„Wielka” i „Mała Rodzina Marii” w ikonografii chrześcijańskiej. Krótka historia tematu i jego realizacje na terenie Wielkopolski
PDF

Słowa kluczowe

religious iconography in the Middle Ages
“great” and “small” Family of Mary
history of the theme and its iconographic realizations in Greater Poland (Prochy
Tarnowo Połuckie
Skarbaszewo)

Jak cytować

Wajroch, A. (2015). „Wielka” i „Mała Rodzina Marii” w ikonografii chrześcijańskiej. Krótka historia tematu i jego realizacje na terenie Wielkopolski. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (9), 81–108. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/e/article/view/15454

Abstrakt

The article deals with the iconography of the theme of the “great” and “small” family of Mary in Greater Poland. Most of the representations are not evidenced in the Bible. The author reviews the literature of the subject and presents examples of the realization of this theme in Greater Poland: Prochy, Tarnowo Połuckie, Skarbaszewo.

Representations of this and related content were popular in medieval piety, especially in middle-class circles. In Greater Poland sculpted representations of the “small” Family of Mary enjoyed larger popularity than painted ones.

PDF

Bibliografia

Apokryfy Nowego Testamentu. Ewangelie Apokryficzne, red. M. Starowieyski, Kraków 2003.

Bauckham R., Jude and the Relatives of Jesus in the Early Church, [dostęp online]: https://books.google.pl/books/about/Jude_and_the_Relatives_of_Jesus_in_the_E.html?id=nYcUCufJ6L0C&redir_esc=y, [dostęp: 14.07.2017].

Błaszczyk I., Wyobrażenia drzewa Jessego w sztuce średniowiecznej, [w:] Wielkopolska – Polska – Europa. Studia dedykowane pamięci Alicji Karłowskiej-Kamzowej, red. J. Wiesołowski, Poznań 2006, s. 237-258.

Brosig A., Ołtarze gotyckie, Poznań 1927.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, w przekładzie z języków oryginalnych, Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań–Warszawa 1984.

Gadomski J., Mistrz Rodziny Marii – krakowski malarz pierwszej ćwierci XVI wieku, „Folia Historiae Artium”, t. XXVIII (1992), s. 75-99.

Gudowska M., Tajemnice tryptyku „Rodzina Marii” ze Stobiecka Miejskiego, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. X, 2005, s. 7-20.

Karmiszewska A., Wybrane zagadnienia ikonografii tzw. Wielkiej Świętej Rodziny, „Analecta Cracoviensia”, 34 (2002), s. 353-369.

Lechner M., Sippe Heilige, [w:] Lexikon der christlichen Ikonographie, Herder, Rom–Freiburg–Basel–Wien 1971, kol. 163-168.

Machura H., Machura Z., Madeła Z., Przedziwne dzieje kościoła św. Mikołaja i zakonu norbertanek w Słupsku, Słupsk 2004.

Maniurka P., Mater Matris Domini. Święta Anna Samotrzeć w gotyckiej rzeźbie śląskiej, Opole 1997.

Marcinkowski W., Gotycka nastawa ołtarzowa u kresu rozwoju – Retabulum ze Ścinawy (1514) w kościele klasztornym w Mogilnie, Kraków 2006.

Marcinkowski W., Rodzina Marii – relief z Krotoszyna w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu, [w:] Wielkopolska Polska Europa. Studia dedykowane pamięci Alicji Karłowskiej-Kamzowej, red. J. Wiesiołowski, Poznań 2006, s. 285-299.

Matyjaszewska E., Rodzina Święta, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 17, Lublin 2012, kol. 198-199.

Nixon V., Mary’s Mother: Saint Anne in Late Medieval Europe, Pensylwania 2004.

Orth M.D., Madame Sainte Anne:The Holy Kinship, the Royal Trinity, and Louise of Savoy, [w:] K. Ashley, P. Sheingorn, Interpreting Cultural Symbols. Saint Anne In Late Medieval Society, Athens–London 1990, s. 199-227.

Przylicki K., Geneza i znaczenie motywu Arbor Virginis w sztuce północnej Europy do soboru trydenckiego, „Roczniki Humanistyczne” 2014, LXII, z. 4, s. 5-31.

Przylicki K., Pisma św. Brygidy jako źródło inspiracji dla sztuki średniowiecznej, [w:] Fides ex Visu. Okiem mistyka, red. A. Kramiszewska, Lublin 2012, s. 181-200.

Sheingorn P., Appropriating the Holy Kinship: Gender and Family History, [w:] K. Ashley, P. Sheingorn, Interpreting Cultural Symbols. Saint Anne In Late Medieval Society, Athens–London 1990, s. 169-198.

Skwierczyński K., Początki kultu NMP w Polsce w świetle płockich zapisek o cudach z 1148 r., [w:] Europa barbarica, Europa christiana. Studia mediaevalia dedicata Carolo Modzelewski, red. R. Michałowski, Warszawa 2008, s. 213-240.

Szewczyk A., Rodzina NMP, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 17, Lublin 2012, kol. 194-196.

Welsh J., The Cult of St. Anne in Medieval and Early Modern Europe, [dostęp online]: https://books.google.pl/books?id=flmuDQAAQBAJ&pg=PT1&lpg=PT1&dq=The+Cult+of+St.+Anne+in+Medieval+and+Early+Modern+Europe&source=bl&ots=L5-g8pWUrN&sig=FKFpeqajXYzrgAFOE1yhb8l3uTg&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwjQ-brczIjVAhWFBZoKHaGDDR0Q6AEIPTAE#v=onepage&q=The%20Cult%20of%20St.%20Anne%20in%20Medieval%20and%20Early%20Modern%20Europe&f=false , brak numeracji stron, [dostęp: 14.07.2017 r.].

Woziński A., Galeria sztuki średniowiecznej. Przewodnik po Muzeum Narodowym w Poznaniu, Poznań 1990.

Ziomecka A., Pracownie śląskie w końcu XV wieku – wrocławski Mistrz Św. Rodziny, Wrocław 1993.