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum, H. Kócka-Krenz , W. Łosiński (red.), Poznań, s. 641-653.
 43. Zydorek D. 2001 W sprawie tradycji o pochówku Bolesiawa Chrobrego - raz jeszcze, (w:) Scriptura custos memoriae, D. Zydorek (red.), Poznań, s. 511-522.