Najstarsze statuty wikariuszy katedry gnieźnieńskiej (z roku 1500)
PDF

Słowa kluczowe

Gniezno Archdiocese
Cathedral chapter
Collegium vicariorum in the Middle Ages
Klemens from Piotrków
Fryderyk Jagiellończyk
Archbishop of Gniezno

Jak cytować

Czyżak, M. (2018). Najstarsze statuty wikariuszy katedry gnieźnieńskiej (z roku 1500). Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (10), 7–22. https://doi.org/10.14746/e.2015.10.1

Abstrakt

The statutes of the vicars of the Gniezno cathedral were composed at the turn of the 15th and 16th century and were in their entirety drawn up by the chapter on 22 June 1499. It was the initiative of Archbishop Fryderyk Jagiellończyk, who was concerned about an unsatisfactory functioning of the College. The initiative was carried out by Klemens from Piotrków, doctor decretalium, a Gniezno canon. On 9 December 1500 the statutem were authorized by Cardinal Fryderyk Jagiellończyk with the chapter and he commanded to have them entered in the matrica capitulari. The statutes survived
to our time in a copy made in the 1720s. Description of offenses and the system of punishments in the statues reveal the daily matters and some of the deficiencies of the College: absence from liturgical ministry, drunkenness, quarrels, irregularities of the officium Divinum, careless celebration of choral prayer, conversations and jokes during chants, drowsiness.

https://doi.org/10.14746/e.2015.10.1
PDF

Bibliografia

Bilska-Ciećwierz M., Powstanie i organizacja kapituł kolegiackich metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu, Kraków 2007.

Bilska-Ciećwierz M., Statuty wikariuszy kolegiaty wiślickiej, „Roczniki Historyczne”, R. 72 (2006), s. 115-126.

Czyżak M., Kapituła katedralna w Gnieźnie w świetle metryki z lat 1408-1448, Poznań 2003.

Dembiński P., Poznańska kapituła katedralna schyłku wieków średnich. Studium prozopograficzne 1428-1500, Poznań 2012.

Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz, t. 8, Lublin 2000.

Fedorowicz S., Kolektarz wawelski sprzed 1526 roku: świadek liturgii Kościoła krakowskiego w XV, XVI i XVII wieku, Monumenta Sacra Polonorum, t. 3, Kraków 2007.

Górczak Z., Podstawy gospodarcze działalności Zbigniewa Oleśnickiego biskupa krakowskiego, Kraków 1999.

Jurek T., Kto i kiedy fundował kolegiatę głogowską?, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, R. 49 (1994), nr 1-2, s. 21-35.

Korytkowski J., Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych, t. 1-4, Gniezno 1883.

Księga imion i świętych, oprac. H. Fros, F. Sowa, t. 3, Kraków 1998.

Lexikon des Mittelalters, t. 5, Stuttgart-Weimar 1999.

Patykiewicz W., Statuty kolegiaty rudzko-wieluńskiej, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, t. 3 (1956), z. 1, s. 347-376.

Radzimiński A., Duchowieństwo kapituł katedralnych w Polsce XIV i XV w na tle porównawczym. Studium nad rekrutacją i drogami awansu, Toruń 1995.

Rył J., Katalog rękopisów Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 45 (1982), s. 7-201.

Schauber V., Schindler H.M., Ilustrowany leksykon świętych, Kielce 2002.

Zachorowski S., Rozwój i ustrój kapituł polskich w wiekach średnich, Kraków 2005 (reedycja na podstawie wydania z 1912 r.).