Ogłoszenia parafialne w późnośredniowiecznej Polsce*
PDF

Jak cytować

Skierska, I. (2018). Ogłoszenia parafialne w późnośredniowiecznej Polsce*. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (10), 23–42. https://doi.org/10.14746/e.2015.10.2
https://doi.org/10.14746/e.2015.10.2
PDF

Bibliografia

Acta capituli Plocensis ab an. 1514 ad an. 1577, wyd. B. Ulanowski, Archiwum Komisji Historycznej (P)AU, t. X, Kraków 1916, nr 25 (1524 r.), 328 (1577 r.).

Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, wyd. B. Ulanowski, t. 2, Kraków 1901.

Acta Tomiciana. Epistole, legationes, responsa, actiones, res gestae [...]. Sigismundi [...] Primi [...] per Stanislaum Gorski [...] collecte et in tomos XXVII digestae, t. XI, Poznań 1901, nr 91.

Chrestomatia staropolska, wyd. W. Wydra, W.R. Rzepka, wyd. 2 poprawione i uzupełnione, Wrocław 1995.

Corpus iuris Polonici, t. 3, wyd. O. Balzer, Kraków 1906.

Iura Masoviae terrestria. Pomniki dawnego prawa mazowieckiego ziemskiego, t. 3, wyd.

J. Sawicki, Warszawa 1974.

Jurek T., Ritual und Technik der sozialen Kommunikation zwischen Landesherren und Gesellschaft in Polen im 13. Jahrhundert, [w:] Ritualisierung politischer willensbildung. Polen und Deutschland im hohen Mittelalter, hrsg. v. W. Fałkowski, B. Schneidemüller, S. Weinfurter, Wiesbaden 2010.

Kazania gnieźnieńskie. Podobizna, transliteracja, transkrypcja, wyd. S. Vrtel-Wierczyński, Poznań 1955.

Koczerska M., Zbigniew Oleśnicki i Kościół krakowski w czasie jego pontyfikatu (1423-1455), Warszawa 2004.

Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. 2, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1886.

Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 5, wyd. F. Piekosiński, Poznań 1908.

Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 10, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jasiński, Poznań 1993.

Laval P. de, Proces polsko-krzyżacki w Warszawie, „Notatki Płockie”, t. 6, 1961, nr 22, s. 43-44.

Maisel W., Archeologia prawna Europy, Warszawa 1989.

Maisel W., Sądownictwo miasta Poznania do końca XVI wieku, Poznań 1961.

Możejko B., O dacie powstania najstarszego zachowanego wilkierza Głównego Miasta w Gdańsku, [w:] Odkrywcy, princepsi, rozbójnicy. Studia z dziejów średniowiecza, t. 13, Gdańsk 2007, s. 163-170.

Myśliwski G., Człowiek średniowiecza wobec czasu i przestrzeni (Mazowsze od XII do poł. XVI wieku), Warszawa 1999.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE W PÓŹNOŚREDNIOWIECZNEJ POLSCE 41

Myśliwski G., Rola dźwięku w społecznościach tradycyjnych, [w:] Aetas media - aetas moderna. Studia ofiarowane profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 2000, s. 682-698.

Notificationes e curia episcopali dioecesis Cracoviensis [...], Cracoviae 1893.

Pawiński A., Sejmiki ziemskie. Początek ich i rozwój aż do ustalenia się udziału posłów ziemskich w ustawodawstwie sejmu walnego 1374-1505, Warszawa 1895, s. LXVII.

Piekosiński T.F., Wybór zapisek sądowych grodzkich i ziemskich wielkopolskich z XV wieku, t. 1, z. 1, [w:] T.F. Piekosiński, Studya, rozprawy i materiały z dziedziny historyi polskiej i prawa polskiego, t. 6, z. 1, Kraków 1902.

Potkowski E., Książka i pismo w średniowieczu. Studia z dziejów kultury piśmiennej i komunikacji społecznej, Pułtusk 2006.

Prazskt synody a koncily predhusitské doby, wyd. J.V. Polc, Z. Hledíková, Praha 2002.

Schlesisches Urkundenbuch, Bd. IV, bearb. v. W. Irgang, Köln-Wien 1988.

Sczaniecki P., Służba Boża w dawnej Polsce. Studia o Mszy Sw., [seria pierwsza], Poznań 1962.

Sczaniecki P., Służba Boża w dawnej Polsce. Studia o Mszy Sw., seria druga, Poznań 1966.

Skierska I., Obowiązek mszalny w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2003.

Skierska I., Sabbatha sanctifices. Dzień święty w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2008.

Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. 3, Kraków 2003.

Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, cz. 2, Wrocław 1991.

Starnawska M., Uroczystość objęcia parafii w Turowie koło Wrocławia w 1464 roku przez

Andrzeja Kuchelera, kapłana-joannitę, [w:] Ludzie - Kościół - Wierzenia. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Europy Środkowej (średniowiecze - wczesna epoka nowożytna), Warszawa 2001, s. 265-278.

Szweda A., Adamska A., Notariusz przy pracy. Akcja transumowania dokumentów krzyżackich jesienią 1421 roku, [w:] Memoria viva. Studia historyczne poświęcone pamięci

Izabeli Skierskiej (1967-2014), red. A. Rutkowska i A. Gąsiorowski, Warszawa-Poznań 2015, s. 487-501.

Szymborski W., Odpusty w Polsce średniowiecznej, Kraków 2011.

Turek J., Spory dominikanów polskiej prowincji z duchowieństwem diecezjalnym w okresie od XIII do XV wieku, „Przegląd Tomistyczny”, t. XV, 2009, s. 397-430.

Uruszczak W., Sejm walny koronny w latach 1506-1540, Warszawa 1980. Volumina legum, t. 1, wyd. J. Ohryzko, Petersburg 1859.

Węcowski P., Mazowsze w Koronie. Propaganda i legitymizacja władzy Kazimierza Jagiellończyka na Mazowszu, Kraków 2004.

Wiśniowski E., Kościół parafialny i jego funkcje społeczne w średniowiecznej Polsce, „Studia Theologica Varsaviensia” 7, 1969, s. 187-237.

Wojciechowska B., Ekskomunika w Polsce średniowiecznej. Normy i funkcjonowanie, Kielce 2010.

Zbiór dokumentów i listów miasta Płocka, t. I: 1065-1493, wyd. S.M. Szacherska, Warszawa 1975.

Zbiory Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.